• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu tarafından yapılan hizmet alımlarında KDV tevkifatı.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu tarafından yapılan hizmet alımlarında KDV tevkifatı.

Sayı: 
21152195-130[9-2021/3532]-542079
Tarih: 
30/12/2021

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları KDV ve ÖTV Grup Müdürlüğü

 

 

 

 

Sayı

:

E-21152195-130[9-2021/3532]-542079

30.12.2021

Konu

:

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu tarafından yapılan hizmet alımlarında KDV tevkifatı.

 

 

  

İlgi

:

… tarihli özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Odanızın kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olduğu belirtilerek, Odanız tarafından alınan yurt içi ve yurt dışı otel konaklama hizmetleri ile acenteler aracılığıyla alınan ve acente hizmet bedeli de dahil olarak düzenlenen yurt içi ve yurt dışı uçak biletlerine ilişkin faturalarda katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

3065 sayılı KDV Kanununun;

 

-1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

 

-6 ncı maddesinde, işlemlerin Türkiye'de yapılmasının; malların teslim anında Türkiye'de bulunmasını, hizmetin Türkiye'de yapılmasını veya hizmetten Türkiye'de faydalanılmasını ifade ettiği,

 

-9 uncu maddesinde, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verildiği

 

hüküm altına alınmıştır.

 

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1.) bölümünde kısmi tevkifatın mahiyeti ve tevkifat uygulayacak alıcılar, (I/C-2.1.3.2.) bölümünde kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler ve (I/C-2.1.3.3.) bölümünde ise kısmi tevkifat uygulanacak teslimler sayılmış olup Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) "Diğer Hizmetler" başlıklı bölümünde, "KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında (sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen ve faturası Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenlenen sağlık hizmetleri hariç) söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır." açıklaması yar almaktadır.

 

Buna göre, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunuzun acenteler aracılığı ile gerçekleştirdiği ve KDV'ye tabi bulunan uçak biletine ilişkin hizmet alımlarında acente hizmet bedeli dahil toplam tutar, kuruluşunuz tarafından gerçekleştirilen otel konaklama hizmeti alımlarında ise toplam hizmet bedeli üzerinden hesaplanacak KDV'nin, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü kapsamında (5/10) oranında tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

zekeriyademirtas