• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Kamu Personeli Yeni Konaklama Bedeline İlişkin Genel Yazı

Kamu Personeli Yeni Konaklama Bedeline İlişkin Genel Yazı

2022 Kamu Personeli Yeni Konaklama Bedeli

15/04/2022 ile 31/12/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) kamu personelinin geçici görevlendirilmesinde yapılacak konaklama bedeli ödemelerine ilişkin Genel Yazı yayımlandı.

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü

Sayı: 58759530-125.03 -1133956

Tarih: 15/04/2022

Konu: Yeni konaklama bedelleri

…………..BAKANLIĞINA

…………..BAŞKANLIĞINA

…………..GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

…………..VALİLİĞİNE

…………..REKTÖRLÜĞÜNE

15/04/2022 tarihli ve 31810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 8/4/2022 tarihli ve 7394 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında; “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 31/12/2022 tarihleri arasında, 17/12/2021 tarihli ve 7344 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (H) işaretli cetvelin “1-Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde:33)” başlıklı bölümünün dipnot kısmında yer alan “%50 artırımlı miktarı” ibareleri “%180 artırımlı miktarı” şeklinde, “%50’si” ibaresi “%95 ’i ” şeklinde, “%40 ’ı” ibaresi “%75 ’i ” şeklinde uygulanır. ” hükmü yer almakta olup söz konusu madde yayım tarihi olan 15/4/2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Bu itibarla, söz konusu hükme istinaden 15/04/2022 ile 31/12/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) yapılacak konaklama bedelinin ödenmesinde bahse konu maddeyle artırılan yeni oranların dikkate alınması hususunda bağlı, ilgili ve ilişkili birimler de dahil olmak üzere tüm birimlerinizin bilgilendirilmesini arz/rica ederim.,

Yunus ELİTAŞ

Bakan a.

Bakan Yardımcısı

ad

Devamı: Kamu Personeli Yeni Konaklama Bedeline İlişkin Genel Yazı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas