• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Doğal Gaz Piyasası Lisans Değişiklik 01/04/2021

01 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31441

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

MADDE 1 – 7/9/2002 tarihli ve 24869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Lisans sahipleri, başvuru formunda beyan edilen temsil ve ilzama yetkili kişilerin değişmesi halinde, yeni belirlenen yetkili kişileri gösterir sicil tasdiknamesinin ve/veya vekaletnamenin aslı veya onaylı suretini Kuruma on gün içinde sunar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünün 1 inci ve 2 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1- Tüzel kişinin bağlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, başvuru tarihinden önceki son bir ay içinde alınan sicil tasdiknamesinin aslı veya Kurumca onaylı sureti,

2- Tüzel kişiyi temsilen vekalet verilen kişilerce başvuru yapılması halinde, bu kişilere ait vekaletnamenin aslı veya onaylı suretleri,”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

ad

Devamı: Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas