• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

İndirimli Orana Tabi İşlemlerde Süre Kısıtlaması – Fuat TEKGÜL, E. Gelir Uzmanı

İndirimli Orana Tabi İşlemlerde Süre Kısıtlaması – Fuat TEKGÜL, E. Gelir Uzmanı

İndirimli Orana Tabi İşlemlerde Süre Kısıtlaması

Fuat TEKGÜL
E. Gelir Uzmanı
Özel Sektör (YMM) KDV İade Müdürü
fuat@okcunymm.com

Makalemiz; 3065 sayılı KDV Kanunu 29.madde kapsamında indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade talepleri ile ilgili 23 Seri No.lu KDV Tebliği ile getirilen süre kısıtlama uygulaması ve buna bağlı oluşabilecek sorunlar hakkında çalışmayı içermektedir.

23 Seri No.lu KDV Tebliğine kadar İ.O.T. İşlemlerden doğan KDV iade uygulaması teslimi gerçekleşen yıla ait iade taleplerinin en geç bir sonraki yılın Kasım beyannamesinde iade olarak talep edilmesi ve zamanaşımı süresi içinde ibrazı zorunlu belgeler ve YMM raporunun (Talep halinde V.İ.Raporu’nun) vergi idaresine teslimi gerektiği şeklinde yapılmakta idi.

Söz konusu Tebliğ ile 2019 yılı teslimlerinden başlamak üzere bir sonraki yılın son gününe kadar (31.12.2020) KDV beyannamesinde iade talep edilmesine ek olarak ;

1. İbrazı zorunlu tüm belgelerin sisteme girilmesi ,

2. Nakden veya mahsuben iade talep dilekçesi girilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Yukarıda belirtilen işlemlerin 31.12.2020 tarihine kadar yapılmaması halinde 01.01.2021 tarihi itibariyle indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade talebinde bulunulamayacağı belirtilmiştir.

Listelerin ve iade talep dilekçesinin belirtilen sürede giriş yapılması halinde ise ;01.01.2021-30.06.2021 tarihleri arasında YMM KDV iadesi tasdik raporunun Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne ibraz edilmesi ve edilmemesi halinde iade talebinin inceleme sonucu yerine getirileceği belirtilmiştir.

Bu bölüme kadar 23 Seri No.lu KDV Tebliği ile getirilen uygulama hükümlerine yer verilmiştir.

İlgili bölümlerin tetkikinde; 31.12.2020 tarihine kadar ibrazı zorunlu belgelerin sistem üzerinden teslimi ve iade talep dilekçesi verilmesi ile ilgili açıklama yapılmaktadır.

Ancak mezkur tarihe kadar YMM KDV iadesi tasdik raporunun ibraz edilmesi halinde yapılacak işlemler hakkında ne yapılacağı konusunda herhangi açıklamaya yer verilmemiştir.

Soru: 2019 yılı teslimlerine ilişkin 2020 yılının içinde YMM raporunun teslim edilmesi ancak ibrazı zorunlu belgelerden bir veya birkaçının sisteme giriş yapılmaması veya iade talep dilekçesi girilmemesi halinde iade işlemleri nasıl devam edecektir?

Mahsup talepleri ile ilgili olarak KDV Uygulama Tebliğinin IV.4.A/2.1.1 “a) Vergi Dairelerince Takip Edilen Amme Alacaklarına Mahsup” bölümünde “Vergi dairelerine olan borçlara mahsup talebi, gerekli bilgi ve belgelerin tamamlandığı tarihi takip eden 10 gün içinde tamamlanır.’’ Denilmektedir.

Yine aynı Tebliğin IV.4.A/2.1.2. Mahsuben İade Talebi bölümünde ‘’ Vergi dairesine olan borçlara mahsup taleplerinde vergi daireleri, belge ya da belgelerdeki muhteviyat eksikliklerini veya KDVİRA sisteminin tespit ettiği olumsuzlukları mükellefe yazı ile bildirirler. Yazının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde eksiklikleri/olumsuzlukları gideren mükelleflerin mahsup talepleri, mahsup dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarih itibarıyla yerine getirilir ve bunlara gecikme zammı uygulanmaz. ‘’ denilmektedir.

YMM KDV iadesi tasdik raporlarının kontrolünün ibraz tarihinden sonra Vergi idaresince ne kadar sürede yerine getirileceğine yönelik bir düzenleme bulunmadığından idarenin kontrolü ile  eksiklik yazılarının sonraki yılda (2021) Y.M.M.’ye gönderilmesi halinde YMM/Mükellef tarafından müdahale imkanı kalmayacaktır.

Görüldüğü üzere 23 Seri No.lu KDV Tebliği ile getirilen düzenleme bir sonraki yılın son gününe kadar belge ibrazı ve iade talep dilekçesi girişi ile ilgili bir düzenleme olup – indirimli orana tabi işlemlerde 5.000 TL.’yi aşan kısmın mahsuben talebi ancak YMM raporu ile mümkün olduğundanbu süre zarfında KDV iade talebi vergi idaresinin kontrolünde değildir.

Ancak 2020 yılı içinde ibraz edilen YMM raporu ile istenilen iade alacağının mahsup talep edilmesi halinde iade talebi vergi idaresinin kontrolüne geçmiş olup idare tarafından Tebliğin IV.4.A/2.1.2. bölümü gereği 10 gün içinde veya nakden istenilmiş ise YMM raporunun ibraz tarihinden itibaren makul bir süre içinde YMM’ye bildirilmesi halinde kanuni süre içinde düzeltme imkanı olup mükellef hak kaybına uğramayacaktır.

Özet olarak ;

  • 12.2020 tarihine kadar listelerin eksik giriş yapılması veya iade talep dilekçesi verilmemesi/eksik iade talep edilmesi durumunda YMM raporu ibraz edilmediğinden iade dosyası vergi idaresinin kontrolünde olmadığından 01.01.2021 tarihi itibariyle mükellef iade hakkını kaybedecektir.
  • Ancak yasal süre olan 31.12.2020 tarihinden önce YMM raporunun vergi idaresine teslimi (örneğin 2020/ağustos ayında ) ve mahsup talep edilmesi halinde (10 gün içinde mahsup taleplerinin veya nakden iade taleplerinin makul bir süre (örneğin 1 ay) içinde yerine getirilmesi) kontrol tamamen idarenin elindedir.

İdarenin yasal sürelerde yerine getirmesi gereken kontrol işlemini 31.12.2020 tarihine kadar yerine getirmeyip 01.01.2021 tarihinden sonra eksiklik yazısı ile iade talebini yerine getirmeyip reddetmesi mükellef mağduriyeti oluşturacaktır.

Halbuki vergi idaresi yasal süreler içinde tespitlerini yapmalı ve Tebliğin IV.4.A/2.1.2 bölümü gereğince 30 gün süre vererek eksiklerin giderilmesi halinde KDV iade işlemlerine devam etmeli 31.12.2020 tarihine kadar giderilmemesi halinde mükellefin iade talebinden vazgeçmiş olduğu varsayılmalıdır.

Sonuç olarak 23 Seri No.lu Tebliğ ile getirilen düzenlemenin (örneğin 2019 yılı teslimleri için) 2020 yılı içinde YMM raporu ibraz etmeyen mükelleflerin iade taleplerine uygulanması halinde mükelleflerin mağdur edilmemesi sağlanabilecektir.

Kaynakça:

1- 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

2- Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 23)

3- Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği

personel programı

Devamı: İndirimli Orana Tabi İşlemlerde Süre Kısıtlaması – Fuat TEKGÜL, E. Gelir Uzmanı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas