• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Enerji Verimliliği Hibe Destekleri Hakkında Uygulama Usul ve Esasları

Enerji Verimliliği Hibe Destekleri Hakkında Uygulama Usul ve Esasları

Bu Usul ve Esaslar, verimlilik artırıcı projeler ve gönüllü anlaşmaların hibe şeklinde desteklenmesi için başvuru, değerlendirme, izleme ve destek uygulamalarına ilişkin usul ve esaslar

Enerji Verimliliği Hibe Destekleri Hakkında Uygulama Usul ve Esasları

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esaslar, verimlilik artırıcı projeler ve gönüllü anlaşmaların hibe şeklinde desteklenmesi için başvuru, değerlendirme, izleme ve destek uygulamalarına ilişkin usul ve esasların belirlenmesini amaçlar.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Usul ve Esaslar;

a) Ticaret ve/veya sanayi odasına bağlı olarak her türlü mal üretimi yapan ve imalat sektöründe faaliyet gösteren, son üç yıla ait yıllık toplam enerji tüketimlerinin ortalaması beş yüz TEP ve üzeri olan,

b) Bina ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren, toplam inşaat alanı yirmi bin metrekare veya son üç yıla ait yıllık toplam enerji tüketimlerinin ortalaması beş yüz TEP ve üzerinde olan, c) Tarım sektöründe faaliyet gösteren, gerçek veya tüzel kişilerin yaptığı başvurular ile değerlendirme, izleme ve destek uygulamalarına ilişkin usul ve esasları kapsar.

(2) Gönüllü anlaşmalar için yalnızca birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen gerçek veya tüzel kişiler başvuruda bulunabilir.

(3) Asıl faaliyet alanı elektrik üretimi olan elektrik üretim lisansına sahip tüzel kişiler, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları bu Usul ve Esasların kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Usul ve Esaslar, 27/10/2011 tarihli ve 28097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ii), (kk) ve (ss) bentleri, 15 inci maddesinin birinci fıkrası, 16 ncı maddesinin birinci fıkrası ile dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (ç) bentleri, 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile ikinci fıkrası, 19 uncu maddesinin birinci fıkrası ve 34 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Usul ve Esaslarda yer alan;

a) Atık ısıdan elektrik üretimi: İşletmelere ait proseslerde ortaya çıkan ve kullanılmadan sistemi terk eden ısı enerjisinin elektrik üretim amacıyla kullanıldığı sistemleri,

b) Başvuru sahibi: Enerji verimliliği uygulama proje desteklerine başvuran sanayi, bina, tarım ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişileri,

c) ENVER Portalı: Bakanlık Enerji Verimliliği Portalını,

ç) EVDES: Enerji verimliliği destek başvurularının alındığı bilgi yönetim sistemini,

d) Hurda belgesi: Hurdayı alan firma tarafından düzenlenen, değişimi yapılacak ekipmanların özelliklerinin (marka, model, seri numarası, vb.) yer aldığı ve ekipmanların bir daha kullanılmayacak şekilde hurdaya ayrıldığını gösterir belgeyi,

e) Hurda faturası: Hurdayı alan firma tarafından düzenlenen, değişimi yapılacak ekipmanların hurda için satıldığını gösterir faturayı,

f) Kanun: 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununu,

g) Proje sahibi: Verimlilik artırıcı projelerinin desteklenmesine karar verilen sanayi, bina, tarım ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişileri,

ğ) Şirket: Enerji verimliliği danışmanlık şirketlerini,

h) Tebliğ: Kojenerasyon ve Mikrokojenerasyon Tesislerinin Verimliliğinin Hesaplanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği (Sıra No: 2014/3),

ı) YMM: Yeminli mali müşaviri,

i) Yönetmelik: Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliği
ifade eder.

(2) Birinci fıkrada tanımlananlar dışında bu Usul ve Esaslarda geçen diğer ifade ve kısaltmalar için aksi belirtilmedikçe uygulama ve yorumlarda sırasıyla Kanun, Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatta yer alan anlam ve kapsama sahiptir.

İKİNCİ BÖLÜM

Enerji Verimliliği Hibe Desteklerine Başvuru Koşulları

Ön şartlar

MADDE 5 – (1) Enerji verimliliği hibe desteklerine başvuranların aşağıdaki şartları sağlamaları esastır.

a) Başvuru tarihi itibarıyla EVDES’e kayıtlı olunması,

b) Enerji yöneticisi görevlendirilmesine ilişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları kapsamında belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmiş olunması,

c) Bilgi verme yükümlülüğü kapsamında Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmiş olunması,

ç) ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı belgesine sahip olunması,

d) Kojenerasyon sistemlerine yönelik verimlilik artırıcı proje başvurularında, başvuru tarihi itibarıyla Tebliğ ile belirlenen asgari verimlilik gereksinimlerini sağlayan verimlilik belgesinin alınmış olması.

(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları sağlamayan başvurular değerlendirmeye alınmaz ve bu durum başvuranlara bildirilir.

(3) Tarım sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin başvurularında birinci fıkranın (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranmaz.

Ön başvuru

MADDE 6 – (1) Enerji verimliliği hibe desteklerinden yararlanmak isteyenler, EVDES’e üye olur ve sistemde istenilen belgeleri sunarak ön başvuruda bulunur.

Ön başvuru inceleme

MADDE 7 – (1) 5 inci maddedeki ön şartlar kapsamında başvurular Bakanlık tarafından mevzuata uygunluk, bilgi ve belge yönünden incelenir.

(2) Ön başvuruda istenen belgelerde aranan bilgilerin eksiksiz doldurulması esastır. İnceleme sonucu başvuruda istenen bilgi ve belgelerde hata ve/veya eksiklik tespit edilmesi halinde gerekli düzeltmelerin yapılması ve/veya eksiklerin tamamlanması amacıyla başvuru sahibine bildirim yapılır.

(3) Hata ve/veya eksikliklerin on iş günü içinde giderilmesi istenir. Süresi içerisinde hata ve/veya eksikliklerin giderilmemesi halinde başvuru reddedilir ve gerekçesi ile birlikte başvuru sahibine bildirilir.

(4) Ön başvuruda yer alan son üç yıla ait enerji tüketim bilgilerinin her yıl güncellenmesi gereklidir. Ön başvuruda istenen diğer bilgi ve belgelerde değişiklik olması durumunda da ön başvuru ayrıca güncellenir.

Tamamı İçin Tıklayınız

personel programı

Devamı: Enerji Verimliliği Hibe Destekleri Hakkında Uygulama Usul ve Esasları Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas