• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Kamu Personel Sayıları 2022/I. Çeyrek

Kamu Personel Sayıları 2022/I. Çeyrek

Kamu Personel Sayıları 2022/I. Çeyrek

Kamu sektörü istihdamına ilişkin veriler  (1), I. Çeyrek (2): Mart, 2022
Data on public sector employment (1), Quarter I (2): March, 2022
Bütçe türü
Type of budget
Toplam
Total
Kadrolu personel
Civil servant
Sözleşmeli personel (7)
Contracted (7)
İşçi
Workers
Diğer
Others
Sürekli işçi
Permanent workers
Geçici işçi (8)
Temporary workers (8)
Genel toplam – Total 4.921.046 3.005.543 565.035 1.192.597 50.520 107.351
Bölüm 1 (3)
Section 1 (3)
Toplam – Sub-total of section 1 3.983.146 2.887.338 468.746 476.161 43.550 107.351
Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri – General budget administrations 3.277.495 2.537.881 415.231 185.109 31.923 107.351
YÖK, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri – Higher education institutes, universities and high-tech institutes 309.106 235.511 26.195 46.789 611 0
Özel bütçeli diğer idareler – Other special budget administrations 97.253 38.105 9.833 46.992 2.323 0
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar – Regulatory and supervisory agencies 7.187 3.761 1.981 1.445 0 0
Sosyal güvenlik kurumları – Social security institutions 42.880 33.557 2.411 6.911 1 0
Döner sermayeler ve kefalet sandıkları – Revolving funds and caution funds 242.061 36.876 10.739 185.771 8.675 0
Diğer kamu idareleri – Other public institutions 7.164 1.647 2.356 3.144 17 0
Bölüm 2 (3)
Section 2 (3)
Toplam – Sub-total of section 2 198.731 8.820 70.998 116.055 2.858 0
233 sayılı KHK kapsamında yer alan KİT’ler (Bağlı ortaklıklar dahil)
State-owned enterprises covered by decree law no.233 (including subsidiaries)
95.134 3.855 41.969 46.452 2.858 0
Özelleştirme programında yer alan kuruluşlar (4) – Organizations in the privatization portfolio (4) 266 17 60 189 0 0
Kamu bankaları (5) – State banks (5) 66.286 0 1.828 64.458 0 0
Özel kanunu bulunan kuruluşlar (6) – Public enterprises with special laws (6) 37.045 4.948 27.141 4.956 0 0
Bölüm 3 (3)
Section 3 (3)
Toplam – Sub-total of section 3 739.169 109.385 25.291 600.381 4.112 0
İl özel idareleri – Special provincial administrations 11.463 4.960 759 5.020 724
Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri – Municipalities, affiliates and local administration units 188.756 104.425 24.532 56.411 3.388 0
BİT’ler – Municipality economic enterprises 538.950 0 0 538.950 0 0

(1) Fiili (dolu) kadro ve pozisyon sayılarıdır.
(1) The numbers refer to actual (occupied) positions.
(2) 1.Dönem: 31 Mart itibarıyla, 2.Dönem: 30 Haziran itibarıyla, 3.Dönem: 30 Eylül itibarıyla, 4.Dönem: 31 Aralık itibarıyladır.
(2) First quarter refers to 31 of March, second quarter refers to 30 of June, third quarter refers to 30 of September and fourth quarter refers to 31 of December.
(3) 1. Bölüm Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2.Bölüm Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3.Bölüm Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı verileri esas alınarak doldurulmuştur.
(3) Section 1 is based on Presidency of Strategy and Budget data, Section 2 is based on the Ministry of Treasury and Finance data, Section 3 is based on Ministry of Environment, Urbanization and Climate Change and Ministry of Interior data.
(4) Sümer Holding ve TDİ’yi kapsamaktadır.
(4) Covers Sümer Holding and TDI.
(5) Kamu sermayeli bankalar Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Eximbank, Kalkınma ve Yatırım Bankası, İller Bankası ve Emlak Katılım Bankasından oluşmaktadır.
(5) State Banks are Ziraat Bank, Halkbank, Vakıfbank, Eximbank, Development and Investment Bank, Iller Bank and Emlak Katılım Bank.
(6) Özel kanunu bulunan kuruluşlar TRT, PTT,TÜRKSAT A.Ş., ASFAT A.Ş., Türk Reasürans A.Ş., USHAŞ ve MKE A.Ş.’dir.
(6) Public Enterprises that have a special law are TRT, PTT,TÜRKSAT A.Ş., ASFAT A.Ş., Türk Reasürans A.Ş., USHAŞ and MKE A.Ş..
(7) Bölüm 1’e ilişkin sözleşmeli personel sayılarına, kadro karşılığı sözleşmeli personel sayıları dahil olup söz konusu personel kadrolu personel bilgilerinde de gösterilmiştir. Bu kapsamda çalışan personel sayısı 5.175’tir.
(7) The number of contracted person in Section 1 includes the number of contracted civil servants and this number is also included under the civil servants. The number of persons working on this type is 5.175.
(8) Üniversitelerde sağlık kültür ve spor hizmet alanları için giderleri özgelirden karşılanmak üzere istihdam edilen personel sayıları özel bütçede gösterilmiştir.
(8) The number of employed person whose earnings are given from special income for the service field of health, culture and sport in universities are shown in special budget.

Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı

Devamı: Kamu Personel Sayıları 2022/I. Çeyrek Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas