• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Kamu İstihdamı – 2023 Yılı 3. Çeyrek

Kamu İstihdamı – 2023 Yılı 3. Çeyrek

Kamu İstihdamı – 2023 Yılı 3. Çeyrek

Kamu sektörü istihdamına ilişkin veriler  (1), III. Çeyrek (2): Eylül, 2023
Data on public sector employment (1), Quarter III (2): September, 2023
Bütçe türü
Type of budget
Toplam
Total
Kadrolu personel
Civil servant
Sözleşmeli personel
Contracted
İşçi
Workers
Diğer
Others
Sürekli işçi
Permanent workers
Geçici işçi (7)
Temporary workers (7)
Genel toplam – Total 5.101.689 3.467.443 277.281 1.204.526 48.628 103.811
Bölüm 1 (3) Toplam – Sub-total of section 1 4.157.134 3.318.353 197.210 503.142 34.618 103.811
Section 1 (3) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri – General budget administrations 3.446.330 2.933.226 169.021 210.540 29.732 103.811
YÖK, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri – Higher education institutes, universities and high-tech institutes 317.263 257.139 14.110 45.497 517 0
Özel bütçeli diğer idareler – Other special budget administrations 102.038 40.523 8.842 52.492 181 0
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar – Regulatory and supervisory agencies 5.831 3.912 430 1.489 0 0
Sosyal güvenlik kurumları – Social security institutions 41.793 34.729 366 6.697 1 0
Döner sermayeler ve kefalet sandıkları – Revolving funds and caution funds 237.563 47.248 2.687 183.441 4.187 0
Diğer kamu idareleri – Other public institutions 6.316 1.576 1.754 2.986 0 0
Bölüm 2 (3) (4) Toplam – Sub-total of section 2 139.908 9.193 71.311 50.120 9.284 0
Section 2 (3) (4) 233 sayılı KHK kapsamında yer alan KİT’ler (Bağlı ortaklıklar dahil)
State-owned enterprises covered by decree law no.233 (including subsidiaries)
101.028 4.294 42.802 44.648 9.284 0
Özelleştirme programında yer alan kuruluşlar (5) – Organizations in the privatization portfolio (5) 215 22 56 137 0 0
Özel kanunu bulunan kuruluşlar (6) – Public enterprises with special laws (6) 38.665 4.877 28.453 5.335 0 0
Bölüm 3 (3) Toplam – Sub-total of section 3 804.647 139.897 8.760 651.264 4.726 0
Section 3 (3) İl özel idareleri – Special provincial administrations 10.332 5.591 49 4.222 470 0
Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri – Municipalities, affiliates and local administration units 186.316 134.306 8.711 39.043 4.256 0
BİT’ler – Municipality economic enterprises 607.999 0 0 607.999 0 0

(1) Fiili (dolu) kadro ve pozisyon sayılarıdır.
(1) The numbers refer to actual (occupied) positions.
(2) 1.Dönem: 31 Mart itibarıyla, 2.Dönem: 30 Haziran itibarıyla, 3.Dönem: 30 Eylül itibarıyla, 4.Dönem: 31 Aralık itibarıyladır.
(2) First quarter refers to 31 of March, second quarter refers to 30 of June, third quarter refers to 30 of September and fourth quarter refers to 31 of December.
(3) 1. Bölüm Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2.Bölüm Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3.Bölüm Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı verileri esas alınarak doldurulmuştur.
(3) Section 1 is based on Presidency of Strategy and Budget data, Section 2 is based on the Ministry of Treasury and Finance data, Section 3 is based on Ministry of Environment, Urbanization and Climate Change and Ministry of Interior data.
(4) Kamu sermayeli bankalar dahil değildir.
(4) State banks are not included.
(5) Sümer Holding ve TDİ’yi kapsamaktadır.
(5) Covers Sümer Holding and TDI.
(6) Özel kanunu bulunan kuruluşlar TRT, PTT,TÜRKSAT A.Ş., ASFAT A.Ş., Türk Reasürans A.Ş., USHAŞ, MKE A.Ş. ve İller Bankası A.Ş.’dir.
(6) Public Enterprises that have a special law are TRT, PTT,TÜRKSAT A.Ş., ASFAT A.Ş., Türk Reasürans A.Ş., USHAŞ, MKE A.Ş. and İlbank Incorporated.
(7) Üniversitelerde sağlık kültür ve spor hizmet alanları için giderleri özgelirden karşılanmak üzere istihdam edilen personel sayıları özel bütçede gösterilmiştir.
(7) The number of employed person whose earnings are given from special income for the service field of health, culture and sport in universities are shown in special budget.

Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı

Devamı: Kamu İstihdamı – 2023 Yılı 3. Çeyrek Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas

Kamu İstihdamı – 2023 Yılı 3. Çeyrek

Kamu İstihdamı – 2023 Yılı 3. Çeyrek

Kamu sektörü istihdamına ilişkin veriler  (1), III. Çeyrek (2): Eylül, 2023
Data on public sector employment (1), Quarter III (2): September, 2023
Bütçe türü
Type of budget
Toplam
Total
Kadrolu personel
Civil servant
Sözleşmeli personel
Contracted
İşçi
Workers
Diğer
Others
Sürekli işçi
Permanent workers
Geçici işçi (7)
Temporary workers (7)
Genel toplam – Total 5.101.689 3.467.443 277.281 1.204.526 48.628 103.811
Bölüm 1 (3) Toplam – Sub-total of section 1 4.157.134 3.318.353 197.210 503.142 34.618 103.811
Section 1 (3) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri – General budget administrations 3.446.330 2.933.226 169.021 210.540 29.732 103.811
YÖK, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri – Higher education institutes, universities and high-tech institutes 317.263 257.139 14.110 45.497 517 0
Özel bütçeli diğer idareler – Other special budget administrations 102.038 40.523 8.842 52.492 181 0
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar – Regulatory and supervisory agencies 5.831 3.912 430 1.489 0 0
Sosyal güvenlik kurumları – Social security institutions 41.793 34.729 366 6.697 1 0
Döner sermayeler ve kefalet sandıkları – Revolving funds and caution funds 237.563 47.248 2.687 183.441 4.187 0
Diğer kamu idareleri – Other public institutions 6.316 1.576 1.754 2.986 0 0
Bölüm 2 (3) (4) Toplam – Sub-total of section 2 139.908 9.193 71.311 50.120 9.284 0
Section 2 (3) (4) 233 sayılı KHK kapsamında yer alan KİT’ler (Bağlı ortaklıklar dahil)
State-owned enterprises covered by decree law no.233 (including subsidiaries)
101.028 4.294 42.802 44.648 9.284 0
Özelleştirme programında yer alan kuruluşlar (5) – Organizations in the privatization portfolio (5) 215 22 56 137 0 0
Özel kanunu bulunan kuruluşlar (6) – Public enterprises with special laws (6) 38.665 4.877 28.453 5.335 0 0
Bölüm 3 (3) Toplam – Sub-total of section 3 804.647 139.897 8.760 651.264 4.726 0
Section 3 (3) İl özel idareleri – Special provincial administrations 10.332 5.591 49 4.222 470 0
Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri – Municipalities, affiliates and local administration units 186.316 134.306 8.711 39.043 4.256 0
BİT’ler – Municipality economic enterprises 607.999 0 0 607.999 0 0

(1) Fiili (dolu) kadro ve pozisyon sayılarıdır.
(1) The numbers refer to actual (occupied) positions.
(2) 1.Dönem: 31 Mart itibarıyla, 2.Dönem: 30 Haziran itibarıyla, 3.Dönem: 30 Eylül itibarıyla, 4.Dönem: 31 Aralık itibarıyladır.
(2) First quarter refers to 31 of March, second quarter refers to 30 of June, third quarter refers to 30 of September and fourth quarter refers to 31 of December.
(3) 1. Bölüm Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2.Bölüm Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3.Bölüm Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı verileri esas alınarak doldurulmuştur.
(3) Section 1 is based on Presidency of Strategy and Budget data, Section 2 is based on the Ministry of Treasury and Finance data, Section 3 is based on Ministry of Environment, Urbanization and Climate Change and Ministry of Interior data.
(4) Kamu sermayeli bankalar dahil değildir.
(4) State banks are not included.
(5) Sümer Holding ve TDİ’yi kapsamaktadır.
(5) Covers Sümer Holding and TDI.
(6) Özel kanunu bulunan kuruluşlar TRT, PTT,TÜRKSAT A.Ş., ASFAT A.Ş., Türk Reasürans A.Ş., USHAŞ, MKE A.Ş. ve İller Bankası A.Ş.’dir.
(6) Public Enterprises that have a special law are TRT, PTT,TÜRKSAT A.Ş., ASFAT A.Ş., Türk Reasürans A.Ş., USHAŞ, MKE A.Ş. and İlbank Incorporated.
(7) Üniversitelerde sağlık kültür ve spor hizmet alanları için giderleri özgelirden karşılanmak üzere istihdam edilen personel sayıları özel bütçede gösterilmiştir.
(7) The number of employed person whose earnings are given from special income for the service field of health, culture and sport in universities are shown in special budget.

Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı

Devamı: Kamu İstihdamı – 2023 Yılı 3. Çeyrek Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas