• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Görme engeli bulunan vatandaşın adına kayıt ve tescilli taşıtın mtv istisnası

Görme engeli bulunan vatandaşın adına kayıt ve tescilli taşıtın mtv istisnası

Sayı: 
97895701-170[2019/4.1-14]-612287
Tarih: 
20/08/2020


T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

97895701-170[2019/4.1-14]-612287

20.08.2020

Konu

:

Görme engeli bulunan vatandaşın adına kayıt ve tescilli taşıtın mtv istisnası

 

 

 

 

 

İlgi

:

12/12/2019 tarih ve 4032154 sayılı özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, … Hastanesince adınıza düzenlenen … tarihli ve … sayılı Engelli Sağlık Kurulu Raporunda "Hipotiroidizm, Hiperlipidemi, Sağ periferik anterior sinezi, Pciol, İris atrofik, Sol protez- %66" engelinizden dolayı taşıtınıza yan ve arka görüş sağlayan kamera sistemi taktırdığınız, söz konusu rapora istinaden 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinde düzenlenen malul veya engellilere ilişkin istisna uygulamasından yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

 

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinde "Motorlu Taşıtlar Vergisinin mükellefi; trafik sicili ile Ulaştırma Bakanlığınca tutulan sivil hava vasıtaları sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzel kişilerdir." hükmü yer almaktadır.

 

Anılan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, engellilik dereceleri %90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malûl ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtların motorlu taşıtlar vergisinden istisna olduğu belirtilmiştir.

 

Söz konusu düzenlemeye ilişkin açıklamaların yer aldığı 21 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği'nin "II-İSTİSNALAR" başlıklı bölümünde,

 

" …

 

2 - Diğer Malûl ve Engellilere Ait Taşıtlarda İstisna Uygulaması

 

Sakatlık dereceleri % 90 dan az olan malûl ve engellilerin bu durumlarını; tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri ve kendi adlarına kayıt ve tescilli olan taşıtların engellilik haline uygun özel tertibatlı veya özel tertibatlı hale getirilmiş taşıtlar olduğunu belirten "Motorlu Araç Tescil Belgesi"nin ilgili tescil kuruluşlarınca onaylanmış örneği ile "Araçlar İçin Teknik Belge" ve "Proje Raporu"nun aslı veya noter onaylı örneğini ilgili vergi dairelerine ibraz etmeleri halinde bu istisna hükmünden yararlanabileceklerdir.

 

3 - Malûl ve Engelliler İstisnası İle İlgili Bildirim

 

Malûl ve engelliler istisnasından yararlanacak olan malûl ve engelliler tarafından, "Malûl ve Engelliler Adına Kayıt ve Tescilli Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Bildirim Formu" düzenlenerek (Bildirim Formu'nun internetteki www.gib.gov.tr adresinde bulunan örneğinin düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.) istisnadan yararlanmak için gerekli olan diğer belgeler ile birlikte ilgili vergi dairesine verilecektir. "

 

 açıklamaları yer almaktadır.

 

 Bu kapsamda, malul engellinin özürlülük durumunun % 90'dan az olması halinde, malul ve engelli adına kayıt ve tescil edilecek taşıtın, engellilik durumuna uygun olarak özel tertibatlı hale getirilmiş olması şartıyla, söz konusu taşıtın özel tertibatlı olarak kayıt ve tescil edildiği tarih itibarıyla motorlu taşıtlar vergisi istisnasından yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

 

Buna göre, başvurunuz ekinde ibraz edilen Engelli Sağlık Kurulu Raporunda belirtilen engellilik durumunuz (V=Sağ 0.9, Sol P(-). Bio=Sağ periferik Anterior Sinezi, Pciol, İris Atrofik. Sol Protez. Fundus=Sağ Yatışık, Sol Görülemedi dgk:0,9/p- %33) adınıza kayıt ve tescilli taşıta özel tertibat yaptıracak mahiyette bulunmadığından, 197 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde düzenlenen malul veya engellilere ilişkin istisna uygulamasından yararlanmanız mümkün değildir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

İMZA

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

zekeriyademirtas