• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Eğitim amaçlı araç alımının ÖTV’ye tabi olup olmadığı

Eğitim amaçlı araç alımının ÖTV’ye tabi olup olmadığı

Sayı: 
45404237-135[20-37]-68839
Tarih: 
15/04/2021

 T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

45404237-135[20-37]-68839

15.04.2021

Konu

:

Eğitim amaçlı araç alımının ÖTV'ye tabi olup olmadığı

 

 

 

 

 

 

 

 

İlgide kayıtlı özelge başvuru formlarınızın incelenmesinden, otomotiv yan sanayi alanında faaliyet gösteren şirketiniz tarafından yeni nesil araçlarda bulunan teknolojiler ve teknik işlemlere yönelik uygulamalar, elektrikli ve/veya hibrit araçlarda iş güvenliği, çalışma prensipleri eğitimlerinde kullanılmak üzere otomotiv eğitim merkezine alınacak 2 adet eğitim aracının, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 tarife pozisyonunda yer aldığı, tekerlekleri ve yürüyen aksamı sabitlenerek trafiğe çıkışı mümkün olmayacak şekilde sadece eğitim amacıyla kullanılacağı ve trafik kayıt ve tesciline konu edilmeyeceği belirtilerek, söz konusu araç alımlarının 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununa ekli (II) sayılı liste kapsamında ÖTV'ye tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

4760 sayılı ÖTV Kanununun;

- (1/1) maddesinde, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi malların ilk iktisabının, kayıt ve tescile tabi olmayanların ise ithalatı ve imalatçıları tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışının bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tabi olduğu,

- (1/2) maddesinde, Kanuna ekli listelerde yer alan malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalar olduğu,

- (2/1-b) maddesinde ilk iktisabın, (II) sayılı listedeki mallardan Türkiye'de kayıt ve tescil edilmemiş olanların kullanılmak üzere ithalini, müzayede yoluyla veya kayıt ve tescil edilmiş olsa dahi Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre iade edilenler de dahil motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabını, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanmasını, aktife alınmasını veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesini ifade ettiği,

- (3/a) maddesinde, vergiyi doğuran olayın, mal teslimi veya ilk iktisap hallerinde malın teslimi veya ilk iktisabı olduğu,

- (12/1) maddesinde, ÖTV'nin, bu Kanuna ekli listelerde yazılı malların karşılarında gösterilen tutar ve/veya oranlarda alınacağı

hükümlerine yer verilmiş olup, söz konusu hükümlerin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde düzenlenmiştir.

Mezkûr Genel Tebliğin;

- (I/A/3) bölümünde, ÖTV'ye tabi malların, esas itibarıyla, Kanuna ekli listelerde, Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki (TGTC) tarife, tarife alt pozisyon açılımları ve GTİP numaralarına yer verilmek suretiyle ve TGTC'de tanımlandığı şekilde belirlendiği,

- (I/B/2) bölümünde, ilk iktisabın, Türkiye'de henüz kayıt ve tescil edilmemiş taşıtların iktisabı ile ilgili bir kavram olduğu ve kapsama giren taşıtların müzayede yoluyla veya motorlu araç ticareti yapanlardan kullanılmak ve/veya kayıt ve tescil ettirilmek üzere edinilmesini ifade ettiği, taşıtların kullanılmak üzere ithalatının da ilk iktisap kapsamında olduğu

belirtilmiştir.

Diğer taraftan, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede 87.03 tarife pozisyonunda "Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 tarife pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil)" yer almakta olup, bu tarife pozisyonundaki taşıtlardan ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar parantez içi hükümle verginin kapsamı dışında bırakılmıştır.

Bu kapsamda, Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan motorlu taşıtlarda vergiyi doğuran olay; kayıt ve tescile tabi taşıtlarda taşıtın ilk iktisabında, kayıt ve tescile tabi olmayan taşıtlarda ise taşıtın ithalatçı veya imalatçısı tarafından teslimi aşamasında gerçekleştiğinden, vergiyi doğuran olaydan sonra taşıtın kayıt ve tescil edilip edilmemesi veya farklı bir amaçla kullanılması ÖTV'ye tabi tutulmamasını sağlamayacaktır.

Buna göre, ilgide kayıtlı özelge başvuru formlarınızda bahsi geçen, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listenin 87.03 tarife pozisyon sırasında bulunan ve eğitimde kullanılmak üzere satın alınması planlanan araçların, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede belirlenen oranlarda ÖTV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

zekeriyademirtas