• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Eksik Günlerde Kullanılacak SGK Kodları – SGK Genelgesi 2020/20

Eksik Günlerde Kullanılacak SGK Kodları – SGK Genelgesi 2020/20

Eksik Günlerde Kullanılacak SGK Kodları

Sigortalının Eksik Günü Olması Halinde Hangi SGK Kodları Kullanılmalıdır? 

ÖZET:

Eksik gün kodları, işverenin çalışanlarını 30 günden az çalıştırması durumunda, kişi bazında sigortalının kaç gün eksik çalıştığını ve eksik çalışma nedeni ispatlamak için kullanılan kodlardır. Ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmayan ve ücret ödenmeyen sigortalıların eksik gün nedeni ve eksik gün sayısı, işverence ilgili aya ait aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesiyle beyan edilir. Eksik gün kodları aşağıda açıklanmış olup, e-Bildirge sistemi üzerinden aylık prim ve hizmet belgesinin/ e-beyanname sistemi üzerinden muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin gönderilmesi esnasında bu kodlar ile eksik gün sayısının SGK’ ya bildirilmesi gerekmektedir. 1’den 29’a kadar 27 adet eksik gün kodu bulunmaktadır.

Alomaliye.com Personel Bordro Programı
Avans | İcra | İzin | Rapor | Harcırah | Teşvikler | Puantaj | e-Bildirge | e-Beyan

SGK EKSİK GÜN KODLARI, AÇIKLAMALARI VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Eksik gün kodları, işverenin çalışanlarını 30 günden az çalıştırması durumunda, kişi bazında sigortalının kaç gün eksik çalıştığını ve eksik çalışma nedeni ispatlamak için kullanılan kodlardır. Eksik gün bildirim nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde belirtilmesi yeterli olacaktır. Eksik çalışmaya ilişkin belgeler ilgili ayda düzenlenecek ancak SGK’ ya verilmeyecektir. Söz konusu belgeler özel sektör işverenlerince ilgili olduğu yılı takip eden yıl başından başlamak üzere on yıl süreyle, kamu idarelerince otuz yıl süreyle saklanacaktır.

Eksik gün bildirimi yapılan sigortalının durumuna uygun olan belge veya belgelerin ibraz edilmesinin talep edilmesi halinde 15 günlük süre içinde SGK’ ya elden verilecek veya taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi, PTT Alo Post veya PTT Kargo ile gönderilecektir. İlgili bilgi ve belgelerin SGK tarafından yapılan tebligata rağmen on beş gün içinde ibraz edilmemesi halinde aylık prim hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi SGK tarafından resen düzenlenecektir.

Eksik bildirilen günlere ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin SGK’ ya verilmesine ilişkin yapılan tebligat üzerine, işverence aylık prim ve hizmet belgesi yerine söz konusu belgede kayıtlı sigortalıların eksik çalışma nedenlerine ilişkin her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belge ibraz edilmesi halinde söz konusu belgelere de itibar edilecek ancak her zaman düzenlenebilir nitelikte olan belge ibraz edilmesi halinde ise eksik gün belgelerinin geçerliliğine SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurlarınca karar verilecektir.

Ay içinde otuz günden az çalışan veya eksik ücret ödenen sigortalılara ilişkin;

a) SGK tarafından elektronik ortamda alınabilenler hariç SGK tarafından yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularından veya işyeri hekimlerinden alınmış istirahatli olduğunu gösteren rapor,

b) Sigortalı ve işverenin imzasını taşıyan ücretsiz veya aylıksız izinli olduğunu kanıtlayan izin belgesi,

c) Sigortalıya tebliğ edilen disiplin cezası uygulamasına ilişkin belge,

ç) Gözaltına alınma ile tutukluluk hâline ilişkin belgeler,

d) Kısmi süreli çalışmalara ait sigortalı ve işverenin imzasını taşıyan yazılı iş sözleşmesi,

e) Sigortalının imzasını taşıyan puantaj kayıtları,

f) Grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, doğal afetler nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulduğunu veya işe ara verildiğini gösteren ilgili resmî makamlardan alınan yazı örneği,

g) İşe devamsızlığa ilişkin belgeler,

ğ) İş sözleşmesinin fesih edildiği tarihte çalışılmadığına dair belge,

h) Kısa çalışma ödeneği alındığına dair ilgili resmî makamlardan alınan belge,

ı) 5434 sayılı Kanunun Ek 76 ve Geçici 192’nci maddesine tabi olunduğunu gösterir belge,

i) Yarım çalışma ödeneği alındığına dair ilgili resmî makamlardan alınan belge,

j) İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı İSG-KATİP üzerinden alınan sözleşmeler,

Eksik çalışmaya ilişkin belgelerdendir.

Ay içinde otuz günden az çalışan veya eksik ücret ödenen sigortalılara ilişkin olarak yukarıdaki paragrafın (a), (c), (ç), (f), (h), (ı), (i) ve (j) bentlerinde belirtilen belgeler her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belgeler olup diğer belgeler ise her zaman düzenlenebilir nitelikte olan belge olarak işlem görmektedir. Her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belgeler düzenlendiği tarih, her zaman düzenlenebilir olan belgeler ise ibraz edildikleri tarih itibariyle hüküm ifade edeceklerdir.

1’den 29’a kadar 27 adet eksik gün kodu bulunmakta olup aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.

SGK Genelgesi 2020/20 – İşveren İşlemleri Genelgesi

Devamı: Eksik Günlerde Kullanılacak SGK Kodları – SGK Genelgesi 2020/20 Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas