• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Hizmet Ücretleri – KGK 26/3/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[1771] Sayılı Kararı

Hizmet Ücretleri – KGK 26/3/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[1771] Sayılı Kararı

Bağımsız Denetim Kuruluşundan Alınan Ücretler

KGK 26/3/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[1771] Sayılı Kararı

30 Mart 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31439 (Mükerrer)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 75935942-050.01.04 – [1771]

Karar Tarihi: 26/3/2021

Konu : Bağımsız Denetçi ya da Bağımsız Denetim Kuruluşundan Alınan Hizmetlere İlişkin Ücretlerin Açıklanması

26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9’uncu maddesinin (b) ve (ğ) bentleri uyarınca; uluslararası uygulamalar çerçevesinde, bağımsız denetimde gerekli kalite ve güvenin artırılmasını teminen kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar ile zorunlu ya da isteğe bağlı olarak Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını uygulayan büyük işletmelerin bağımsız denetçi ya da bağımsız denetim kuruluşundan aldığı hizmetlere ilişkin ücretler hakkında finansal tablolarında açıklama yapmasına karar verilmiştir.

BAĞIMSIZ DENETÇİ YA DA BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞUNDAN ALINAN HİZMETLERE İLİŞKİN ÜCRETLERİN AÇIKLANMASI

Amaç ve dayanak

MADDE 1 -(1) Bu Kararın amacı, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9’uncu maddesinin (b) ve (ğ) bentleri uyarınca; uluslararası uygulamalar çerçevesinde, bağımsız denetimde gerekli kalite ve güvenin artırılmasını teminen kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar ile büyük işletmelerin bağımsız denetçi ya da bağımsız denetim kuruluşundan aldığı hizmetlere ilişkin ücretleri fınansal tablolarında açıklamasını sağlamaktır.

Tanımlar

MADDE 2 – (1) Bu Kararda geçen;

a) Büyük işletme: 25/3/2021 tarihli ve 1755 sayılı Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardının Güncellenmiş Sürümünün (BOBİ FRS 2021 Sürümü) Yayımlanması hakkında Kurul Kararının 5’inci maddesine göre büyük işletme tanımını karşılayan işletmeyi,

b) Kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar: Halka açık şirketler, bankalar, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, faktöring şirketleri, finansman şirketleri, finansal kiralama şirketleri, varlık yönetim şirketleri, emeklilik fonları, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda tanımlanmış olan ihraççılar ve sermaye piyasası kurumlan ile faaliyet alanları, işlem hacimleri, istihdam ettikleri çalışan sayısı ve benzeri ölçütlere göre önemli ölçüde kamuoyunu ilgilendirdiği için Kurum tarafından bu kapsamda değerlendirilen kuruluşları,

c) Kurum: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu,

ç) Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS): Kurum tarafından Türkiye Muhasebe Standardı, Türkiye Finansal Raporlama Standardı, Türkiye Muhasebe Standardı Yorum ve Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorum adlarıyla yayımlanan standartları,

ifade eder.

Karar

MADDE 3 – (1) Kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar ile zorunlu ya da isteğe bağlı olarak TFRS’yi uygulayan büyük işletmeler yıllık finansal tablolarına ilişkin dipnotlarında karşılaştırmalı olarak aşağıdaki ücretleri açıklar:

– Raporlama dönemine ait bağımsız denetim ücreti.

– Her bir hizmet türü için ayrı ayrı olmak üzere; bağımsız denetçi veya bağımsız denetim kuruluşu tarafından verilen diğer güvence hizmetleri, vergi danışmanlık hizmetleri ve bağımsız denetim dışı diğer hizmetlere ilişkin raporlama dönemine ait ücreti.

(2) Bu açıklamalar, “Bağımsız Denetçi/Bağımsız Denetim Kuruluşundan Alınan Hizmetlere İlişkin Ücretler” başlığı altında ayrı bir şekilde sunulur.

Yürürlük tarihi

MADDE 4 – (1) Bu Karar, 1/1/2021 tarihinde veya sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanır.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Karar hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.

personel programı

 

Devamı: Hizmet Ücretleri – KGK 26/3/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[1771] Sayılı Kararı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas