• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Emniyet hizmetlerinden hizmet süresi doldurarak ayrılan personelin silah ruhsat harcı muafiyeti hk.

Emniyet hizmetlerinden hizmet süresi doldurarak ayrılan personelin silah ruhsat harcı muafiyeti hk.

Sayı: 
66813766-140.08[108-2019-11]-330602
Tarih: 
10/11/2020


T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

66813766-140.08[108-2019-11]-330602

10.11.2020

Konu

:

Emniyet hizmetlerinden hizmet süresi doldurarak ayrılan personelin silah ruhsat harcı muafiyeti hk.

 

 

 

 

 

 

İlgi

:

16/4/2019 tarihli özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, 27/12/1993 - 7/9/2015 tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet verdiğiniz, daha sonra kurum değişikliği yapmanız nedeniyle geri alınan silahınızın tarafınıza tekrar verilmesini talep ettiğiniz, ancak silah ruhsat harcını yatırmanız halinde silahın tarafınıza verilebileceğinin bildirildiği, oysaki Emniyet Genel Müdürlüğündeki görevinizden ayrıldığınızda hizmet süresinin dolması nedeniyle emekliliğinizi hak etmiş olduğunuzu belirterek, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolardan emekli olanlara tanıdığı harçsız silah ruhsat harcı uygulamasından yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

 

492 sayılı Harçlar Kanununun 108 inci maddesinde, imtiyazname, ruhsatname ve diplomalardan bu kanuna bağlı (8) sayılı tarifede yazılı olanların harca tabi olduğu hükme bağlanmış, Kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin "VI- Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar" başlıklı bölümünün 16 ncı fıkrasında ise silah taşıma ve bulundurma vesikalarından aranılacak harç tutarları belirlenmiştir.

 

Aynı Kanunun 123 üncü maddesinin birinci fıkrasında, özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişiler ile ilgili işlemlerden harç alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7/11/2019 tarih ve 30941 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 7190 sayılı Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 18 inci maddesiyle değiştirilen 7 nci maddesinin;

 

- birinci fıkrasında,

 

"Ateşli silahları ancak;

 

4.A) ... Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılan uzman erbaşlar ile en az on yıl görev yapmış olmak kaydıyla istifa etmek veya kurum değiştirmek suretiyle Emniyet Genel Müdürlüğünden ayrılan emniyet hizmetleri sınıfı personeli,

 ...

 taşıyabilirler veya mesken ya da işyerinde bulundurabilirler."  hükmüne,

 

- üçüncü fıkrasında, "Birinci fıkranın (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentlerinde sayılan kişilere ait silahların, ... taşınmasına veya bulundurulmasına yetki veren kayıt ve belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır." hükmüne

 

yer verilmiştir.

 

İncelenmesinden de görüleceği üzere, 6136 sayılı Kanunun söz konusu 7 nci maddesinde, ateşli silahları taşıyabilecekler/bulundurabilecekler ile harçsız silah ruhsatı alabilecek kişiler sayılmış ve harçsız silah ruhsatı alabilecek kişiler arasında en az on yıl görev yapmış olmak kaydıyla istifa etmek veya kurum değiştirmek suretiyle Emniyet Genel Müdürlüğünden ayrılan emniyet hizmetleri sınıfı personeline yer verilmiştir.

 

Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğünde en az on yıl görev yapmış olmanız ve emniyet hizmetleri sınıfında bulunmuş olmanız şartıyla, kurum değiştirmek suretiyle anılan Genel Müdürlükten ayrılmış olmanız durumunda, silah ruhsat harcı muafiyetinden yararlanmanız mümkün bulunmaktadır.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

İmza                           

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

zekeriyademirtas