• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Dövme ve piercing hizmetinde KDV oranı

Dövme ve piercing hizmetinde KDV oranı

Sayı: 
47423198-130[28-2020/17]-E.44018
Tarih: 
03/11/2020

T.C.

ÇANAKKALE VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

47423198-130[28-2020/17]-E.44018

03.11.2020

Konu

:

Dövme ve piercing hizmetinde KDV oranı

 

 

 

İlgi

:

23/09/2020 tarihli özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 960990 nace kodu ile dövme ve piercing hizmeti verdiğiniz belirtilerek 31/7/2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre söz konusu hizmetin berberlik ve kuaförlük hizmetleri ile güzellik salonlarında verilen hizmetler kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda görüş talep edilmektedir.

 

Mal teslimi ve hizmet ifalarına uygulanan katma değer vergisi (KDV) oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, maddede yer alan sınırlar dahilinde, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir.

 

Bu kapsamda KDV oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler içinse %18 olarak tespit edilmiştir.

 

31/7/2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesi ile 2007/13033 sayılı BKK'ya eklenen geçici 6 ncı maddenin (1/ç) bendi uyarınca, 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) berberlik ve kuaförlük hizmetleri ile güzellik salonunda verilen hizmetlerde KDV oranı %8'e indirilmiştir.

 

Öte yandan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin eki (Ek-1)'de yer alan Sıhhî Müesseseler İçin Sınıflarına ve Özelliklerine Göre Aranacak Nitelikler kısmının "(J) Güzellik Salonları" bölümünde, güzellik salonları için ortak hükümlere ilave olarak aranacak şartlara yer verilmiş; bölümün 10 uncu maddesinde güzellik salonunda, faaliyet gösterilen süre boyunca, güzellik uzmanı olan bir sorumlu müdür bulunması gerektiği belirtilmiş ve 13 üncü maddesinde güzellik salonlarında verilen hizmetler sayılmıştır.

 

Buna göre, dövme ve piercing hizmetleri ilgili mevzuata göre güzellik salonlarında verilen hizmetler kapsamında yer almadığından, söz konusu hizmetlerin, güzellik salonunda verilip verilmediğine bakılmaksızın, 2007/13033 sayılı BKK'nın geçici 6 ncı maddesinin (1/ç) bendi kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamakta olup, genel oranda (%18) KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

zekeriyademirtas