• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Hububatta 2023 Üretim Yılı Mazot ve Gübre Desteklerinin 2023 Yılında Ödenebilmesine ve Bu Ödemelere İlişkin Finansman Maliyetlerinin Karşılanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7671)

Hububatta 2023 Üretim Yılı Mazot ve Gübre Desteklerinin 2023 Yılında Ödenebilmesine ve Bu Ödemelere İlişkin Finansman Maliyetlerinin Karşılanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7671)

03 Ekim 2023 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32328

Cumhurbaşkanı Kararı

Karar Sayısı: 7671

Ekli “Hububatta 2023 Üretim Yılı Mazot ve Gübre Desteklerinin 2023 Yılında Ödenebilmesine ve Bu Ödemelere İlişkin Finansman Maliyetlerinin Karşılanmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 5488 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi ile 5570 sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

2 Ekim 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

HUBUBATTA 2023 ÜRETİM YILI MAZOT VE GÜBRE DESTEKLERİNİN 2023 YILINDA ÖDENEBİLMESİNE VE BU ÖDEMELERE İLİŞKİN FİNANSMAN MALİYETLERİNİN KARŞILANMASINA İLİŞKİN KARAR

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Karar, 14/9/2023 tarihli ve 7613 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2023 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2024 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Kararın 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında hububata (buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ve çeltik) verilecek 2023 üretim yılı tarımsal desteklerinden mazot ve gübre desteğinin 2023 yılından itibaren ödenebilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Karar, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi ve Kâr Payı Destekli Fon Kullandırılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulama esasları

MADDE 3- (1) 1 inci madde kapsamındaki tarımsal destek tutarları, bu tutarları hak etmiş olan tarımsal üreticilere talep etmeleri halinde, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (Banka) tarafından destek amacına uygun şekilde kullanılmak şartıyla, 29/3/2024 tarihi vadeli kredi kullandırılmak suretiyle ödenebilir.

(2) Söz konusu tarımsal destek ödemelerinin Bankaca kredi kullandırılmak suretiyle üreticilere ödenmesi halinde, kredilerin vade tarihine kadar oluşacak faiz tutarı, gelir kaybı ödemeleri kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığınca, anapara ödemeleri ise Tarım ve Orman Bakanlığınca tarımsal üreticiler adına Bankaya ödenir.

(3) Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, üreticilerin hakedişlerine yönelik listeler 2023 yılında, destekleme ödeme takvimi ise 2024 yılında Bankaya iletilir.

(4) Kredinin kullandırılması, hakedişin tespitine ve üreticinin Bankaya başvurmasına bağlıdır. Bu Karar kapsamında kredi tahsis edilecek üreticilerin kredi tahsis kriterlerinin belirlenmesi, borçlandırma, kullandırma, takip ve tahsil vb. işlemleri Bankanın kendi usul ve mevzuat esasları dâhilinde yürütülür.

(5) Bu Karar kapsamında kullandırılan krediler, 2/1/2020 tarihli ve 2015 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasındaki kısıtlamalara tabi değildir. 2015 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında kullandırılacak kredilerin üst limit hesaplarında bu Karar kapsamında kullandırılan kredi tutarları dikkate alınmaz.

(6) Merkezi yönetim bütçe imkânları çerçevesinde krediler vadesinden önce kapatılabilir.

(7) Banka tarafından bu Karar kapsamında kullandırılan krediler nedeniyle oluşan gelir kaybı tutarları, kredilerin faiz tahakkuk tarihinde/erken kapatma olması durumunda kredinin kapatıldığı tarihte, Banka tarafından uygulanmakta olan cari faiz oranları esas alınarak hesaplanır. Bu kapsamda kredi kullanan tarımsal üreticiler adına Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan gelir kaybı ödemeleri, Bakanlık bütçesinin ilgili tertibine tefrik olunan ödenekten karşılanır.

(8) Kredinin vadesinden önce kapatılması durumunda kalan vadeye yönelik olarak Bankaya ilave herhangi bir ödeme yapılmaz.

(9) Gelir kaybı ödemeleri, Bankanın, bu Karar kapsamında kullandırılan kredilere ilişkin vade sonuna/erken kapatma tarihine kadar hesaplanan ve ilgili dönem sonunda kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş gelir kaybı tutarlarını Hazine ve Maliye Bakanlığınca bildirilen formatta iletmesini müteakip gerçekleştirilir. Bu Karar kapsamındaki tarımsal destek ödemelerinin tamamlandığı tarihe kadar kullanılmayan krediler için Bankaya ödeme yapılmaz.

(10) Bu Karar kapsamındaki kredilere belirtilen vade sonuna kadar takip işlemi başlatılamaz.

(11) Bu Kararda yer almayan hususlarda 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri ile Bankanın kredilendirme esas, usul ve mevzuatı uygulanır.

Finansman maliyeti ödemelerinin incelenmesi

MADDE 4- (1) Bu Karar kapsamında yapılan gelir kaybı ödemeleri ve ödemeye ilişkin işlemler ilgili yılda Hazine Kontrolörleri Kurulunca incelenir. İncelemeler sonucunda düzenlenen raporlar ile yapılan tespitler Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Banka tarafından esas alınır. Bu Karar kapsamında raporla tespit edilmiş lehte veya aleyhte tutarlar taraflarca faiz hesabı yapılmaksızın ödenir. Raporlar sonucu Bankaya fazla ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde fazla yapılan ödeme, Banka tarafından raporla tespit edilen tutarın kendisine tebliğini takip eden 10 iş günü içerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili hesabına aktarılır/yatırılır. Bankaya eksik ödeme yapıldığının tespiti halinde ise eksik yapılan ödeme, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilgili yıl bütçesinde gelir kaybı için ayrılan ödenekten karşılanır.

(2) Gelir kaybı uygulamasının sona ermesini müteakip, raporla yapılan tespitler kapsamında taraflar yükümlülüklerini birinci fıkrada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirir.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Karar, 15/9/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

personel programı

Devamı: Hububatta 2023 Üretim Yılı Mazot ve Gübre Desteklerinin 2023 Yılında Ödenebilmesine ve Bu Ödemelere İlişkin Finansman Maliyetlerinin Karşılanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7671) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas