• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Kamu Sektörü İstihdamına İlişkin Veriler 3. Çeyrek (Eylül 2020)

Kamu Sektörü İstihdamına İlişkin Veriler 3. Çeyrek (Eylül 2020)

Kamu Sektörü İstihdamına İlişkin Veriler 3. Çeyrek (Eylül 2020)

Kamu sektörü istihdamına ilişkin veriler  (1), III. Çeyrek (2): Eylül, 2020
Data on public sector employment (1), Quarter III (2): September, 2020
Bütçe türü
Type of budget
Toplam
Total
Kadrolu personel
Civil servant
Sözleşmeli personel (7)
Contracted (7)
İşçi
Workers
Diğer
Others
Sürekli işçi
Permanent workers
Geçici işçi (8)
Temporary workers (8)
Genel toplam – Total 4.779.352 2.956.411 508.790 1.150.347 57.910 105.894
Bölüm 1 (3) Toplam – Sub-total of section 1 3.877.308 2.839.399 412.506 477.117 42.392 105.894
Section 1 (3) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri – General budget administrations 3.178.879 2.493.747 365.001 181.593 32.644 105.894
YÖK, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri – Higher education institutes, universities and high-tech institutes 297.653 230.770 20.620 45.680 583 0
Özel bütçeli diğer idareler – Other special budget administrations 98.847 38.649 9.673 48.115 2.410 0
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar – Regulatory and supervisory agencies 6.226 3.445 1.895 886 0 0
Sosyal güvenlik kurumları – Social security institutions 42.435 32.839 2.469 7.127 0 0
Döner sermayeler ve kefalet sandıkları – Revolving funds and caution funds 246.073 38.185 10.557 190.596 6.735 0
Diğer kamu idareleri – Other public institutions 7.195 1.764 2.291 3.120 20 0
Bölüm 2 (3) Toplam – Sub-total of section 2 206.538 9.067 74.341 112.384 10.746 0
Section 2 (3) 233 sayılı KHK kapsamında yer alan KİT’ler (Bağlı ortaklıklar dahil)
State-owned enterprises covered by decree law no.233 (including subsidiaries)
102.525 3.987 42.826 46.363 9.349 0
Özelleştirme programında yer alan kuruluşlar (4) – Organizations in the privatization portfolio (4) 6.550 173 852 4.128 1.397 0
Kamu bankaları (5) – State banks (5) 63.532 0 2.830 60.702 0 0
Özel kanunu bulunan kuruluşlar (6) – Public enterprises with special laws (6) 33.931 4.907 27.833 1.191 0 0
Bölüm 3 (3) Toplam – Sub-total of section 3 695.506 107.945 21.943 560.846 4.772 0
Section 3 (3) İl özel idareleri – Special provincial administrations 12.383 5.335 894 5.649 505 0
Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri – Municipalities, affiliates and local administration units 188.613 102.610 21.049 60.687 4.267 0
BİT’ler – Municipality economic enterprises 494.510 0 0 494.510 0 0
ad

(1) Fiili (dolu) kadro ve pozisyon sayılarıdır.
(1) The numbers refer to actual (occupied) positions.
(2) 1.Dönem: 31 Mart itibarıyla, 2.Dönem: 30 Haziran itibarıyla, 3.Dönem: 30 Eylül itibarıyla, 4.Dönem: 31 Aralık itibarıyladır.
(2) First quarter refers to 31 of March, second quarter refers to 30 of June, third quarter refers to 30 of September and fourth quarter refers to 31 of December.
(3) 1. Bölüm Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2.Bölüm Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3.Bölüm Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı verileri esas alınarak doldurulmuştur.
(3) Section 1 is based on Presidency of Strategy and Budget data, 2 is based on the Ministry of Treasury and Finance data and Section 3 is based on Ministry of Environment and Urbanization and Ministry of Interior data.
(4) Sümer Holding,TŞFAŞ ve TDİ’yi kapsamaktadır.
(4) Covers Sümer Holding,TŞFAŞ and TDI.
(5) Kamu sermayeli bankalar İller Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, Eximbank, Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Vakıfbank’tan oluşmaktadır.
(5) State Banks are Iller Bank, Ziraat Bank, Halkbank, Eximbank, Development and Investment Bank and Vakıfbank.
(6) Özel Kanunu bulunan kuruluşlar TRT, PTT ve TÜRKSAT A.Ş.’dir.
(6) Public Enterprises that have a special law are TRT, PTT and TURKSAT.
(7) Bölüm 1’e ilişkin sözleşmeli personel sayılarına, kadro karşılığı sözleşmeli personel sayıları dahil olup söz konusu personel kadrolu personel bilgilerinde de gösterilmiştir. Bu kapsamda çalışan personel sayısı 5.597’dir.
(7) The number of contracted person in Section 1 includes the number of contracted civil servants and this number is also included under the civil servants. The number of persons working on this type is 5.597.
(8) Üniversitelerde sağlık kültür ve spor hizmet alanları için giderleri özgelirden karşılanmak üzere istihdam edilen personel sayıları özel bütçede gösterilmiştir.
(8) The number of employed person whose earnings are given from special income for the service field of health, culture and sport in universities are shown in special budget.

 

 

 

 

Devamı: Kamu Sektörü İstihdamına İlişkin Veriler 3. Çeyrek (Eylül 2020) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas