• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Kamu İstihdamı Verileri Haziran 2021

Kamu İstihdamı Verileri Haziran 2021

Kamu İstihdamı Verileri Haziran 2021

Kamu sektörü istihdamına ilişkin veriler  (1), II. Çeyrek (2): Haziran, 2021
Data on public sector employment (1), Quarter II (2): June, 2021
Bütçe türü
Type of budget
Toplam
Total
Kadrolu personel
Civil servant
Sözleşmeli personel

(7)
Contracted (7)

İşçi
Workers
Diğer
Others
Sürekli işçi
Permanent workers
Geçici işçi (8)
Temporary workers (8)
Genel toplam – Total 4.834.208 2.960.924 529.037 1.177.650 59.570 107.027
Bölüm 1 (3) Toplam – Sub-total of section 1 3.899.188 2.843.228 432.063 474.844 42.026 107.027
Section 1 (3) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri – General budget administrations 3.196.576 2.495.356 381.283 180.547 32.363 107.027
YÖK, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri – Higher education institutes, universities and high-tech institutes 304.131 233.127 23.521 46.883 600 0
Özel bütçeli diğer idareler – Other special budget administrations 97.796 38.343 9.954 47.148 2.351 0
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar – Regulatory and supervisory agencies 7.040 3.598 1.976 1.466 0 0
Sosyal güvenlik kurumları – Social security institutions 43.218 33.743 2.441 7.034 0 0
Döner sermayeler ve kefalet sandıkları – Revolving funds and caution funds 243.300 37.349 10.615 188.644 6.692 0
Diğer kamu idareleri – Other public institutions 7.127 1.712 2.273 3.122 20 0
Bölüm 2 (3) Toplam – Sub-total of section 2 210.229 9.176 73.237 116.326 11.490 0
Section 2 (3) 233 sayılı KHK kapsamında yer alan KİT’ler (Bağlı ortaklıklar dahil)
State-owned enterprises covered by decree law no.233 (including subsidiaries)
103.753 3.862 43.082 46.184 10.625 0
Özelleştirme programında yer alan kuruluşlar (4) – Organizations in the privatization portfolio (4) 6.038 174 745 4.254 865 0
Kamu bankaları (5) – State banks (5) 65.613 5 1.600 64.008 0 0
Özel kanunu bulunan kuruluşlar (6) – Public enterprises with special laws (6) 34.825 5.135 27.810 1.880 0 0
Bölüm 3 (3) Toplam – Sub-total of section 3 724.791 108.520 23.737 586.480 6.054 0
Section 3 (3) İl özel idareleri – Special provincial administrations 12.191 5.295 973 5.257 666 0
Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri – Municipalities, affiliates and local administration units 189.394 103.225 22.764 58.017 5.388 0
BİT’ler – Municipality economic enterprises 523.206 0 0 523.206 0 0

(1) Fiili (dolu) kadro ve pozisyon sayılarıdır.
(1) The numbers refer to actual (occupied) positions.
(2) 1.Dönem: 31 Mart itibarıyla, 2.Dönem: 30 Haziran itibarıyla, 3.Dönem: 30 Eylül itibarıyla, 4.Dönem: 31 Aralık itibarıyladır.
(2) First quarter refers to 31 of March, second quarter refers to 30 of June, third quarter refers to 30 of September and fourth quarter refers to 31 of December.
(3) 1. Bölüm Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2.Bölüm Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3.Bölüm Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı verileri esas alınarak doldurulmuştur.
(3) Section 1 is based on Presidency of Strategy and Budget data, 2 is based on the Ministry of Treasury and Finance data and Section 3 is based on Ministry of Environment and Urbanization and Ministry of Interior data.
(4) Sümer Holding,TŞFAŞ ve TDİ’yi kapsamaktadır.
(4) Covers Sümer Holding,TŞFAŞ and TDI.
(5) Kamu sermayeli bankalar Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Eximbank, Kalkınma ve Yatırım Bankası, İller Bankası ve Emlak Katılım Bankasından oluşmaktadır.
(5) State Banks are Ziraat Bank, Halkbank, Vakıfbank, Eximbank, Development and Investment Bank, Iller Bank and Emlak Katılım Bank.
(6) Özel kanunu bulunan kuruluşlar TRT, PTT,TÜRKSAT A.Ş., ASFAT A.Ş., Türk Reasürans A.Ş. ve USHAŞ’tır.
(6) Public Enterprises that have a special law are TRT, PTT,TÜRKSAT A.Ş., ASFAT A.Ş., Türk Reasürans A.Ş. and USHAŞ.
(7) Bölüm 1’e ilişkin sözleşmeli personel sayılarına, kadro karşılığı sözleşmeli personel sayıları dahil olup söz konusu personel kadrolu personel bilgilerinde de gösterilmiştir. Bu kapsamda çalışan personel sayısı 5.433’tür.
(7) The number of contracted person in Section 1 includes the number of contracted civil servants and this number is also included under the civil servants. The number of persons working on this type is 5.433.
(8) Üniversitelerde sağlık kültür ve spor hizmet alanları için giderleri özgelirden karşılanmak üzere istihdam edilen personel sayıları özel bütçede gösterilmiştir.
(8) The number of employed person whose earnings are given from special income for the service field of health, culture and sport in universities are shown in special budget.

Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı

Devamı: Kamu İstihdamı Verileri Haziran 2021 Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas