• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5468)

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5468)

Döviz Kazandırıcı Hizmet Markalaşma Destekleri 5468

21 Nisan 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31816

Karar Sayısı: 5468

Ekli “Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, I sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 449 uncu maddesi ile 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

20 Nisan 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRLERİ MARKALAŞMA DESTEKLERİ HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 18/5/2020 tarihli ve 2564 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Kararın 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- (1) Bu Kararda geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Birlik: İhracatçı birliklerini,

c) Genelge: Bu Kararın uygulama usul ve esasları genelgesini,

ç) Harcama yetkisi verilen şirket/kuruluş: Genelgede belirtilen şartlan haiz ve destek kapsamındaki marka adına harcama yetkisi verilen şirketi/kuruluşu,

d) İşbirliği kuruluşu: Bakanlık tarafından belirlenen kamu kurum ve kuruluşu ile sektörel çatı kuruluşunu ve hizmet sektörlerindeki diğer kuruluşu,

e) Marka; 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu uyarınca, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işareti,

f) Sistem: Bilgisayar veri işleme tekniği kullanılarak bu Karara ilişkin başvuruların yapıldığı, bu başvuruların değerlendirildiği ve bildirimlerin yapıldığı sistemi,

g) Stratejik İş Planı: Destek kapsamına alman yararlanıcının mevcut bulunduğu konum, sahip olduğu vizyon ve kurumsal stratejileri ile operasyon ve destek süreçleri, organizasyonları ve teknolojik yetkinliklerinin detaylı olarak incelendiği, uluslararası en iyi uygulamalar göz önünde bulundurularak iyileştirme alanlarının tespit edildiği ve bu alanların yararlanıcıların stratejik öncelikleri doğrultusunda projelendirilip performans göstergeleri ile hedeflerinin yer aldığı ve destek kapsamına alman yararlanıcının destek kapsamındaki markasına ve destek dönemine ilişkin uygulayacağı iş planına ilişkin gelişim yol haritasını içeren çalışmayı,

ğ) Şirket: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş şirketi,

h) TURQUALITY® Programı: TURQUALITY®’nin ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu markalaşma potansiyeli olan ürün/hizmet gruplarının üretiminden pazarlamasına, satışından satış sonrası verilen hizmetlere kadar bütün süreçleri kapsayan bir destek sistemi haline getirilmesi ve böylece program kapsamındaki yararlanıcı markalarının konumlandırılması, konumlarının güçlendirilmesi ve bu markaların uluslararası pazarlara çıkışlarının hızlandırılması ile uluslararası pazarlarda Türk malı ve hizmeti imajının oluşturulması ve yerleştirilmesini amaçlayan programı,

ı) Yararlanıcı: Türkiye’de yerleşik olup döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren şirket, kurum ve kuruluşu,

i) Yurt dışı birim: Yurt dışında açılan mağaza, ofis, depo ve ön tanı merkezini,

j) Yurt dışı etkinlik: Sanal ortamda veya yurt dışında fiziki olarak düzenlenen fuar, kongre, konferans, seminer, festival gibi etkinlikleri,

k) Yurt içi etkinlik: Yurt içinde fiziki olarak düzenlenen fuar, kongre, konferans, seminer, festival gibi etkinlikleri,

l) 2015/9 sayılı Karar: Mülga Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 26/5/2015 tarihli ve 2015/9 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Kararını,

ifade eder ”

Tamamı İçin Tıklayınız

personel programı

Devamı: Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5468) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas