• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08 Kasım 2023 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32363

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

MADDE 1- 31/12/2016 tarihli ve 29935 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliğinin Ek-2’sine “Psikoteknik değerlendirme raporlarına ilişkin itiraz” kısmından sonra gelmek üzere aşağıdaki kısım eklenmiştir.

“Psikoteknik değerlendirme uygulayıcı eğitiminin özellikleri, komisyon oluşturulması ve komisyonun görevleri

(1) Bilgisayar destekli psikoteknik değerlendirme kullanıcı uygulama eğitimleri, psikoteknik değerlendirme amaçlı kullanılan test sistemlerini geliştiren kuruluş veya yetki verdiği kuruluş tarafından gerçekleştirilir. Program kullanıcı eğitiminin içeriği Bakanlık koordinatörlüğünde oluşturulacak komisyon tarafından onaylanır ve bu eğitim programı aşağıda belirtilen temel özellikleri taşır:

a) Tren makinisti veya emniyet kritik görev yapanların bu Yönetmelikte sayılan her bir yeteneğini ölçmeye yönelik geliştirilen bilgisayar destekli test sistemlerinin kullanılması ve uygulanması.

b) Her bir test sonucu elde edilen bulguların belirlenmiş normlara göre değerlendirilmesi.

(2) Sağlık ve psikoteknik değerlendirme ile ilgili norm değerlerinin belirlenmesine yönelik olarak aşağıdaki üyelerin katılımıyla komisyon oluşturulur. Komisyon, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürünün veya görevlendireceği yetkilinin başkanlığında;

a) Sağlık Bakanlığından bir yetkilinin,

b) Üniversitelerin psikoloji bölümünde görevli bir öğretim üyesi veya doktora derecesi olan bir öğretim görevlisinin,

c) Psikologları temsilen bir mesleki dernek temsilcisinin,

ç) Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlarını temsilen bir mesleki dernek temsilcisinin,

d) Demiryolu altyapı işletmecilerinden birer temsilcinin,

katılımıyla teşekkül eder.

(3) Komisyon üyeleri Bakan tarafından seçilir. Bakan tarafından seçilen üyeler iki yıl süre ile görev yaparlar. Üyeliğe tekrar seçilmek mümkündür. Seçilmiş üyelerden mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya katılmayanların üyelikleri düşer. Komisyondan ayrılan ya da üyeliği düşen üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle üye belirlenir.

(4) Bakanlık gerekli hallerde ilgili kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinden temsilci çağırabilir.

(5) Komisyonun sekretarya hizmetleri Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür. Komisyon, Bakanlığın daveti üzerine yılda en az bir defa toplanır. Üyeler toplantıda gündeme alınması talep edilen konuları değerlendirilmek üzere, toplantıdan en geç on beş gün önce sekretaryaya bildirir. Sekretarya, toplantı gündemine ilişkin talepleri dikkate alarak toplantı gündemini belirler ve en az on gün önce üyelere bildirir.

(6) Komisyon, üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

(7) Komisyon, gündem maddelerini inceler ve karar metnini hazırlar. Komisyon kararları üyelerce imzalanır. Karara katılmayanlar, şerh koymak suretiyle kararları imzalar. Şerhin gerekçesi, kararın altında veya ekinde belirtilir.

(8) Komisyonun görevleri şunlardır:

a) Bilgisayar destekli psikoteknik değerlendirme uygulama eğitimlerinin taşıyacağı temel özelliklerini belirlemek.

b) Bu Yönetmelikte tanımlanan yeterlilik alanlarına uygun olarak sistemi geliştiren kuruluş tarafından belirlenen norm değerlerinin Türk toplumunun özelliklerine uygun olup olmadığını değerlendirmek ve uygun bulunması halinde onaylamak.

c) Merkezlere ilişkin standartları belirlenmek.

ç) Tren makinistleri ve emniyet kritik görevlerde çalışan personelin icra ettikleri görevin gerekliliği olan yeterlilikleri ve bu yeterliliklerin ölçülmesinde kullanılacak uygun test araç, gereç ve sistemleri belirlemek.

(9) Başkan tarafından gerek görülmesi halinde uzmanlar toplantıya davet edilebilir veya görüşleri alınabilir. Toplantıya davet edilen uzmanlar komisyon çalışmaları ile ilgili oylamaya katılamazlar. Komisyon, gerektiğinde ilgili kişi ve kuruluşlardan bilimsel görüş talep edebilir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

personel programı

Devamı: Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas