• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4127)

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4127)

Finansal Kiralama, Faktoring Şirketleri Birliği Statüsü 4127

24 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31521

Karar Sayısı: 4127

Ekli “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 6361 sayılı Kanunun 42 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

23 Haziran 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ STATÜSÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 27/5/2013 tarihli ve 2013/4792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği Statüsu’nün mezkûr başlığı “Finansal Kurumlar Birliği Statüsü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2– Aynı Statünün 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1- (1) Finansal Kurumlar Birliği, 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu gereğince kurulmuş, tüzel kişiliği haiz ve kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Yönetim merkezi İstanbul olup, yurt içinde gerekli teşkilatı kurabilir.”

MADDE 3– Aynı Statünün 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç), (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir.

“a) Birlik: Finansal Kurumlar Birliğini,”

“ç) Kanun: 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununu,

d) Sektör: Finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman veya varlık yönetim şirketleri sektörlerini yahut Kurumun gözetim ve denetimine tabi diğer kuruluşlardan Birliğe üye olması Kurulca uygun görülen şirketlerin sektörlerini,

e) Şirket: Türkiye’de kurulu finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman, tasarruf finansman, varlık yönetim şirketleri veya Kurumun gözetim ve denetimine tabi diğer kuruluşlardan Birliğe üye olması Kurulca uygun görülen şirketleri,”

“f) Konsolide bütçe: Birlik idari bütçesi ile sektör bütçelerini,”

MADDE 4- Aynı Statünün 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- (1) Türkiye’de faaliyet gösteren bütün finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman, varlık yönetim şirketleri ve Kurumun gözetim ve denetimine tabi diğer kuruluşlardan Kurulca uygun görülenler, Kanun hükümlerine göre faaliyet izni aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde Birliğe üye olmak, bu Statü hükümlerine uymak ve Birliğin yetkili organlarının aldığı kararları uygulamak zorundadır.

(2) Üyelik başvurusunun tamamlanması için, Birlik üye giriş ücretinin Birlik adına açılan hesaba yatırılması ve ödemeye ilişkin makbuzun başvuru belgeleri ile birlikte ibrazı zorunludur. Üye giriş ücretini yatırmayan kuruluşların üyelik başvuruları kabul edilmez.

(3) Her ne surette olursa olsun faaliyet izni kaldırılan veya diğer bir veya birkaç şirket ile birleşen veya bütün aktif ve pasifi ile diğer hak ve yükümlülüklerini Türkiye’de faaliyette bulunan diğer bir şirkete devreden veya tasfiye kararı alan şirketlerin üyelik kayıtları silinir.”

personel programı

MADDE 5– Aynı Statünün 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci paragrafı ile (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ö) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve mevcut (p) bendi (u) bendi olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Birliğin amacı, üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, serbest piyasa ekonomisi ve tam rekabet ilkeleri çerçevesinde, sektörlerin düzenleme ilke ve kuralları doğrultusunda şirketlerin hak ve menfaatlerini savunmak, sektörlerin büyümesi, sağlıklı olarak çalışması, ilgili mesleklerin gelişmesi ve rekabet gücünün artırılması amacıyla çalışmalar yapmaktır. Birlik bu amaçlarını gerçekleştirmek için kendisine verilen aşağıdaki yetkileri, yetkili organları vasıtasıyla kullanır ve görevleri yürütür:”

“d) Üyeleri arasında haksız rekabeti önlemek ve rekabetçi ortamın korunması amacıyla gerekli tedbirleri almak.

e) Yurt içinde ve yurt dışında sektörleri temsil etmek, tanıtmak, işbirliği yapmak ve bu konuda kamuoyunu aydınlatmak için çalışmalarda bulunmak.”

“p) Kanun, ilgili mevzuat ve bu Statü uyarınca disiplin cezalarını vermek ve bu konuda düzenlemeler yapmak.

r) İlgili mevzuat çerçevesinde ulusal veya uluslararası mali, iktisadi ve mesleki kurum, kuruluş veya ortaklıklara üye olmak veya hissedar olarak katılmak.

s) Birliğin üyesi ve hissedar olduğu kurum veya kuruluşlarda Birliği temsil etmek.

ş) Üyeleri ile kendisi ve kendisi ile Kurul arasında, talep edilen çerçevede bilgi akışını sağlamak.

t) Şikayet platformu dahil olmak üzere, her türlü kanaldan Birliğe intikal etmiş üyeleri hakkında yapılan şikâyetleri değerlendirerek taraflar arasındaki ihtilafın çözümüne yönelik girişimlerde bulunmak.”

“u) Kanun ve ilgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.”

MADDE 6– Aynı Statünün 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5- (1) Şirketler, Birlik organlarında; yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi veya genel müdür, genel müdürün bulunmadığı hallerde genel müdür vekili tarafından temsil olunur. Ancak, temsilcinin Genel Kurul toplantısına mazereti nedeniyle katılamaması halinde, şirketin, noter tarafından usulüne uygun olarak hazırlanmış bir vekaletname ile yetkilendirilmiş imza yetkisini haiz en az genel müdür yardımcısı düzeyinde bir çalışanı tarafından Genel Kurul toplantısında temsil edilmesi mümkündür.

(2) Şirketler, Birlik nezdinde kendilerini temsil edecek ve kendileri adına oy kullanacak temsilcilerini yazılı olarak Birliğe bildirirler. Söz konusu temsilcilerin herhangi bir nedenle değişmesi halinde, şirketler yeni temsilcilerini, yedi gün içerisinde Birliğe yazılı olarak bildirmek zorundadır.”

MADDE 7– Aynı Statünün 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6- (1) Birliğin organları, Genel Kurul ve Yönetim Kurulundan oluşur. Birliğin karar organı Genel Kurul, yürütme organı Yönetim Kuruludur. Birlik organları dışında, Birlikte ayrıca Sektör Temsil Kurulları ve Genel Sekreterlik bulunur.”

MADDE 8– Aynı Statünün 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“a) Birliğin yıllık çalışma ve hesaplarına dair Yönetim Kurulu ve bağımsız denetim raporlarını, konsolide bütçe ile Birlik iktisadi işletmelerinin ve Sektör Temsil Kurullarına bağlı sektör iktisadi işletmelerinin bütçelerini incelemek ve onaylamak.”

“f) İlgili mevzuat çerçevesinde ulusal veya uluslararası mali, iktisadi ve mesleki kuruluş veya ortaklıklara hissedar olarak katılma kararı almak.”

MADDE 9- Aynı Statünün 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8- (1) Genel Kurul, olağan ve olağanüstü toplantısını Birlik merkezinde veya Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı başka bir yerde yapar. Genel Kurul toplantısı tamamen elektronik ortamda veya bazı üyelerin fıziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Olağan toplantı her yıl Nisan ayı içinde yapılır. Yönetim Kurulu bu toplantının yerini, gününü, saatini, gündemini ve çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak toplantıya ilişkin hususları kararlaştırır. Ancak ilk toplantı günü ile ikinci toplantı arasındaki süre bir haftadan az olamaz. Yönetim Kurulunun bu kararı Genel Sekreterlikçe ilk toplantı tarihinden en az on beş gün, seçim yapılacak Genel Kurul toplantılarında ise en az 30 gün önce şirketlere ve Kuruma iadeli taahhütlü mektup, kayıtlı elektronik posta sistemi veya özel kurye aracılığı ile bildirilir. Seçim yapılacak Genel Kurul toplantısından en az on beş gün önce, seçimlere katılacak şirketleri ve temsilcilerini gösteren liste, toplantı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu kararında yer alan hususları belirten bir yazı ile birlikte, üç nüsha olarak Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek seçim kurulu başkam hâkime tevdi edilir. Hâkim gerekli incelemeyi yaparak listeyi ve diğer hususları onaylar.

(2) Olağanüstü toplantı, Yönetim Kurulunun çağrısı veya en az üyeye sahip sektör şirketlerinin sayısı kadar şirketin yazılı başvurusu üzerine yapılır. Bu toplantı, birinci fıkrada belirtilen şekilde, toplantı tarihinden en az on beş gün önce şirketlere, Kuruma ve organ seçimi yapılacaksa seçim kurulu başkanı hâkime bildirilir.

(3) Seçim yapılan Genel Kurul toplantılarında Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek seçim kurulu başkanı hâkim tarafından bir sandık kurulu başkanı ve iki sandık kurulu üyesi ile bunlar için birer yedek üye atanır.”

MADDE 10– Aynı Statünün 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Birlik veya sektör masraf iştirak payını bir yıl geciktirmiş şirketler, Genel Kurul toplantısında oy kullanamazlar.”

MADDE 11– Aynı Statünün 11 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Genel Kurulda her sektör eşit oy hakkı ile temsil edilir ve her bir sektörün oy hakkı 1/(Birliğe üye sektör sayısı) kadardır. Her bir sektördeki her bir şirketin oy hakkı ise; sektör oy hakkının ilgili sektördeki şirket sayısına bölünmesi ile belirlenir. Kararlar oy çokluğu ile alınır.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili oylamalar eşit oy hakkı ile her sektör için ayrı ayrı yapılır. Bu oylamalarda şirketler ait oldukları sektörün oylamasına katılırlar ve oy pusulasındaki aday listesinden en fazla yedi aday tercih edebilirler.”

MADDE 12- Aynı Statünün 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12- (1) Yönetim Kurulu, 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtildiği şekilde, her bir sektör için ayrı ayrı seçilmek üzere, sektörlerinden en çok oy alan üçer şirketten teşekkül eder.”

MADDE 13- Aynı Statünün 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış, (ğ) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (h) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ı) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş, mevcut (m) ve (n) bentleri yeni teselsüle uygun biçimde (n) ve (o) bentleri olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“c) Genel Sekreteri ve Sektör Temsil Kurulları tarafından önerilenler arasından Genel Sekreter yardımcılarını atamak, bunların ücret ve özlük haklarını Birlik ücret politikasına uygun olarak belirlemek.”

“ğ) Genel Sekreterlikçe hazırlanan Birlik idari bütçesi ile Birlik iktisadi işletme bütçelerini inceleyerek; Sektör Temsil Kurullarınca hazırlanan sektör ve sektör iktisadi işletmelerinin bütçelerini ise mevzuata ve Birlik yönetmeliklerine uygunluk açısından inceleyerek; Genel Kurulun onayına sunmak.

h) Genel Kurulca onaylanan konsolide bütçe ile Birlik iktisadi işletme bütçelerinin nasıl uygulanacağına dair karar almak.”

“ı) Sektör Temsil Kurullarına bağlı iktisadi işletmelerden Birliğe gelir payı ödenmesine karar verildiği takdirde bu karara istinaden ödenecek gelir payını belirlemek.”

“n) Sektörlerin ortak ihtiyaçları ya da Sektör Temsil Kurullarından gelen talepler doğrultusunda ilgili sektörün ihtiyaçları için iktisadi işletme veya işletmeler kurmak; iktisadi işletmelerin sektörlerin ortak ihtiyaçları için kurulmuş olan Birlik iktisadi işletmesi niteliğinde olduğuna ya da tek bir sektörün ihtiyaçlarına istinaden kurulmuş olduğuna karar vermek ve tek bir sektörün ihtiyaçlarına istinaden kurulmuş iktisadi işletmelerin gelir ve giderinin ilgili Sektör Temsil Kuruluna bağlı iktisadi işletme bütçesi altında takip edilmesini sağlamak.

o) Sektörlerin ortak ihtiyaçları için kurulan Birlik iktisadi işletmelerinin yönetim faaliyetlerini yürütmek, bu iktisadi işletmelerde istihdam edilecek kadroları ve özlük haklarını belirlemek ve bu iktisadi işletmelere ilişkin alt yapının kurulmasını, bu altyapı üzerinden işlemlerin düzenli olarak yapılmasını, bu işlemlerle ilgili taraflara gerekli bilgi paylaşımının güvenli ve kesintisiz şekilde yapılmasını sağlamak.”

“p) Sektör Temsil Kurullarından gelen öneriler de dikkate alınarak ortak yatırımlar veya işbirliklerine ilişkin karar almak.

r) İlgili mevzuat çerçevesinde ulusal veya uluslararası mali, iktisadi ve mesleki kurum, kuruluşlara üye olma konusunda karar almak.

s) Alacağı kararlarda, Birlik üyeleri arasında haksız rekabetin önlenmesini ve hakkaniyet ilkesini gözetmek.”

MADDE 14- Aynı Statünün 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yönetim Kurulu başkanmm mensup olduğu sektörden yeniden Yönetim Kurulu başkanı seçilebilmesi için, diğer sektörlerin her birinin başkanlık dönemini tamamlaması şarttır.”

MADDE 15– Aynı Statünün 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16- (1) Yönetim Kurulu, başkanın temsil ettiği sektörün dışındaki diğer sektörlere mensup Yönetim Kurulu üyeleri arasından birer başkan vekilini ismen seçer. Yönetim Kurulu başkan vekilliği süresi, Yönetim Kurulunun görev süresi ile sınırlıdır. Başkan vekilinin şirketindeki görevinin sona ermesi veya başka bir nedenle başkan vekilliğinin boşalması halinde Yönetim Kurulu, kalan süreyi tamamlamak üzere görevden ayrılan başkan vekilinin temsil ettiği sektöre mensup Yönetim Kurulu üyeleri arasından ismen yeni bir başkan vekili seçer.”

MADDE 16– Aynı Statünün 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17- (1) Yönetim Kurulu üyeleri iki yıl için seçilir. Süresi dolan üyeler tekrar seçilebilir. Üyelik sıfatı sona eren şirketlerin Yönetim Kurulu üyelikleri kendiliğinden düşer. Bu durumda, üyeliğin boşaldığı sektörde Yönetim Kurulu üyesi olmayan şirketlerden, Genel Kurulda en çok oyu alan üye, oyların eşit olması halinde ise yıl soııu itibarıyla aktif toplamı daha büyük olan üye geçici olarak Yönetim Kurulu üyeliğine tayin edilir. Yönetim Kurulu üyelerine yaptıkları bu görev için herhangi bir ücret ödenmez.”

MADDE 17– Aynı Statünün 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18- (1) Yönetim Kurulu, Birlik işleri ihtiyaç gösterdikçe başkan veya bulunmaması halinde başkan vekillerinden birinin onayı ile Genel Sekreterin çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu toplantısı tamamen elektronik ortamda veya bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Her üye Yönetim Kurulunun toplantıya çağrılmasını yazı ile başkandan isteyebilir. Yönetim Kurulunun en az iki ayda bir toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu, Birlik merkezinde veya başka bir yerde toplanabilir. Toplantı gündemi ve yeri Genel Sekreter tarafından üyelere gönderilir. Yönetim Kurulunun toplanabilmesi için üyelerin çoğunluğunun toplantıya katılması gerekir. Kararlar toplantıda bulunanların çoğunluğu ile alınır. Eşitlik halinde karar alınamamış kabul edilir. Yönetim Kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.

(2) Yönetim Kurulu toplantısına geçerli bir mazeret bildirmeksizin arka arkaya iki kez katılmayan Yönetim Kurulu üyesinin üyeliği düşer. Boşalan üyelik için 15 inci, 16 neı veya 17 nci maddedeki usul uygulanır.

(3) Yönetim Kurulu, seçimden sonra düzenlenecek ilk toplantısında bir sayman üyeyi ismen seçer. Sayman üyenin görev süresi, Yönetim Kurulunun görev süresi ile sınırlıdır. Sayman üyenin şirketindeki görevinin sona ermesi veya başka bir nedenle sayman üyeliğinin boşalması halinde Yönetim Kurulu, kalan süreyi tamamlamak üzere diğer Yönetim Kurulu üyeleri arasından ismen yeni bir sayman üye seçer.”

MADDE 18- Aynı Statünün 19 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki beşinci fıkra eklenerek diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş ve mevcut beşinci fıkrasının (yeni teselsüle göre altıncı fıkrasının) (c), (h), (j) ve (k) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yönetim Kurulu başkanı ve başkan vekilleri, her biri kendi Sektör Temsil Kurullarının olağan başkanıdırlar. Sektör Temsil Kurullarının başkan vekilleri, ilgili Sektör Temsil Kurulu üyelerince seçilir.

(4) Sektör Temsil Kurulları ayda en az bir defa toplanır. Ancak, sektör işleri ihtiyaç gösterdikçe Sektör Temsil Kurulu başkanı veya bulunmaması halinde başkan vekilinin çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Sektör Temsil Kurulu toplantısı tamamen elektronik ortamda veya bazı üyelerin fıziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısmı üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Her Sektör Temsil Kurulu üyesi. Sektör Temsil Kurulunun toplantıya çağrılmasını Sektör Temsil Kurulu başkanından isteyebilir. Sektör Temsil Kurulu, Birlik merkezinde veya uygun görülen başka bir yerde toplanır. Sektör Temsil Kurulunun toplanabilmesi için üye sayısının çoğunluğunun toplantıya katılması gerekir. Kararlar toplantıda bulunanların çoğunluğu ile alınır. Eşitlik halinde karar alınamamış kabul edilir.”

“(5) Şirketler, Sektör Temsil Kurulunda, 5 inci maddede belirtilen usulde Birliğe bildirilen temsilci tarafından temsil olunur. Sektör Temsil Kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Sektör Temsil Kurulu toplantısına geçerli bir mazeret bildirmeksizin arka arkaya iki kez katılmayan Sektör Temsil Kurulu üyesinin üyeliği düşer. Boşalan üyelik için yeni üye tayininde ikinci fıkrada belirtilen usul uygulanır.”

“c) Sektör ve kendisine bağlı iktisadi işletme bütçelerini ilgili Genel Sekreter Yardımcısı marifetiyle hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunulmak üzere Genel Sekreterliğe sunmak.”

“h) Yönetim Kurulunca tek bir sektörün ihtiyaçlarına istinaden kurulmuş olduğuna karar verilen iktisadi işletmelere ilişkin alt yapının ilgili Sektör Temsil Kurulu tarafından kurulmasını, bu altyapı üzerinden işlemlerin düzenli olarak yapılmasını ve bu işlemlerle ilgili taraflara gerekli bilgi paylaşımının güvenli ve kesintisiz şekilde yapılmasını sağlamak.”

“j) Yönetim Kurulunca tek bir sektörün ihtiyaçlarına istinaden kurulmuş olduğuna karar verilen iktisadi işletmelerin yönetim faaliyetlerini Sektör Temsil Kurullarının verdiği yetkiler doğrultusunda Genel Sekreter ve ilgili Genel Sekreter Yardımcısı eliyle yürütmek ve Yönetim Kuruluna bilgi vermek.

k) Kendi sektörünün Genel Sekreter Yardımcısı adaylarını Yönetim Kuruluna önermek.”

MADDE 19– Aynı Statünün 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Birlik idari bütçesi ile Birlik iktisadi işletmelerinin bütçelerini hazırlayarak Sektör Temsil Kurullarınca iletilen ilgili sektör bütçeleri ve sektör iktisadi işletme bütçeleri ile birlikte Yönetim Kurulunun onayına sunmak.”

MADDE 20– Aynı Statünün 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Her biri ilgili sektörü temsilen Genel Sekreter yardımcıları görev yapar. Genel Sekreter yardımcıları, Sektör Temsil Kurullarının önereceği adaylar arasından Yönetim Kurulu tarafından atanır. Genel Sekreter yardımcılarının, en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş ve hukuk, bankacılık veya finans alanlarından birinde en az yedi yıllık mesleki deneyime sahip olmaları gerekir.”

MADDE 21– Aynı Statünün 22 nci maddesinin üçüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Genel Kurulda kabul edilen Birlik masraf iştirak payları Birliğe üye sektörler arasında eşit olarak bölüştürülür. Genel Kurulda kabul edilen sektör masraf iştirak paylan ise eşit olarak ilgili sektördeki şirketler arasında bölüştürülür.”

“(6) Birlik üyeliğinin herhangi bir nedenle son bulması halinde peşin tahsil edilen masraf iştirak payları iade edilmez ve henüz tahsil edilmemiş masraf iştirak paylarının tamamı peşin tahsil edilir. Birlik üyeliğinin herhangi bir nedenle son bulması halinde tahsil edilemeyen iştirak payının dördüncü fıkra hükümleri çerçevesinde üyelerden tahsili konusunda Yönetim Kurulu yetkilidir.”

MADDE 22– Aynı Statünün 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (e), (t) ve (g) bentleri eklenmiş ve mevcut (e) bendi (ğ) bendi olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Birlik bütçesine tahsis edilmek üzere şirketlerin bir defa için verecekleri ve tutarı Birlik Yönetim Kurulunca saptanacak Birlik üye giriş ücreti.”

“e) Birliğin pay sahibi olduğu kuruluşlarca dağıtılan kar payları.

f) Eğitim, kurs ve seminer/organizasyon gelirleri.

g) İdari para cezalarından gelen gelirleri.”

“ğ) Sair gelirler.”

MADDE 23– Aynı Statünün 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24- (1) Birlikçe fiziksel veya elektronik yevmiye defteri, defteri kebir, üye kayıt defteri ve gerekli görülen diğer defterler tutulur.

(2) Genel Kurul kararları, Yönetim Kurulu kararları, gelen ve giden yazışma evrakının fiziksel veya elektronik imzalı örnekleri, fiziksel veya elektronik ortamda tarih ve numara sırasıyla ilgili mevzuat çerçevesinde güvenli bir şekilde muhafaza edilir.”

MADDE 24- Aynı Statüye aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Varlık yönetim şirketlerinin intibak süreci

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Kanunun 40 inci maddesi ve geçici 3 üncü maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 4/3/2021 tarihli ve 7292 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre faaliyet izni almış olup da, 7292 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde Birliğe üye olması zorunlu olan varlık yönetim şirketleri açısından, Birliğin mevcut

Yönetim Kurulu üyelerine ilaveten, varlık yönetim şirketleri sektörünün Birlik ve Kurum nezaretinde kendi içinden seçeceği en fazla beş üye, bu maddeyi ihdas eden Karar kapsamında yeni Yönetim Kurulu oluşturulana kadar geçici olarak görev yapmak üzere Yönetim Kuruluna atanır. Yeni Yönetim Kurulunun oluşturulması, bu maddeyi ihdas eden Kararın yürürlüğe girdiği takvim yılından bir sonraki takvim yılı içinde yapılması gereken ilk olağan Genel Kurul toplantısında gerçekleştirilir.

(2) Varlık yönetim şirketleri kendi sektörleri içinden, birinci fıkrada belirtilen usulde ve yeni Yönetim Kurulu ve Sektör Temsil Kurulu oluşturuluncaya kadar görev yapmak üzere, 19 uncu madde uyarınca yedişer Sektör Temsil Kurulu üyesi seçer.

Tasarruf finansman şirketlerinin intibak süreci

GEÇİCİ MADDE 4- (1) Kanunun geçici 7 nci maddesi kapsamında intibak sürecini tamamladıktan sonra Kuruldan faaliyet izni alan ve Kanunun 40 inci maddesi uyarınca bir ay içinde Birliğe üye olması zorunlu olan tasarruf finansman şirketleri açısından, Birliğin mevcut Yönetim Kurulu üyelerine ilaveten, tasarruf finansman şirketleri sektörünün Birlik ve Kurum nezaretinde kendi içinden seçeceği en fazla beş üye, bu maddeyi ihdas eden Karar kapsamında yeni Yönetim Kurulu oluşturulana kadar geçici olarak görev yapmak üzere Yönetim Kuruluna atanır. Yeni Yönetim Kurulunun oluşturulması, bu maddeyi ihdas eden Kararın yürürlüğe girdiği takvim yılından bir sonraki takvim yılı içinde yapılması gereken ilk olağan Genel Kurul toplantısında gerçekleştirilir.

(2) Tasarruf finansman şirketleri kendi sektörü içinden, birinci fıkrada belirtilen usulde ve yeni Yönetim Kurulu ve Sektör Temsil Kurulu oluşturuluncaya kadar görev yapmak üzere, 19 uncu madde uyarınca yedişer Sektör Temsil Kurulu üyesi seçer.

Yönetim Kurulunun intibak süreci

GEÇİCİ MADDE 5- (1) Bu maddeyi ihdas eden Karar ile her bir sektörün Yönetim Kuruluna seçeceği üye sayısı beşten aşağı düşse veya Yönetim Kurulu üyelerinin iki yıllık görev süresi tamamlanmış olsa dahi, bu maddeyi ihdas eden Kararın yürürlüğe girdiği takvim yılından bir sonraki takvim yılı içinde yapılması gereken ilk olağan Genel Kurul toplantısında yeni Yönetim Kurulu oluşturulana kadar, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu başkanı ve başkan vekilleri ile Sektör Temsil Kurulları göreve devam eder. Birliğe üyelik zorunluluğu getirilen yeni sektörler, yeni Yönetim Kurulu oluşturulana kadar geçici olarak görev yapmak üzere, mevcut Yönetim Kurulu üye sayısına ilaveten geçici 3 üncü ve 4 üncü maddeler uyarınca seçecekleri en fazla beşer geçici üye ile Yönetim Kurulunda temsil edilirler.

Başkan seçimi

GEÇİCİ MADDE 6- (1) Bu maddeyi ihdas eden Kararın yürürlüğe girdiği takvim yılından bir sonraki takvim yılı içinde yapılması gereken ilk Olağan Genel Kurul toplantısında başlamak üzere, Yönetim Kurulu başkanlığı sırası sektörler arasında kura yöntemi ile belirlenir. Bu maddeyi ihdas eden Kararın yürürlüğe girmesinden önce son başkanlık yapan sektör, bu maddeyi ihdas eden Kararın yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak ilk seçimde başkanlık dönemi için kura çekilişine katılamaz.

(2) Kurul kararıyla sonradan Birliğe üyelik zorunluluğu getirilen sektörler, kendilerinin üye oldukları tarihten sonra mevcut tüm sektörlerin birer kez başkanlık dönemleri bitmeden başkanlığa aday olamazlar.

Yeni sektörlerin üyeliği

GEÇİCİ MADDE 7– (1) Kanunun 40 inci maddesi uyarınca Kurulca uygun görülen şirketlere Birliğe üyelik zorunluluğu getirilmesi halinde, Birliğin mevcut Yönetim Kurulunda değişiklik olmaksızın, Birliğe yeni üye olan sektördeki şirketlerin tamamının üyeliklerinin başladığı tarihten itibaren bir ay içinde, Birlik ve Kurum nezaretinde 12 nci madde uyarınca kendi içinden seçeceği üç üye yeni Yönetim Kurulu oluşturulana kadar geçici olarak görev yapmak üzere Yönetim Kuruluna atanır. Yeni Yönetim Kurulu, ilgili şirketlerin üyeliğinden önceki durumda yapılması gereken ilk olağan Genel Kurul toplantısında oluşturulur.”

MADDE 25– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Devamı: Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4127) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas