• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Free Shop İşletmelerinin Çevre Temizlik Vergisi İstisnası Hk.

Free Shop İşletmelerinin Çevre Temizlik Vergisi İstisnası Hk.

Sayı: 
26468226-175-63217
Tarih: 
17/12/2020


T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Trabzon Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

26468226-175[ÖZG-2-2020]-63217

17.12.2020

Konu

:

Free Shop İşletmelerinin Çevre Temizlik Vergisi İstisnası Hk.

 

 

 

 

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, sınır kapıları ve havalimanlarında yer alan duty free işletmelerinden (free shop) çevre temizlik vergisi alınıp alınmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün istenildiği anlaşılmaktadır.

 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun "4.Çevre temizlik vergisi" başlıklı mükerrer 44 üncü maddesinde; "Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar çevre temizlik vergisine tabidir.

 

Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların kuracakları birlikler, darülaceze ve benzeri kuruluşlar ve üniversiteler tarafından münhasıran hizmetlerinde kullanılan binalar, Kızılay Genel Merkezi ile şubeleri ve kampları, Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurtları, korumalı işyerleri ile umuma açık ibadet yerleri, karşılıklı olmak şartıyla elçilik ve konsolosluk hizmetlerinde kullanılanlarla elçilerin ikametine mahsus olan binalar, milletlerarası kuruluşlar ve bunların temsilcilikleri tarafından kullanılan binalar ile bunların müştemilatı vergiye tâbi değildir." hükmü yer almaktadır.

 

30 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğinin "I-VERGİNİN KONUSU VE KAPSAMI" başlıklı bölümünde çevre temizlik hizmetinden ne anlaşılması gerektiği açıklanmış,"II-VERGİYE TABİ OLMAYAN BİNALAR" başlıklı bölümünde,

 

" Maddenin ikinci fıkrasında, çevre temizlik vergisine tabi olmayan binalara yer verilmiştir. Buna göre; genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların kuracakları birlikler, darülaceze ve benzeri kuruluşlar ve üniversiteler tarafından münhasıran hizmetlerinde kullanılan binalar, Kızılay Genel Merkezi ile şubeleri ve kampları, kredi ve yurtlar kurumuna ait öğrenci yurtları ile umuma açık ibadet yerleri, karşılıklı olmak şartıyla elçilik ve konsolosluk hizmetlerinde kullanılanlarla elçilerin ikametine mahsus olan binalar, milletlerarası kuruluşlar ve bunların temsilcilikleri tarafından kullanılan binalar ile bunların müştemilatı çevre temizlik vergisine tabi olmayacaktır.

 

...

 

Yukarıda belirtilenlere ait olup da başkaları tarafından kullanılan binalar vergiye tabi olacaktır." açıklamalarına yer verilmiştir.

 

Yukarıda yer alan hükümlere göre, çevre temizlik vergisinin, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetinden yararlanan konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalardan alınması gerekmektedir.

 

Bu itibarla, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü maddesinde, vergiye tabi olmayan binalar arasında sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile sınır kapılarında yer alan duty free (free shop) işletmelerince kullanılan binalara yer verilmediğinden, belediye sınırları veya mücavir alanlarda yer almaları ve bu alanlarda belediyelerce 30 Seri No.lu Genel Tebliğde belirtilen çevre temizlik hizmetinin verilmesi durumunda, söz konusu işletmelerden mükellefiyet tesis edilmek suretiyle çevre temizlik vergisinin aranılması gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

zekeriyademirtas