• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Kamu Sektörü İstihdam Sayıları 2021 4. Çeyrek

Kamu Sektörü İstihdam Sayıları 2021 4. Çeyrek

Kamu Sektörü İstihdam Sayıları 2021 4. Çeyrek

Kamu sektörü istihdamına ilişkin veriler  (1), IV. Çeyrek (2): Aralık, 2021
Data on public sector employment (1), Quarter IV (2): December, 2021
Bütçe türü
Type of budget
Toplam
Total
Kadrolu personel
Civil servant
Sözleşmeli personel (7)
Contracted (7)
İşçi
Workers
Diğer
Others
Sürekli işçi
Permanent workers
Geçici işçi (8)
Temporary workers (8)
Genel toplam – Total 4.877.270 3.003.603 529.194 1.188.689 48.920 106.864
Bölüm 1 (3) Toplam – Sub-total of section 1 3.940.488 2.885.240 430.912 473.819 43.653 106.864
Section 1 (3) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri – General budget administrations 3.238.432 2.538.254 379.600 181.717 31.997 106.864
YÖK, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri – Higher education institutes, universities and high-tech institutes 305.447 233.413 24.246 47.123 665 0
Özel bütçeli diğer idareler – Other special budget administrations 96.834 38.129 9.901 46.471 2.333 0
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar – Regulatory and supervisory agencies 7.059 3.649 1.964 1.446 0 0
Sosyal güvenlik kurumları – Social security institutions 42.578 33.187 2.429 6.962 0 0
Döner sermayeler ve kefalet sandıkları – Revolving funds and caution funds 242.930 36.937 10.412 186.941 8.640 0
Diğer kamu idareleri – Other public institutions 7.208 1.671 2.360 3.159 18 0
Bölüm 2 (3) Toplam – Sub-total of section 2 200.118 8.914 72.789 117.014 1.401 0
Section 2 (3) 233 sayılı KHK kapsamında yer alan KİT’ler (Bağlı ortaklıklar dahil)
State-owned enterprises covered by decree law no.233 (including subsidiaries)
94.216 3.853 41.950 47.012 1.401 0
Özelleştirme programında yer alan kuruluşlar (4) – Organizations in the privatization portfolio (4) 283 18 62 203 0 0
Kamu bankaları (5) – State banks (5) 66.652 0 1.764 64.888 0 0
Özel kanunu bulunan kuruluşlar (6) – Public enterprises with special laws (6) 38.967 5.043 29.013 4.911 0 0
Bölüm 3 (3) Toplam – Sub-total of section 3 736.664 109.449 25.493 597.856 3.866 0
Section 3 (3) İl özel idareleri – Special provincial administrations 11.320 5.013 967 4.862 478 0
Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri – Municipalities, affiliates and local administration units 188.764 104.436 24.526 56.414 3.388 0
BİT’ler – Municipality economic enterprises 536.580 0 0 536.580 0 0

(1) Fiili (dolu) kadro ve pozisyon sayılarıdır.
(1) The numbers refer to actual (occupied) positions.
(2) 1.Dönem: 31 Mart itibarıyla, 2.Dönem: 30 Haziran itibarıyla, 3.Dönem: 30 Eylül itibarıyla, 4.Dönem: 31 Aralık itibarıyladır.
(2) First quarter refers to 31 of March, second quarter refers to 30 of June, third quarter refers to 30 of September and fourth quarter refers to 31 of December.
(3) 1. Bölüm Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2.Bölüm Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3.Bölüm Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı verileri esas alınarak doldurulmuştur.
(3) Section 1 is based on Presidency of Strategy and Budget data, Section 2 is based on the Ministry of Treasury and Finance data, Section 3 is based on Ministry of Environment, Urbanization and Climate Change and Ministry of Interior data.
(4) Sümer Holding ve TDİ’yi kapsamaktadır.
(4) Covers Sümer Holding and TDI.
(5) Kamu sermayeli bankalar Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Eximbank, Kalkınma ve Yatırım Bankası, İller Bankası ve Emlak Katılım Bankasından oluşmaktadır.
(5) State Banks are Ziraat Bank, Halkbank, Vakıfbank, Eximbank, Development and Investment Bank, Iller Bank and Emlak Katılım Bank.
(6) Özel kanunu bulunan kuruluşlar TRT, PTT,TÜRKSAT A.Ş., ASFAT A.Ş., Türk Reasürans A.Ş., USHAŞ ve MKE A.Ş.’dir.
(6) Public Enterprises that have a special law are TRT, PTT,TÜRKSAT A.Ş., ASFAT A.Ş., Türk Reasürans A.Ş., USHAŞ and MKE A.Ş..
(7) Bölüm 1’e ilişkin sözleşmeli personel sayılarına, kadro karşılığı sözleşmeli personel sayıları dahil olup söz konusu personel kadrolu personel bilgilerinde de gösterilmiştir. Bu kapsamda çalışan personel sayısı 5.274’tür.
(7) The number of contracted person in Section 1 includes the number of contracted civil servants and this number is also included under the civil servants. The number of persons working on this type is 5.274.
(8) Üniversitelerde sağlık kültür ve spor hizmet alanları için giderleri özgelirden karşılanmak üzere istihdam edilen personel sayıları özel bütçede gösterilmiştir.
(8) The number of employed person whose earnings are given from special income for the service field of health, culture and sport in universities are shown in special budget.

Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı

Devamı: Kamu Sektörü İstihdam Sayıları 2021 4. Çeyrek Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas