• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

İşitme engeli olan kişinin motorlu taşıtlar

İşitme engeli olan kişinin motorlu taşıtlar

Sayı: 
90792880-170.03.02[2022/06]-181015
Tarih: 
19/04/2022

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

 

Sayı

:

E-90792880-170.03.02[2022/06]-181015

19.04.2022

Konu

:

İşitme engeli olan kişinin motorlu taşıtlar vergisi istisnasından yararlanıp yararlanamayacağı hk.

 

 

 

……………………………………………………………………………..

 

İlgi

:

../../…. tarih ve ……… sayılı özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve ekinin incelenmesinden, .......................................................... ……………………………………Hastanesince adınıza düzenlenen ../…/…. tarih ve ………………..  sayılı Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporunda belirtilen "Karma ileti tipi ve sensörinöral işitme kaybı, bilateral- %50" engelinizden dolayı alacağınız yüksek motor hacimli taşıt için 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinde düzenlenen malûl ve engellilere ilişkin istisna uygulamasından yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

 

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinde "Motorlu Taşıtlar Vergisinin mükellefi; trafik sicili ile Ulaştırma Bakanlığınca tutulan sivil hava vasıtaları sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzel kişilerdir." hükmü yer almaktadır.

 

Anılan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, engellilik dereceleri %90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malûl ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtların motorlu taşıtlar vergisinden istisna olduğu belirtilmiştir.

 

Söz konusu düzenlemeye ilişkin açıklamaların yer aldığı 21 seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği'nin "II-İSTİSNALAR" başlıklı bölümünde,

 

"...

 

2 - Diğer Malûl ve Engellilere Ait Taşıtlarda İstisna Uygulaması

 

Sakatlık dereceleri % 90 dan az olan malûl ve engellilerin bu durumlarını; tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri ve kendi adlarına kayıt ve tescilli olan taşıtların engellilik haline uygun özel tertibatlı veya özel tertibatlı hale getirilmiş taşıtlar olduğunu belirten "Motorlu Araç Tescil Belgesi"nin ilgili tescil kuruluşlarınca onaylanmış örneği ile "Araçlar İçin Teknik Belge" ve "Proje Raporu"nun aslı veya noter onaylı örneğini ilgili vergi dairelerine ibraz etmeleri halinde bu istisna hükmünden yararlanabileceklerdir.

 

3 - Malûl ve Engelliler İstisnası İle İlgili Bildirim

 

Malûl ve engelliler istisnasından yararlanacak olan malûl ve engelliler tarafından, "Malûl ve Engelliler Adına Kayıt ve Tescilli Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Bildirim Formu" düzenlenerek (Bildirim Formu'nun internetteki www.gib.gov.tr adresinde bulunan örneğinin düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.) istisnadan yararlanmak için gerekli olan diğer belgeler ile birlikte ilgili vergi dairesine verilecektir. "

 

açıklamaları yer almaktadır.

 

Bu kapsamda, engellilik derecesi % 90'dan daha az olan malûl ve engelli adına kayıt ve tescil edilecek taşıtın, bizzat malûl ve engelli kişinin engellilik durumuna uygun olacak şekilde özel tertibatlı hale getirilerek tescil ettirilmesi halinde, kayıt ve tescil tarihi itibarıyla motorlu taşıtlar vergisi istisnasının uygulanması gerekmektedir.

 

Buna göre, başvurunuz ekinde ibraz edilen Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporunda belirtilen engellilik durumunuz (İleri derecede mixt tipi işitme kaybı- %50) adınıza kayıt ve tescil edilecek taşıta özel tertibat yaptıracak mahiyette bulunmadığından, 197 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde düzenlenen malûl ve engellilere ilişkin istisna uygulamasından yararlanmanız mümkün değildir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

zekeriyademirtas