• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

İnternet Alan Adları Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İnternet Alan Adları Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İnternet Alan Adları Uyuşmazlık Çözüm 30/12/2021

30 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31705 (2. Mükerrer)

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

MADDE 1 – 21/8/2013 tarihli ve 28742 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnternet Alan Adları Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde yer alan “üniversiteleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya uluslararası kuruluşları” ibaresi “tarafları” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “sahibinin” ibaresi “sahibi” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Kurumca yapılan inceleme sonucunda gerekli şartları taşıdığı tespit edilenler UÇHS olarak belirlenir ve söz konusu taraflara UÇHS olarak faaliyette bulunabilmelerini teminen en geç 5 ay içinde faaliyet belgesi düzenlenir. Bu UÇHS’lerin ismi ile iletişim bilgileri Kurumun internet sitesinde yayımlanır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Ülkemizde en az dört yıllık lisans öğrenimi veren yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) UÇHS, kendisine bildirilen kararı ve kararın gerekçesini bir gün içerisinde TRABİS’e, ilgili KK’lara ve şikâyetle ilgili taraflara iletir ve kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli önlemleri de alarak kendisine ait internet sitesinde yayımlar.

(4) Karar alınmadan önce şikâyetçi ve şikâyet edilenin aralarında anlaşarak uyuşmazlık çözüm sürecinin sona erdirilmesini talep etmeleri halinde hakem veya hakem heyeti çalışmasını sonlandırır. Bu durum UÇHS’nin internet sitesinde yayımlanır, TRABİS’e ve ilgili KK’lara bildirilir. Bu fıkra kapsamında hakem veya hakem heyetinin çalışmasını sonlandırması durumunda UÇHS’ye ve hakemlere ödenmiş ücretler iade edilmez.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesinin üçüncü ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 21 – (1) Kurum UÇHS’leri re’sen veya şikâyet üzerine denetlemeye yetkilidir.

(2) Yapılan denetimler sonucunda Yönetmelik, bu Tebliğ veya ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen UÇHS’ler için Kurum gerekli tedbirleri alabilir ve faaliyetlerine son vermek de dâhil gerekli idari yaptırımları uygulayabilir.

(3) Kurum tarafından faaliyetine son verilen UÇHS’nin yürütmekte olduğu uyuşmazlık çözüm süreçlerine ilişkin olarak Kurum aşağıdaki tedbirlerden birisini alabilir:

a) Söz konusu UÇHS tarafından karara bağlanabilir,

b) Kurumca uygun görülen başka bir UÇHS tarafından karara bağlanabilir veya

c) Kurumca sonlandırılarak ödenmiş UÇHS ve hakem ücretleri ilgili UÇHS tarafından iade edilir.

(4) UÇHS’ler en az bir ay önceden Kuruma bildirimde bulunmaları halinde ve hakemleri aracılığıyla yürütmekte oldukları uyuşmazlık çözüm süreçlerini karara bağlamak şartıyla faaliyetlerine son verebilirler. UÇHS’ler Kuruma bildirimde bulunmalarından itibaren yeni şikâyet başvurusu kabul edemezler.

(5) UÇHS’ler faaliyetlerine son vermeleri veya Kurum tarafından son verilmesi durumunda sebep oldukları zararlardan sorumludurlar.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğe aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

Faaliyet gösteren asgari bir UÇHS’nin bulunmaması durumu

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Faaliyet gösteren asgari bir UÇHS’nin bulunmaması durumunda, Yönetmeliğin altıncı bölümünde tanımlanan alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizması bir UÇHS faaliyete geçene kadar Kurum tarafından belirlenen tarafça işletilir. Söz konusu tarafa UÇHS olarak faaliyette bulunabilmesini teminen faaliyet belgesi düzenlenir. Söz konusu taraf, Yönetmelik, bu Tebliğ ve ilgili diğer mevzuatta UÇHS için tanımlanan tüm yükümlülüklere tabi olur.

Yenileme işlemlerine ilişkin UÇHS’ye başvuru durumu

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) TRABİS’in faaliyete geçmesinden önce tahsis edilmiş olan alan adları için, Yönetmeliğin altıncı bölümünde tanımlanan alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmasına başvuru yapılamaz. Ancak bu alan adlarından TRABİS faaliyete geçtikten sonra yenileme işlemi yapılanlar için uyuşmazlık çözüm mekanizmasına başvuru yapılabilir.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “EK UÇHS Başvuru Formu” ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
21/8/2013 28742
personel programı

 

Devamı: İnternet Alan Adları Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas