• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4276)

Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4276)

Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi

14 Temmuz 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı:  31541

Karar Sayısı: 4276

Ekli “Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

13 Temmuz 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

GELENEKSEL KIYI BALIKÇILIĞININ KAYIT ALTINA ALINMASI VE DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Karar, deniz ve içsularda geleneksel kıyı balıkçılığının av, avcılık ve sosyo-ekonomik verilerinin güncellenerek kayıt altına alınması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amacıyla hazırlanmış olup; 2021 ve 2022 yıllarında uygulanacak olan geleneksel kıyı balıkçılığının kayıt altına alınması desteklemelerine ilişkin hususları kapsar.

Geleneksel kıyı balıkçılığının kayıt altına alınması ve desteklenmesi

MADDE 2- (1) Geçerli bir Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine sahip içsularda faaliyet gösteren balıkçı gemilerinin tamamı ile denizde faaliyet gösteren 12 metreden küçük boylardaki balıkçı gemilerine; avlanma yöntemi, avlanılan ürün ve miktarlarının kayıt altına alınması ve sosyoekonomik durumlarına ilişkin verilerin toplanması karşılığında, aşağıda belirtilen miktarlara göre gemi başına destekleme ödemesi yapılır.

Boy grubu (TL/Gemi Adedi)
0-4,99 metre deniz ve içsu balıkçı gemileri 1.000
5,0-7,99 metre deniz ve içsu balıkçı gemileri 1.250
8,0-9,99 metre deniz ve içsu balıkçı gemileri 1.350
10,0-11,99 metre deniz balıkçı gemileri ile 10 metre ve daha büyük boylardaki içsu balıkçı gemileri 1.450

(2) Marmara Denizine kıyısı olan ve Marmara Denizinde balıkçılık yapan Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova illerindeki geçerli bir Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine sahip gemilere, sadece 2021 yılı için, birim desteklemenin iki katı ödeme yapılır.

Finansman ve ödemeler

MADDE 3- (1) Bu Karar kapsamında yapılacak destekleme ödemeleri için gerekli finansman, Tarım ve Orman Bakanlığı (Bakanlık)’nın 2021 ve 2022 yılı tarımsal destekleme bütçesinden karşılanır.

(2) Destekleme ödemeleri; tebliğle belirlenen ilgili birimler tarafından yapılacak iş ve işlemlerin ardından, ödemeye esas icmallerin elektronik ortamda T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne iletilmesi ile birlikte Bakanlık tarafından gerekli kaynağın Bankaya aktarılmasından sonra yapılır.

(3) Destekleme ödemeleri için gerekli finansman, bütçenin ilgili harcama kaleminden tahsis edilerek karşılanır. Bu Kararın uygulanmasıyla ilgili olarak, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne, hizmetlerinden dolayı ödenen destekleme tutarının % 0,2’si komisyon olarak ödenir.

(4) Bu Karar kapsamında yapılan destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce, haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmaz.

Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 4- (1) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir.

(2) Sahte belge ile idareyi yanıltmak suretiyle müracaat eden balıkçı gemisi sahipleri desteklemeye hak kazanmış olsa dahi bu desteklemeden yararlandırılmazlar.

(3) Uygulama tebliğinde belirlenen ilgili birimler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludur. Bu Karar kapsamında haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli idari işlemler yapılarak, hukuki ve cezai süreç başlatılır.

(4) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulur.

(5) Bu Karar ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilenler beş yıl süreyle Bakanlıkça sağlanan hiçbir destekleme programından yararlandırılmaz.

Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar

MADDE 5- (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Karar, 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

personel programı

Devamı: Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4276) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas