• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5448)

Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5448)

Hizmet İhracatının Tanımlanması Sınıflandırılması Desteklenmesi

20 Nisan 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31815

Karar Sayısı: 5448

Ekli “Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 449 uncu maddesi ile 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

19 Nisan 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

HİZMET İHRACATININ TANIMLANMASI, SINIFLANDIRILMASI VE DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR

BİRİNCİ KISIM

Ortak Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile hizmet ihracatının hukuki çerçevesinin oluşturulmasını, hizmet ihracatımızda sürdürülebilir artışın sağlanması amacıyla ihracata yönelik kurumsal kapasite oluşturulmasına ve kapasitenin güçlendirilmesine, yurt dışı pazarlara erişime, pazarda tutundurmaya ve pazar payım arttırmaya yönelik faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF),ndan karşılanmasını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Karar; döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile hizmet ihracatının tanımını; hizmet ihracatının sınıflandırmasını ve yöntemlerini; eğitim, fuarcılık, gayrimenkul, kültürel ve yaratıcı endüstriler, lojistik ve taşımacılık, sağlık turizmi, spor turizmi, yönetim danışmanlığı sektörleri ve yeşil hizmetler ile diğer hizmet sektörlerine sağlanan destekleri kapsar.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Kararda geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Birim: Yurt dışında açılan ofisi veya merkezi,

c) Birlik: İhracatçı birliklerini,

ç) Döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler: Birleşmiş Milletler Genişletilmiş Ödemeler Dengesi Hizmetler Sınıflaması çerçevesinde oluşturulan ve ana başlıklar halinde Ek-1’de yer alan sektörler ile bu sektörlerdeki faaliyetleri,

d) Hizmet ihracatçısı: Hizmet ihracatı gerçekleştiren Türkiye’de yerleşik kişileri veya kuruluşları,

e) Hizmet ihracatı: Yurt dışında yerleşik kişi veya kuruluşlara yönelik olarak yurt içinde ya da yurt dışında gerçekleştirilen, yurt içinde ya da yurt dışında faydalanılan ve Ek-1 ’de yer alan döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin sunumlarım,

f) Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması (HİSER) Projesi: İşbirliği kuruluşlarının, hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün artırılmasına yönelik olarak yürüttükleri; amacı, kapsamı, süresi ile bütçesi belirlenmiş; ihtiyaç analizi, istihdam, eğitim, danışmanlık, tanıtım, sektörel ticaret heyeti ve sektörel alım heyeti faaliyetlerinden oluşan projeyi,

g) İş alındı ve iş uzatma belgeleri: Şirketlerin yurt dışında akdettikleri hizmet sözleşmeleri kapsamında Ek-1’de tanımlanan hizmet işleri için düzenlenen belgeleri,

ğ) İşbirliği kuruluşları: Bakanlık tarafından belirlenen kamu kurum ve kuruluşları ile sektörel çatı kuruluşlarını ve hizmet sektörlerindeki diğer kuruluşları,

h) Sanal fuar: Sanal ortamda gerçekleştirilen, internet ağı üzerinden katılım sağlanabilen ve ziyaret edilebilen fuarı,

ı) Sektörel alım heyeti: Ülkemiz hizmet ihracatının artırılması, mevcut pazarlardaki payının yükseltilmesi ve/veya yeni pazarlar bulunması amacıyla yurt dışında faaliyette bulunan şirket, kurum, kuruluş temsilcileri, basın mensupları ya da akademisyenlerin yararlanıcılar ve/veya işbirliği kuruluşları ile fiziki ve/veya sanal ortamda; ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmelerini, meslek kuruluşlarını veya ilgili tesisleri ziyaret etmelerini, iş organizasyonlarına katılmalarım, serbest bölgelerde inceleme yapmalarını ya da ülkemizde düzenlenen fuar, kongre, konferans, seminer, festival ve benzeri etkinlikleri ziyaret etmelerini sağlayan ve işbirliği kuruluşlarınca gerçekleştirilen her türlü organizasyonu,

i) Sektörel ticaret heyeti: Ülkemiz hizmet ihracatının artırılması, mevcut pazarlardaki payının yükseltilmesi ve/veya yeni pazarlar bulunması amacıyla işbirliği kuruluşlarının, yararlanıcıların ve basın mensuplarının yurt dışında yerleşik şirket, kurum ya da kuruluşlarla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmelerini, meslek kuruluşlarını veya ilgili tesisleri ziyaret etmelerini, iş organizasyonlarına katılmalarını veya sektörel tanıtım/sunum gezisi gerçekleştirmelerini sağlayan ve işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen her türlü organizasyonu,

j) Şirket: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş şirketi,

ifade eder.

(2) Birinci fıkrada yer verilen tanımlar, bu Karar kapsamında desteklenen hizmet sektörleri için ilgili destekler bakımından ortak olup sektörel nitelikli tanımlar bu Kararın ilgili kısımlarında düzenlenmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

Hizmet İhracatı Yöntemleri

Sınır ötesi hizmet ihracatı

MADDE 4- (1) Yurt dışında yerleşik kişi veya kuruluşlara yönelik olarak yurt içinde sağlanan ve yurt dışında faydalanılan hizmet sunumudur.

Yurt içi hizmet ihracatı

MADDE 5- (1) Yurt dışında yerleşik kişi veya kuruluşlara yurt içinde sağlanan ve yurt içinde faydalanılan hizmet sunumudur.

Yurt dışında ticari varlık oluşturulması yoluyla hizmet ihracatı

MADDE 6-(1) Hizmet ihracatçıları tarafından yurt dışında ticari varlık kurulması suretiyle sağlanan hizmet sunumudur.

Gerçek kişiler tarafından gerçekleştirilen hizmet ihracatı

MADDE 7- (1) Yurt içinde yerleşik kişi veya kuruluşlar adına ya da bağımsız olarak gerçek kişiler tarafından yurt dışında sağlanan hizmet sunumudur.

Hizmet ihracatı iş ve işlemleri

MADDE 8-(1) Hizmet ihracatına ilişkin iş ve işlemlerde, bu Kararda belirtilen tanımlama ve sınıflandırmalar esas olup istatistik ve vergi mevzuatı hükümleri saklıdır.

(2) Hizmet ihracatının tevsikine ilişkin usul ve esaslar genelge ile düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Destek Başvuru ve Ödeme Esasları ile Diğer Hükümler

Başvuru esasları

MADDE 9- (1) Destek başvurulan kapsamında ibraz edilecek bilgi ve belgeler, destek başvuru süreleri, ticaret müşavirliği veya ataşeliği onayına ya da incelemesine tabi belge ve faaliyetler, ön onay verilecek destek unsurları ve uygulamaya dair diğer usul ve esaslar genelge ile düzenlenir.

Tamamı İçin Tıklayınız

personel programı

 

Devamı: Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5448) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas