• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

İvazsız İntikal

İvazsız İntikal

Sayı: 
35831311-010.01-7356
Tarih: 
14/04/2021

T.C. 

KARABÜK VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

35831311-010.01-7356

14.04.2021

Konu

:

İvazsız İntikal

 

 

 

 

 

 

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, tapuda … İlçesi, … Köyü, … ada, … parselde dedeniz adına kayıtlı olan taşınmazın kuru mülkiyetinin rücu şartıyla tarafınıza bağışlandığı, intifa hakkının dedenizde kaldığı belirtilerek, bağışlayanın ve bağışlananın hayatta olması ile kuru mülkiyetin tam mülkiyete dönüşmemesinden dolayı bu bağış işleminin veraset ve intikal vergisinden istisna olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

 

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikalinin veraset ve intikal vergisine tabi olduğu; 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, "Mal" tabirinin, mülkiyete konu olabilen menkul ve gayrimenkul şeylerle mameleke girebilen diğer bütün hakları ve alacakları, (d) bendinde "ivazsız intikal" tabirinin, hibe yoluyla veya herhangi bir tarzda olan ivazsız iktisapları ifade ettiği, 5 inci maddesinde ise verginin mükellefinin veraset yoluyla veya ivazsız bir tarzda mal iktisap eden şahıs olduğu hükme bağlanmıştır.

 

Aynı Kanunun "İstisnalar" başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde, Borçlar Kanununun 242 nci maddesine göre rücu şartı ile yapılan hibelerde bağışlananın bağışlayandan evvel vefatı halinde bağışlayana rücu eden hibe edilmiş malların, (j) bendinde ise sağlar arasında ivazsız bir tarzda vukubulan intikaller hariç olmak üzere kuru mülkiyet halinde intikal eden malların (kuru mülkiyet halinde kaldığı müddetçe) veraset ve intikal vergisinden istisna olacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Bu itibarla, rücu şartı ile yapılan bağışlamalarda kendisine mal bağışlanan kişinin, kendisine mal bağışlayandan evvel vefatı halinde bağışlayana rücu eden (geri dönen) mallar veraset ve intikal vergisinden istisna olmakla birlikte, rücu şartı ile yapılan bağış nedeniyle intikal eden mallar veraset ve intikal vergisine tabi bulunduğundan, dedenizin rücu şartı ile şahsınıza bağışladığı taşınmaz kuru mülkiyetinin 7338 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi çerçevesinde veraset ve intikal vergisinden istisna tutulması mümkün bulunmamaktadır.

 

Öte yandan, sağlar arasında ivazsız bir tarzda gerçekleşen intikaller hariç olmak üzere kuru mülkiyet halinde intikal eden mallar (kuru mülkiyet halinde kaldığı müddetçe) veraset ve intikal vergisinden müstesna tutulmuş olup, dedenizin sahip olduğu taşınmazın kuru mülkiyetini şahsınıza bağışlaması sağlar arasında gerçekleşen ivazsız bir intikal olduğundan, söz konusu bağışlama işlemi nedeniyle şahsınıza kuru mülkiyet halinde intikal eden taşınmazın, 7338 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi çerçevesinde de veraset ve intikal vergisinden istisna tutulması mümkün değildir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

zekeriyademirtas