• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Her iki ayak chopart ekleminden konjenital ampute, sol el bileğinden konjenital ampute Engeli Bulunan Kişinin MTV İstisnası

Her iki ayak chopart ekleminden konjenital ampute, sol el bileğinden konjenital ampute Engeli Bulunan Kişinin MTV İstisnası

Sayı: 
90792880-170.03.02[2019/49]-121343
Tarih: 
01/04/2020


T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

90792880-170.03.02[2019/49]-121343

01.04.2020

Konu

:

Her iki ayak chopart ekleminden konjenital ampute, sol el bileğinden konjenital ampute Engeli Bulunan Kişinin MTV İstisnası

 

 

 

 

 

 

İlgi

:

27/08/2019 tarih ve 877350 sayılı özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, … Hastanesi tarafından adınıza düzenlenen … tarih ve … sayılı (%63 engel oranlı, sürekli) Özürlü Sağlık Kurulu Raporunda "Her iki ayak chopart ekleminden konjenital ampute %36, sol el bileğinden konjenital ampute %42" teşhisi bulunması nedeniyle satın almayı düşündüğünüz taşıt için 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde düzenlenen istisna uygulamasından faydalanıp faydalanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

 

 

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinde "Motorlu Taşıtlar Vergisinin mükellefi; trafik sicili ile Ulaştırma Bakanlığınca tutulan sivil hava vasıtaları sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzel kişilerdir." hükmü yer almaktadır.

 

Anılan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, sakatlık dereceleri %90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malûl ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtların motorlu taşıtlar vergisinden istisna olduğu belirtilmiştir.

 

10/1/2004 tarih ve 25342 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 21 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği'nin "II-İstisnalar" başlıklı bölümünde,

 

" ...

2 - Diğer Malûl ve Engellilere Ait Taşıtlarda İstisna Uygulaması

 

Sakatlık dereceleri % 90 dan az olan malûl ve engellilerin bu durumlarını; tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri ve kendi adlarına kayıt ve tescilli olan taşıtların engellilik haline uygun özel tertibatlı veya özel tertibatlı hale getirilmiş taşıtlar olduğunu belirten "Motorlu Araç Tescil Belgesi"nin ilgili tescil kuruluşlarınca onaylanmış örneği ile "Araçlar İçin Teknik Belge" ve "Proje Raporu"nun aslı veya noter onaylı örneğini ilgili vergi dairelerine ibraz etmeleri halinde bu istisna hükmünden yararlanabileceklerdir.

 

3 - Malûl ve Engelliler İstisnası İle İlgili Bildirim

 

Malûl ve engelliler istisnasından yararlanacak olan malûl ve engelliler tarafından,"Malûl ve Engelliler Adına Kayıt ve Tescilli Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Bildirim Formu" düzenlenerek (Bildirim Formu'nun internetteki www.gib.gov.tr adresinde bulunan örneğinin düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.) istisnadan yararlanmak için gerekli olan diğer belgeler ile birlikte ilgili vergi dairesine verilecektir. "

açıklamaları yer almaktadır.

 

Buna göre, adınıza düzenlenen … tarih ve … sayılı Özürlü Sağlık Kurulu Raporunda belirtilen engellilik durumunuza (Her iki ayak chopart ekleminden konjenital ampute %36, sol el bileğinden konjenital ampute %42) uygun olarak taşıta özel tertibat yaptırmanız ve (sol el bileğindeki engel durumunuz için taşıt direksiyonuna topuz takılması, engelin bulunduğu taraftaki silecek kolu, sinyal, cam silecek kumandası, dörtlü flaşör, ön-arka cam su fıskiyesi korna ve kontak gibi düzeneklerin diğer tarafa alınarak direksiyon simidine monte edilmesi gibi) tadilata ilişkin teknik belge ile 21 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen diğer belgelerle birlikte ilgili vergi dairesine müracaat etmeniz halinde, söz konusu taşıtın motorlu taşıtlar vergisinden istisna edilmesi mümkün bulunmaktadır.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

zekeriyademirtas