• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

İnternet üzerinden giysi satışının, pazar yerinde gıda satışı faaliyetinden dolayı basit usulde mükellefiyet şartlarını ihlal etmesi hk.

İnternet üzerinden giysi satışının, pazar yerinde gıda satışı faaliyetinden dolayı basit usulde mükellefiyet şartlarını ihlal etmesi hk.

Sayı: 
68509125-120[2020/97]-8404
Tarih: 
05/05/2022


T.C.

BOLU VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

 

Sayı

:

68509125-120[2020/97]-8404

05.05.2022

Konu

:

İnternet üzerinden giysi satışının, pazar yerinde gıda satışı faaliyetinden dolayı basit usulde mükellefiyet şartlarını ihlal etmesi hk.

 

 

 

 

 

İlgi

:

06.03.2020 tarih ve 10462 sayılı özelge talep formu.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; pazar yerlerinde gıda ürünleri satışı faaliyeti dolayısıyla basit usulde gelir vergisi mükellefi olduğunuz, Facebook ve Instagram hesapları üzerinden tanıtım yapmak suretiyle kapıda ödemeli olarak giyim eşyası satışı da yapmak istediğiniz belirtilerek, söz konusu faaliyetin basit usulde gelir vergisi mükellefiyetinizi etkileyip etkilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 7338 sayılı Kanunla eklenen Mükerrer 20/A maddesi ile basit usule tabi mükelleflerin yıl içinde elde ettikleri kazançları gelir vergisinden istisna edilmiştir.

 

Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtildikten sonra, ticari kazancın, Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve Gelir Vergisi Kanununda yazılı gerçek (Bilânço veya işletme hesabı esası) veya basit usullere göre tespit edileceği hükme bağlanmıştır.

 

Aynı Kanunun 46 ncı maddesinde, 47 ve 48 inci maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançlarının basit usulde tespit olunacağı belirtilmiş olup, anılan maddelerde ise basit usule tabi olmanın genel ve özel şartları açıklanmıştır.

 

Anılan Kanunun 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendine göre, basit usulden faydalanılabilmesi için mükellefin kendi işinde bilfiil çalışması veya bulunması gerekmektedir. İşte yardımcı işçi ve çırak kullanılması, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işin başında bulunulmaması bu şartın ihlali sayılmamaktadır. 

 

Buna göre, pazar yerinde gıda ürünleri satışı faaliyeti nedeniyle basit usulde ticari kazanç mükellefi iken, Facebook ve Instagram hesapları üzerinden tanıtım yapmak suretiyle internet veya benzeri elektronik ortamlar üzerinden giyim eşyası satışı yapmanız halinde, asıl faaliyet konunuzun devamı niteliğinde olmayan internet üzerinden giyim eşyası satışı faaliyeti, 193 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan "kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak" şartının ihlali anlamına geleceğinden, basit usulden yararlanmanız mümkün olmayacak ve basit usulün şartlarının ihlal edildiği tarihi takip eden takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilmeniz gerekecektir.

 

Bilgilerinize sunulur.

 

                       

    

 

 

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

zekeriyademirtas