• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği (Karar Sayısı: 3584)

Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği (Karar Sayısı: 3584)

Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği 3584

02 Mart 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31411

Karar Sayısı: 3584

Ekli “Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulmasına, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 14 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

1 Mart 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

ENERJİ ETİKETLEMESİ ÇERÇEVE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; piyasaya arz edilen ya da hizmete sunulan enerji ile ilgili ürünler için bir çerçeve oluşturarak, bu ürünlerin etiketlenmesi ve enerji verimliliğine, kullanım sırasında enerji ve diğer kaynakların tüketimine ilişkin standart ürün bilgilerinin ve bu ürünlere ilişkin tamamlayıcı bilgilerin sağlanması yoluyla, müşterilerin enerji tüketimini azaltması için daha verimli ürünler seçmelerini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, piyasaya arz edilen ya da hizmete sunulan enerji ile ilgili ürünlere ilişkin tedarikçi, satıcı ve yetkili kuruluşların yükümlülükleri, ürünlerin piyasa gözetimi, denetimi ve kontrolü, risk teşkil eden ürünlere ulusal düzeyde müdahale etme usulü, koruma önlemleri usulü, etiketlerin uygulamaya konulması ve yeniden sınıflandırılması ile uyumlaştırma standartlarına ilişkin diğer iş ve işlemleri kapsar.

(2) Üçüncü bir ülkeden ithal edilmediği sürece ikinci el ürünler, insan veya eşya taşımaya yönelik vasıtalar bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Doğrulama toleransı: Yetkili kuruluşlar tarafından veya bu kuruluşlar adına yapılan doğrulama testlerinin ölçüm ve hesaplama sonuçlarının, beyan edilen veya yayınlanmış parametrelerin değerleriyle karşılaştırıldığında, laboratuvarlar arasındaki farklılıklardan kaynaklanan sapmayı yansıtan azami kabul edilebilir sapmayı,

b) Enerji ile ilgili ürün (ürün): Müşteriler için piyasaya arz edilen veya hizmete sunulan ve ürünlere dahil edilmesi amaçlanan, kullanım sırasında enerji tüketimine etki eden parçalar da dahil olmak üzere, piyasaya arz edilen veya hizmete sunulan ve kullanım sırasında enerji tüketimine etki eden bir mal veya sistemi,

c) Enerji verimliliği: Performans, hizmet, mal veya enerji çıktısının enerji girdisine oranını,

personel programı

ç) Eş değer model: Bir modelin etiketinde ve ürün bilgi formunda belirtilen teknik özelliklerin aynısına sahip olsa da aynı tedarikçi tarafından ayrı bir model tanımlayıcı ile farklı bir model olarak piyasaya arz edilen veya hizmete sunulan modeli,

d) Etiket: Basılı ya da elektronik formatta, her harfin bir enerji sınıfını temsil ettiği ve müşterileri enerji verimliliği ve enerji tüketimi hakkında bilgilendirmek amacıyla enerji tasarrufuna karşılık gelen, koyu yeşilden kırmızıya doğru giden, yedi farklı renkte, sadece A’dan G’ye kadar olan harfleri kullanan, 12 nci maddenin birinci ve ikinci fıkraları gereğince yeniden sınıflandırılan etiketler ve daha az sayıda sınıfları ve renkleri içeren etiketlerin de bu kapsamda yer aldığı, kapalı bir skala da dahil grafik bir şekli,

e) Hizmete sunma: Bir ürünün pazarda kullanım amacına uygun olarak ilk kez kullanılmasını,

f) İmalatçı: Ürünü imal eden veya tasarlanmış veya imal edilmiş ürüne sahip olan ve kendi adı veya ticari markası altında pazarlayan gerçek veya tüzel kişiyi,

g) İthalatçı: Ürünü ithal ederek piyasaya arz eden Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,

ğ) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,

h) Mesafeli satış: Ürünlerin posta, katalog, internet, telefon veya diğer araçlarla potansiyel müşterinin ürünü teşhir halinde göremeyeceği yöntemlerle satılması, kiralanması veya taksitle satılması için teklif edilmesini,

ı) Model: Tüm birimlerin, etiket, ürün bilgi formu ve aynı model tanımlayıcısı ile ilgili aynı teknik özellikleri taşıdığı bir ürünün bir sürümünü,

i) Model tanımlayıcı: Belirli bir ürün modelini, aynı marka veya aynı tedarikçi adına sahip diğer modellerden ayıran genellikle alfanümerik kodu,

j) Müşteri: Bir ürünü ticari amaçlan, işi, zanaatı veya mesleğinin dışında hangi amaçla olursa olsun, kendi kullanımı için satın alan, kiralayan veya teslim alan gerçek veya tüzel kişiyi,

k) Piyasaya arz: Ürünün piyasada ilk kez bulundurulmasını,

l) Piyasada bulundurma: Ürünün ticari faaliyet yoluyla bedelli veya bedelsiz olarak dağıtım veya kullanım için piyasaya sağlanmasını,

m) Satıcı: Ürünleri ticari faaliyet yoluyla, müşterilere veya monte edenlere, bedelli veya bedelsiz olarak, satış, kiralama veya taksitle satış teklifinde bulunan veya teşhir eden perakendeciyi veya diğer gerçek veya tüzel kişileri,

n) Sistem: Öngörülen bir ortamda bir araya getirildiğinde, belirli bir işlevi yerine getiren ve enerji verimliliği bir bütün olarak daha sonra belirlenebilen birkaç ürünün kombinasyonunu,

o) Tamamlayıcı bilgiler: Bir ürünün işlevsel ve çevresel performansına ilişkin uygulama tebliğinde belirtilen bilgileri,

ö) Tedarikçi: Türkiye’de yerleşik imalatçıyı, Türkiye’de yerleşik olmayan imalatçının yetkili temsilcisini veya ürünü piyasaya arz eden ithalatçıyı,

p) Teknik dosya: Yetkili kuruluşların test raporları veya benzer teknik kanıtlar da dahil olmak üzere, bir ürünün etiketinin ve ürün bilgi formunun doğruluğunun değerlendirmesini sağlayan belgeyi,

r) Uygulama tebliğleri: Bu Yönetmeliğe dayanılarak yetkili kuruluşlar tarafından yayımlanan ve ürünlerin piyasaya arz edilmesi ile ilgili etiketleme ve ilave ürün bilgilerine ilişkin şartları düzenleyen mevzuatı,

s) Uyumlaştırılmış standart: Uyumlaştırılmış Avrupa Birliği mevzuatını uygulamak amacıyla Komisyonun talebine istinaden kabul edilen bir Avrupa standardını,

ş) Ürün bilgi formu: Bir ürünle ilgili bilgileri içeren, basılı veya elektronik formatta, standart bir dokümanı,

t) Ürün grubu: Aynı temel işleve sahip ürünlerin oluşturduğu grubu,

u) Ürün veri tabanı: Erişilebilirlik ve güvenlik gereklilikleri açık bir şekilde belirlenmiş bir uygunluk bölümü ile erişilebilir bir çevrimiçi portal ve özel ürün parametrelerine ilişkin bilginin elektronik yollarla erişilebildiği tüketicilere açık bir bölümü içeren, sistematik bir şekilde düzenlenmiş, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından oluşturulan ürünlerle ilgili veri topluluğunu,

ü) Üye ülke: Avrupa Birliği üyesi ülkeyi,

v) Yeniden sınıflandırma: Belirli bir ürün grubunun bir etiket üzerindeki enerji sınıfına ulaşmak için yerine getirmesi gereken gerekliliklere yönelik daha zorlaştırıcı uygulamayı,

y) Yeniden sınıflandırılan etiket: Yeniden sınıflandırmaya tabi tutulan belirli bir ürün grubunun, tüm etiketlerle görsel ve algılanabilir uyumunu korumakla birlikte yeniden sınıflandırılmadan önceki etiketlerden ayırt edilebilir olan etiketini,

z) Yetkili kuruluş: Ürünlere ilişkin mevzuat hazırlamaya ve yürütmeye yetkili bulunan ve bu kapsamda ilgili ürün için uygulama tebliğlerini hazırlayan ve uygulayan kamu kurum ve kuruluşunu,

aa) Yetkili temsilci: İmalatçı adına belirli görevleri yerine getirmek üzere kendisinden yazılı vekâlet alan Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Tedarikçilerin ve Satıcıların Yükümlülükleri

Tedarikçilerin genel yükümlülükleri

MADDE 5- (1) Tedarikçi, piyasaya arz edilen ürünlerin, her bir birimi ile birlikte, doğru basılmış etiketlerin ve bu Yönetmelik ve ilgili uygulama tebliğlerine uygun hazırlanmış ürün bilgi formlarının, bedelsiz olarak temin edilmesini sağlamakla yükümlüdür.

(2) Ürünle birlikte ürün bilgi formunun temin edilmesine alternatif olarak, 14 üncü maddenin üçüncü fıkrasının (ğ) bendindeki hususları özellikle belirten uygulama tebliğleri ile tedarikçinin, bu ürün bilgi formunda yer alan parametreleri, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-l’de (EK-1 ÜRÜN VERİ TABANINDA VEYA TEDARİKÇİNİN KENDİ İNTERNET SİTESİNDE YER ALACAK BİLGİLER) belirtilen şekilde ürün veri tabanına girmesi veya kendi internet sitesinde sunması yeterli sayılabilir. Böyle bir durumda dahi tedarikçi, talep üzerine ürün bilgi formunu satıcıya basılı olarak temin etmekle yükümlüdür.

(3) Uygulama tebliğleri ile etiketin, ürünün ambalajına basılması sağlanabilir.

(4) Tedarikçi, satıcının talebi üzerine 12 nci maddenin üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları gereğince yeniden sınıflandırılmış etiketler de dahil olmak üzere basılı etiketleri ve ürün bilgi formlarını satıcıya bedelsiz olarak, gecikmeden ve her durumda satıcının talep ettiği tarihten itibaren beş iş günü içinde teslim etmekle yükümlüdür.

(5) Tedarikçi temin ettiği etiketlerin ve ürün bilgi formlarının doğruluğunu sağlamakla ve bunların doğruluğunun değerlendirilebilmesi için gereken teknik dosyayı da sunmakla yükümlüdür.

(6) Bir modelin bir birimi hizmete sunulduktan sonra tedarikçi; ilgili uygulama tebliği kapsamında söz konusu birim için enerji verimliliği etiketinin parametrelerinde hasara sebep olabilecek güncellemeler yoluyla birimde yapılması planlanan değişikliklerle ilgili müşterinin

Tamamı İçin Tıklayınız

 

Devamı: Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği (Karar Sayısı: 3584) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas