• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Gıda Bankacılığı Kapsamında Yapılan Bağışların İndirimi(İ)

Gıda Bankacılığı Kapsamında Yapılan Bağışların İndirimi(İ)

Sayı: 
38418978-120[89-2022/4]-170196
Tarih: 
13/04/2022

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

 

Sayı

:

E-38418978-120[89-2022/4]-170196

13.04.2022

Konu

:

Gıda Bankacılığı Kapsamında Yapılan Bağışların İndirimi(İ)

 

 

 

 

 

İlgi

:

…. tarihli özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin tetkikinden; yurt dışından depo teslimi olarak alınan malzemelerin gıda bankacılığı kapsamında …Derneğine bağışlanacağı…'nın bağışlanan malzemeleri …(yurt dışı) Temsilciliğine …(yurt dışında) teslim edeceği, karşılığında (Dernek) adına fatura düzenleneceği ve yapılan yardım için ilgili dernekten makbuz alınacağı belirtilerek yardım malzemelerinin alım maliyetinin 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendi kapsamında şirketinizin safi kazancının tespitinde gider olarak indirilip indirilemeyeceği hususunda Başkanlığımızın görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "Safi kurum kazancı" başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı; aynı maddenin ikinci fıkrasında ise safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde; fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedelinin safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebileceği hükme bağlanmıştır.

 

Gıda bankacılığı kapsamında yapılacak bağışlara ilişkin usul ve esaslar 251 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile belirlenmiş olup, gıda bankacılığı nedeniyle vergi avantajlarından yararlanılabilmesi için;

 

- Gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddesi bağışının dernek veya vakfa yapılmış olması,

 

- Bağışı kabul edecek dernek veya vakfın tüzüğünde veya senedinde ihtiyacı bulunanlara gıda, temizlik, giyecek ve yakacak yardımı yapabilmesine ilişkin hükümlerin bulunması,

 

- Gıda bankacılığı kapsamında yapılacak bağışların gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddesi niteliğinde olması,

 

- Bağışların şartlı olarak (bedelsiz olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere) yapılması,

 

gerekmekte olup gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddesi niteliği taşımayan veya şartlı olarak yapılmayan bağışlar gıda bankacılığı kapsamında yapılan bağış olarak değerlendirilemeyecektir.

 

Aynı Tebliğin "Bağış yapanlarca düzenlenecek belge" başlıklı bölümünde; Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesi hükmü çerçevesinde indirim konusu yapılacak bağışların, bağışa konu mal bedeli Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinde belirtilen fatura düzenleme sınırının altında kalsa dahi mutlaka bağışlanan mala ilişkin bilgileri eksiksiz olarak içerecek ve bağış yapılan dernek veya vakıf adına düzenlenecek fatura ile belgelendirileceği; söz konusu faturada "İhtiyaç sahiplerine yardım şartıyla bağışlandığından KDV hesaplanmamıştır." ibaresinin yer almasının zorunlu olduğu ayrıca taşıma için sevk irsaliyesi düzenleneceği açıklanmıştır.

 

Ayrıca söz konusu Tebliğde dernek veya vakıfların kendi mevzuatlarında öngördüğü belgeleri düzenleyerek bağış yapanlara bir örneğinin verileceği ve "Kayıt düzeni ve beyannamelerde gösterim" başlıklı bölümünde de ticari işletmeye dahil malların (gıda, temizlik, giyecek, yakacak maddelerinin) bağışlanması durumunda bu malların maliyet bedelinin Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesi çerçevesinde gider kaydedileceği belirtilmiştir.

 

Buna göre; şirketinizce fakirlere yardım amacıyla gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendi kapsamında yurt dışında depo teslimi olarak gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan … Derneğine bağışlanması halinde söz konusu gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedellerinin, ilgili oldukları dönem kurum kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.

 

Öte yandan, gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan …Derneğine gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin yurt dışında bağışlanmış olması söz konusu maddelerin maliyet bedellerinin kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınmasına engel teşkil etmeyecektir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

zekeriyademirtas