• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Kamu Sektörü İstihdam Sayıları 2020 IV. Çeyrek

Kamu Sektörü İstihdam Sayıları 2020 IV. Çeyrek

Kamu Sektörü İstihdam Sayıları 2020 IV. Çeyrek

Kamu sektörü istihdamına ilişkin veriler  (1), IV. Çeyrek (2): Aralık, 2020
Data on public sector employment (1), Quarter IV (2): December, 2020
Bütçe türü
Type of budget
Toplam
Total
Kadrolu personel
Civil servant
Sözleşmeli personel (7)
Contracted (7)
İşçi
Workers
Diğer
Others
Sürekli işçi
Permanent workers
Geçici işçi (8)
Temporary workers (8)
Genel toplam – Total 4.791.506 2.970.194 502.528 1.162.368 49.911 106.505
Bölüm 1 (3) Toplam – Sub-total of section 1 3.884.436 2.852.575 405.694 477.570 42.092 106.505
Section 1 (3) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri – General budget administrations 3.182.659 2.506.242 356.853 180.633 32.426 106.505
YÖK, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri – Higher education institutes, universities and high-tech institutes 299.906 230.606 21.838 46.887 575 0
Özel bütçeli diğer idareler – Other special budget administrations 98.817 38.711 9.782 47.947 2.377 0
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar – Regulatory and supervisory agencies 6.892 3.532 1.876 1.484 0 0
Sosyal güvenlik kurumları – Social security institutions 43.415 33.849 2.460 7.106 0 0
Döner sermayeler ve kefalet sandıkları – Revolving funds and caution funds 245.588 37.887 10.598 190.409 6.694 0
Diğer kamu idareleri – Other public institutions 7.159 1.748 2.287 3.104 20 0
Bölüm 2 (3) Toplam – Sub-total of section 2 199.338 9.067 74.599 114.240 1.432 0
Section 2 (3) 233 sayılı KHK kapsamında yer alan KİT’ler (Bağlı ortaklıklar dahil)
State-owned enterprises covered by decree law no.233 (including subsidiaries)
93.552 3.963 42.981 46.555 53 0
Özelleştirme programında yer alan kuruluşlar (4) – Organizations in the privatization portfolio (4) 6.713 171 784 4.379 1.379 0
Kamu bankaları (5) – State banks (5) 64.948 0 2.822 62.126 0 0
Özel kanunu bulunan kuruluşlar (6) – Public enterprises with special laws (6) 34.125 4.933 28.012 1.180 0 0
Bölüm 3 (3) Toplam – Sub-total of section 3 707.732 108.552 22.235 570.558 6.387 0
Section 3 (3) İl özel idareleri – Special provincial administrations 12.222 5.292 921 5.572 437 0
Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri – Municipalities, affiliates and local administration units 192.347 103.260 21.314 61.823 5.950 0
BİT’ler – Municipality economic enterprises 503.163 0 0 503.163 0 0
personel programı

(1) Fiili (dolu) kadro ve pozisyon sayılarıdır.
(1) The numbers refer to actual (occupied) positions.
(2) 1.Dönem: 31 Mart itibarıyla, 2.Dönem: 30 Haziran itibarıyla, 3.Dönem: 30 Eylül itibarıyla, 4.Dönem: 31 Aralık itibarıyladır.
(2) First quarter refers to 31 of March, second quarter refers to 30 of June, third quarter refers to 30 of September and fourth quarter refers to 31 of December.
(3) 1. Bölüm Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2.Bölüm Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3.Bölüm Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı verileri esas alınarak doldurulmuştur.
(3) Section 1 is based on Presidency of Strategy and Budget data, 2 is based on the Ministry of Treasury and Finance data and Section 3 is based on Ministry of Environment and Urbanization and Ministry of Interior data.
(4) Sümer Holding, TŞFAŞ ve TDİ’yi kapsamaktadır.
(4) Covers Sümer Holding, TŞFAŞ and TDI.
(5) Kamu sermayeli bankalar İller Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, Eximbank, Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Vakıfbank’tan oluşmaktadır.
(5) State Banks are Iller Bank, Ziraat Bank, Halkbank, Eximbank, Development and Investment Bank and Vakıfbank.
(6) Özel Kanunu bulunan kuruluşlar TRT, PTT ve TÜRKSAT A.Ş.’dir.
(6) Public Enterprises that have a special law are TRT, PTT and TURKSAT.
(7) Bölüm 1’e ilişkin sözleşmeli personel sayılarına, kadro karşılığı sözleşmeli personel sayıları dahil olup söz konusu personel kadrolu personel bilgilerinde de gösterilmiştir. Bu kapsamda çalışan personel sayısı 5.533’tür.
(7) The number of contracted person in Section 1 includes the number of contracted civil servants and this number is also included under the civil servants. The number of persons working on this type is 5.533.
(8) Üniversitelerde sağlık kültür ve spor hizmet alanları için giderleri özgelirden karşılanmak üzere istihdam edilen personel sayıları özel bütçede gösterilmiştir.
(8) The number of employed person whose earnings are given from special income for the service field of health, culture and sport in universities are shown in special budget.

Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı

Devamı: Kamu Sektörü İstihdam Sayıları 2020 IV. Çeyrek Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas