• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01 Eylül 2023 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32296

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

MADDE 1- 17/4/2012 tarihli ve 28267 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca oluşturulması ve asgari üç kişiden teşkil olması zorunlu olan derecelendirme komitesinde yer alacak üyelerin en az üçte ikisinin; Türkiye’de yerleşik olması ve aşağıdaki mesleki deneyimlerden en az birine sahip olması şarttır:

a) Bankalarda, faktoring, finansal kiralama veya finansman şirketlerinde genel müdür veya kredilerden/alacaklardan sorumlu genel müdür yardımcılığı veya bankalarda kredi komitesi üyeliği.

b) Kurul başkan veya üyeliği, Kurumda başkan yardımcılığı veya daire başkanlığı.

c) En az iki yıl görev süresine sahip üçüncü fıkra kapsamında belirlenmiş derecelendirme komitesi üyeliği.

ç) Toplamda en az yedi yıllık deneyim süresine sahip olmak kaydıyla, aşağıda belirtilen alanların bir veya birkaçında görev yapmış olmak;

1) Bankalarda, faktoring, finansal kiralama veya finansman şirketlerinde, risk yönetimi birimi personeli, iç denetim elemanı/müfettiş, kredilendirme sürecinde kredi tahsis, mali tahlil ve istihbarat veya kredi izleme ve değerlendirme işlevleri yürüten personeli,

2) Yardımcılık dönemleri de dâhil Kurumda bankacılık uzmanlığı veya bankalar yeminli murakıplığı,

3) Derecelendirme kuruluşlarında derecelendirme uzmanlığı veya bağımsız denetim kuruluşlarında bağımsız denetçilik.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

personel programı

Devamı: Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas