• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Feshin Son Çare Olma İlkesine Uyulmaması – Yargı Kararı

Feshin Son Çare Olma İlkesine Uyulmaması – Yargı Kararı

Feshin Son Çare Olma İlkesine Uyulmaması – İşçiye Orantısız Yaptırım Uygulanması – Geçersiz Fesih

T.C

İSTANBUL

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

25. HUKUK DAİRESİ

Esas No: 2023/637

Karar No: 2023/1225

Tarihi: 04/07/2023

Feshin Son Çare Olma İlkesine Uyulmaması

İşçiye Orantısız Yaptırım Uygulanması

Geçersiz Fesih

ÖZET: Davalı tarafın davacının yaptığı işten başka bir işte görevlendirilme sebebinin sunduğu delillerden anlaşılamadığı, fesih bildirim ekindeki tutanağa göre bu görevlendirmeyi reddeden davacı dışında 6 çalışan daha mevcut olduğu, bu teklifin sunulan delillere göre bir kez yapıldığı, kabul etmemek konusunda davacı ısrarı yönünde herhangi bir delil mevcut olmadığı, yapılan işin niteliği itibarı ile ve çalışma şartları olarak davacının yaptığı iş işe aynı işi yaptığının ispat yükünün davalı işveren de olduğu davalı işverenliğin bu konuda ispata yeter herhangi bir delil ibraz etmediği, bizzat davalı tanıklarının bile iş yeri koşullarının biri birinden farklı olduğu yönünde beyanda bulundukları, feshin son çare olma ilkesine uyulmadığı ve orantısız yaptırım olduğu, ilk derece mahkemesi kararının objektif değerlendirmeye dayalı istinaf sebebini karşılar nitelikte olduğu kanaatine varılarak HMK 353/1-b-1 maddesine gör davalı tarafın istinaf başvurusunun ESASTAN REDDİNE karar verilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır.

Davacı vekili verdiği dava dilekçesi ile, müvekkilin davalı yanında 03-04-2018 ile 29-09-2021 tarihleri arası enjeksiyon operatörü olarak çalıştığını, iş akdinin davalı tarafından haklı bir sebep bildirilmeden fesih edildiğini, davacının kuru, ferah ve daha güvenli olan ve 3 yıldır çalıştığı enjeksiyon makinasından alarak, çalışma saatlerini sözleşmeye aykırı şekilde, rutubetli, tehlikeli gaz ve kimyasalları içinde sıkı maske ile çalışılabilen strofor bölümüne geçmesinin işveren tarafından emredildiğini, davacının bu bölümde çalışmak istemediğini beyan edince işveren tarafından işine son verildiğini, bu durumun kötü niyetli ve hukuka aykırı olduğunu bu nedenle işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili verdiği cevap dilekçesi ile davacının kendisine verilen görevi yerine getirmediğini, davacının 2018 yılından beri enjeksiyon birimi personeli olarak çalıştığını, davacının kendisine verilen görevi yerine getirmediğini, tutanak tutulup savunmasının alındığını, davacının görevini yapmamakta ısrar ettiğini, bu nedenle davacının iş akdinin davacıya noterden gönderilen ihtarname ile 4857 sayılı yasanın 25-2-h maddesine istinaden fesih edildiğini, davacının strofor işini yapmaması, görevini yapmadığı anlamına geldiğini, strofor işinin üretim bölümü içinde bir iş olduğunu, iş sözleşmesinde bu durumun belirtildiğini, davanın reddini talep etmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ:

İlk derece Mahkemesi tarafından davanın Tam Kabulüne karar verilmiştir.

İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ:

Davalı vekili istinaf dilekçesi ile, davacının strafor işinde görevlendirilmesinin çalışma koşullarında esaslı değişiklik teşkil etmeyeceğini, iş akdinin kendisine verilen görevi yapmamakta ısrar etmesi nedeni ile sonlandırıldığını feshin haklı olduğunu, davacının 03/04/2018 tarihinden itibaren üretim bölümüne bağlı enjeksiyon birimi personeli olarak çalıştığını, aynı bölüm içindeki strafor işini yapmak üzere sözleşmedeki hükümlere uygun şekilde görevlendirildiğin ancak kabul etmediğini, bu yönde beyanda bulunduğunu, bu neden İş Kanunu 25/2-h maddesine göre iş akdinin feshedildiğini, bu görevlendirmenin esaslı değişiklik olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığını, o şekilde kabul edilmesi durumunda verilen işi yapabilmesi için kısa da olsa eğitime tabi tutulması gerektiğini, verilen işin davacını hali hazırda görev alanına giren işlerden olduğunu, kararın kaldırılarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

GEREKÇE :

İstinaf incelemesi Hukuk Muhakemeleri Kanununun 355. maddesine göre re’sen gözetilecek kamu düzenine aykırılık halleri dışında, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılır.

29/09/2021 tarihli fesih bildirimi ile enjeksiyon birim personeli olarak görev aldığı bölümde strafor işinin yapılması da görevini ayrılmaz bir parçası olduğundan bu işi yapmayı reddetmesi sebebi ile uyarı almasına rağmen dikkate almadığından İş Kanunu 25/2 maddesine göre iş akdinin feshedildiği bildirilmiş olup, dava şartı arabuluculuğa yasal süresinde başvurularak anlaşamam ile sonuçlanması üzerine işbu davanın açıldığı, yasal sürelere uyulduğu anlaşılmıştır.

Davacı davalı iş yerinde 3 yılı aşkın süre ile enjeksiyon operatörü olarak çalışmış olup, davalı iş yeri çalışan sayısı olarak iş güvencesi kapsamındadır.

Davalı tarafın davacının yaptığı işten başka bir işte görevlendirilme sebebinin sunduğu delillerden anlaşılamadığı, fesih bildirim ekindeki tutanağa göre bu görevlendirmeyi reddeden davacı dışında 6 çalışan daha mevcut olduğu, bu teklifin sunulan delillere göre bir kez yapıldığı, kabul etmemek konusunda davacı ısrarı yönünde herhangi bir delil mevcut olmadığı, yapılan işin niteliği itibarı ile ve çalışma şartları olarak davacının yaptığı iş işe aynı işi yaptığının ispat yükünün davalı işveren de olduğu davalı işverenliğin bu konuda ispata yeter herhangi bir delil ibraz etmediği, bizzat davalı tanıklarının bile iş yeri koşullarının biri birinden farklı olduğu yönünde beyanda bulundukları, feshin son çare olma ilkesine uyulmadığı ve orantısız yaptırım olduğu, ilk derece mahkemesi kararının objektif değerlendirmeye dayalı istinaf sebebini karşılar nitelikte olduğu kanaatine varılarak HMK 353/1-b-1 maddesine gör davalı tarafın istinaf başvurusunun ESASTAN REDDİNE karar verilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır.

HÜKÜM:

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Davalının istinaf başvurusunun 6100 sayılı HMK’ nın 353/1-b-1 maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE,

2-Alınması gereken 179,90 TL istinaf karar harcı davalı tarafından peşin yatırıldığından başka harç alınmasına yer olmadığına,

3-İstinaf incelemesi duruşmasız yapıldığından vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

4-Davalı tarafından yapılan istinaf yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,

5-Kararın ilk derece mahkemesince taraflara tebliğe gönderilmesine,

Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda, kesin olmak üzere 04/07/2023 tarihinde, oy birliği ile karar verildi.

personel programı

Devamı: Feshin Son Çare Olma İlkesine Uyulmaması – Yargı Kararı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas