• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Döviz kazandırıcı işlemlerde re’sen damga vergisi istisnası uygulanması durumunda gerçekleşmeyen kısma ait vergi

Döviz kazandırıcı işlemlerde re’sen damga vergisi istisnası uygulanması durumunda gerçekleşmeyen kısma ait vergi

Sayı: 
90792880-155.14.02[170]-302585
Tarih: 
11/11/2020

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

90792880-155.14.02[170]-E.302585

                     11.11.2020

Konu

:

Döviz kazandırıcı işlemlerde re'sen damga vergisi istisnası uygulanması durumunda gerçekleşmeyen kısma ait vergi

 

 

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve ekleri ile dilekçenizin incelenmesinden, kurumunuz ile … Pte. Ltd. arasında bor ürünleri satışına yönelik olarak …/…/2020 tarihinde "Alım-Satım Sözleşmesi" düzenlendiği, Covid-19'dan kaynaklanan pandemi neticesinde üretim faaliyetlerinin aksadığı belirtilerek …/…/2020 tarihinde "Zeyilname No:2" başlıklı kağıt ile ilk sözleşmede 142.000 ton olan sözleşme miktarının 99.400 tona düşürüldüğü, bu durumda ihracat sözleşmesinde gerçekleşmeyen kısım için ödenecek olan damga vergisinin hangi tutar üzerinden ödeneceği hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

 

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin değiştirilmesi halinde artan miktarın aynı nispette vergiye tabi olduğu hükme bağlanmış, ek 2 nci maddesinde ise,

 

"1.İhracat ve ihracata ilişkin olduğunun tevsiki kaydıyla aşağıda sayılan işlemler nedeniyle düzenlenen kâğıtlar (gümrük idarelerine verilen beyannameler dâhil) damga vergisinden müstesnadır.

...  

 

c) İhracat bağlantıları için düzenlenecek anlaşmalar.

...

 

"5.Bu maddede sayılan işlem veya faaliyetlerin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesi hâlinde, gerçekleşmeyen kısma ait alınmayan damga vergisi, mükelleflerden, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ceza ve gecikme faizi ile birlikte geri alınır.

...

 

6.Bu maddenin uygulanması bakımından; birinci ve ikinci fıkralarda yer alan döviz kazandırıcı faaliyetlere ilave olarak döviz kazandırıcı diğer faaliyetleri, belge kapsamında istisna uygulanacak işlem ve faaliyetlerin aşamaları ile diğer usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı birlikte yetkilidir." hükümlerine yer verilmiş olup ek 2 nci maddenin uygulaması Bakanlığımız ve Ticaret Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından birlikte yürütülmektedir.

 

Aynı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında ise, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.

 

Söz konusu ek 2 nci madde hükmünün uygulamasına ilişkin olarak 18/5/2017 tarihli ve 30070 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği"nin;

 

- "İhracat işlemleri" başlıklı 4 üncü maddesinde, ihracat ve ihracata ilişkin olduğunun tevsiki kaydıyla ihracat bağlantıları için düzenlenecek anlaşmalar ile ilgili işlemlerin harçtan ve bu işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtların (gümrük idarelerine verilen beyannameler dâhil) damga vergisinden istisna olacağı belirtilmiş;

 

- "Mükelleflere uygulanacak yaptırımlar" başlıklı 11 inci maddesinde ise;

 

"(1) Döviz kazandırıcı faaliyetlerde;

 

a) Alınmayan damga vergisi ve harç tutarının, döviz kazandırıcı faaliyetlerin gerçekleşmeyen kısmına isabet eden tutarı,

 

b) Dahilde İşleme İzin Belgeleri ve Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgelerinin iptal edilmiş olması durumunda, alınmayan damga vergisi ve harç tutarları

 

213 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde ceza ve gecikme faizi ile birlikte geri alınır.

 

(2) Gecikme faizi, kağıdın düzenlendiği veya işlemin yapıldığı tarihten başlayarak hesaplanır."

 

açıklamalarına yer verilmiştir.

 

Özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, kurumunuz ile yurt dışında yerleşik … Pte. Ltd. arasında …/…/2020 tarihinde düzenlenen "Alım-Satım Sözleşmesi"nin 4 üncü maddesinde, 142.000 ton bor ürününün alım/satımının öngörüldüğü; 8 inci maddesinde, ürünlerin varış yerlerinin, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Sri Lanka, Bangladeş, Burma, Tayland, Singapur, Endonezya, Hindistan ve Malezya olduğu belirlemelerinin yer aldığı; daha sonra taraflar arasında …/…/2020 tarihinde düzenlenen "Zeyilname No:2" başlıklı kağıt ile sözleşmenin 4 üncü maddesindeki 142.000 ton alım/satım miktarının 99.400 ton olarak yeniden belirlendiği, 42.600 ton ürünün alım/satımının ise gerçekleşmeyeceği anlaşılmıştır.

 

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, kurumunuz ile … Pte. Ltd. arasında bor ürünü ihracına yönelik olarak düzenlenen …/…/2020 tarihli sözleşmeye atıfta bulunan …/…/2020 tarihli zeyilname ile sözleşme tutarının azaltıldığı dikkate alındığında, söz konusu zeyilnamaden damga vergisi aranılmaması gerekmekle birlikte, …/…/2020 tarihli sözleşmenin ihtiva ettiği tutar üzerinden hesaplanan ve ihracata ilişkin olması nedeniyle istisna uygulanarak alınmayan damga vergisinin, gerçekleşmeyen ihracata isabet eden kısmının ceza ve gecikme faizi ile birlikte geri alınması gerekmektedir.

 

 Bilgi edinilmesini rica ederim.

zekeriyademirtas