• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Doğum günü, nişan gibi özel günlerde mekan süslemesi ve eğlence organize etme faaliyetinin basit usulde vergilendirilmesi hk.

Doğum günü, nişan gibi özel günlerde mekan süslemesi ve eğlence organize etme faaliyetinin basit usulde vergilendirilmesi hk.

Sayı: 
82185597-105-7281
Tarih: 
18/05/2021


T.C. 

AKSARAY VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

82185597-105-7281

18.05.2021

Konu

:

Doğum günü, nişan gibi özel günlerde mekan süslemesi ve eğlence organize etme faaliyetinin basit usulde vergilendirilmesi hk.

 

 

  

İlgi

:

29/02/2020 tarihli ve 10514 sayılı özelge talebiniz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, doğum günü, nişan gibi özel günlerde mekan süslemesi ve eğlence organize etme faaliyetinde bulunduğunuz belirtilerek, söz konusu faaliyetiniz dolayısıyla basit usulde vergilendirilip vergilendirilmeyeceğiniz hususunda görüş talep edilmektedir.

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtildikten sonra, ticari kazancın, Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve Gelir Vergisi Kanununda yazılı gerçek (Bilânço veya işletme  hesabı esası) veya basit usullere göre tespit edileceği hükme bağlanmıştır.

 

Diğer taraftan, aynı Kanunun 46 ncı maddesinde, 47 ve 48 inci maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançlarının basit usulde tespit olunacağı belirtilmiş, anılan maddelerde ise basit usule tabi olmanın genel ve özel şartları açıklanmıştır.

 

Aynı Kanunun 51 inci maddesinde de basit usulden faydalanamayacak mükellefler bentler halinde sayılmıştır.

 

Buna göre, ticari faaliyette bulunan mükelleflerin, Gelir Vergisi Kanununun 47 ve 48 inci maddelerinde yer alan şartları topluca taşımaları ve 51 inci maddesinde belirtilen faaliyetlerde bulunmamaları kaydıyla basit usulde vergilendirmeden yararlanmaları mümkün bulunmaktadır.

 

Bu bağlamda, doğum günü, nişan gibi özel günlerde mekan süslemesi ve eğlence organize etme faaliyetiniz dolayısıyla, Gelir Vergisi Kanununun 47 ve 48 inci maddelerinde belirtilen basit usule tabi olmanın genel ve özel şartlarını topluca taşımanız ve 51 inci maddesinde belirtilen faaliyetlerde bulunmamanız kaydıyla, basit usulde vergilendirmeden yararlanmanız mümkün bulunmaktadır.

 

Bilgilerinize rica ederim.

 

İmza                           

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

zekeriyademirtas