• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Eski traktörlerin tamiri ve satışı faaliyetinin esnaf muaflığından yararlanıp yararlanmayacağı hk.

Eski traktörlerin tamiri ve satışı faaliyetinin esnaf muaflığından yararlanıp yararlanmayacağı hk.

Sayı: 
85373914-120[40.01.136]-E.111765
Tarih: 
09/12/2020

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Manisa Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

85373914-120[40.01.136]-E.111765

09.12.2020

Konu

:

Eski traktörlerin tamiri ve satışı faaliyetinin esnaf muaflığından yararlanıp yararlanmayacağı

 

 

İlgi

:

14/02/2020 tarih ve 38515 kayıt nolu dilekçe eki özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, sabit bir işyeri açmaksızın eski tip ve yıpranmış, tarihi değeri olan, kullanılamayacak durumdaki traktörü alarak, gerekli bakım ve tamirini yaptıktan sonra çalışır duruma getirip kar amacı gütmeksizin satışını yapmanız halinde, bu faaliyetiniz nedeniyle esnaf muaflığından yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde vergiden muaf esnafa ilişkin düzenlemelere yer verilmiş, kimlerin esnaf muaflığından faydalanacakları da maddede bentler halinde sayılmıştır. Aynı maddenin birinci fıkrasında;

"Ticaret ve sanat erbabından aşağıda yazılı şekil ve suretle çalışanlar gelir vergisinden muaftır.

1. Motorlu nakil vasıtaları kullanmamak şartı ile gezici olarak veya bir iş yeri açmaksızın perakende ticaret ile iştigal edenler (Giyim eşyalarıyla zati ve süs eşyaları, değeri yüksek olan ev eşyaları ile pazar takibi suretiyle gıda, bakkaliye ve temizlik maddelerini ve sabit iş yerlerinin önünde sergi açmak suretiyle o iş yerlerinde satışı yapılan aynı neviden malları satanlar hariç) ;

2. Bir iş yeri açmaksızın gezici olarak ve doğrudan doğruya müstehlike iş yapan hallaç, kalaycı, lehimci, musluk tamircisi, çilingir, ayakkabı tamircisi, kundura boyacısı, berber, nalbant, fotoğrafçı, odun ve kömür kırıcısı, çamaşır yıkayıcısı ve hamallar gibi küçük sanat erbabı;" hükmü yer almaktadır."

hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kanunun 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtildikten sonra, ticari kazancın, Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve Gelir Vergisi Kanununda yazılı gerçek (Bilânço veya işletme hesabı esası) veya basit usule göre tespit edileceği hükme bağlanmıştır.

Ticari faaliyet bir tür emek-sermaye organizasyonuna dayanmakta olup, kazanç sağlama niyet ve kastının bulunup bulunmaması böyle bir organizasyon tarafından icra edilen faaliyetin "ticari faaliyet" olma niteliğine etki etmemektedir. Ancak bir faaliyetin "ticari faaliyet" sayılabilmesi için kazanç sağlama niyet ve kastı gerekmemekle birlikte, faaliyeti icra eden organizasyonun bütün unsurlarıyla birlikte değerlendirildiğinde kazanç sağlama potansiyeline sahip olması gerektiği ortaya çıkmaktadır.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, eski tip ve yıpranmış, tarihi değeri olan, kullanılamayacak durumdaki traktörü alıp  tamir edilerek satılması faaliyetiniz dolayısıyla  Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesi kapsamında, esnaf muaflığından yararlanmanız mümkün bulunmamakta olup aynı Kanunun 37 inci maddesinde uyarınca ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilmeniz gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

zekeriyademirtas