• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Kamu Sektörü İstihdamına İlişkin Veriler II. Çeyrek Haziran 2020

Kamu Sektörü İstihdamına İlişkin Veriler II. Çeyrek Haziran 2020

Kamu Sektörü İstihdamına İlişkin Veriler II. Çeyrek 2020

Kamu sektörü istihdamına ilişkin veriler  (1), II. Çeyrek (2): Haziran, 2020
Data on public sector employment (1), Quarter II (2): June, 2020
Bütçe türü
Type of budget
Toplam
Total
Kadrolu personel
Civil servant
Sözleşmeli personel (7)
Contracted (7)
İşçi
Workers
Diğer
Others
Sürekli işçi
Permanent workers
Geçici işçi (8)
Temporary workers (8)
Genel toplam – Total 4.767.286 2.944.202 496.982 1.161.316 59.269 105.517
Bölüm 1 (3) Toplam – Sub-total of section 1 3.848.977 2.824.382 400.556 476.091 42.431 105.517
Section 1 (3) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri – General budget administrations 3.156.946 2.477.624 358.041 183.127 32.637 105.517
YÖK, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri – Higher education institutes, universities and high-tech institutes 289.165 231.562 15.734 40.858 1.011 0
Özel bütçeli diğer idareler – Other special budget administrations 99.957 38.987 9.676 48.938 2.356 0
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar – Regulatory and supervisory agencies 6.083 3.332 1.866 885 0 0
Sosyal güvenlik kurumları – Social security institutions 42.818 33.193 2.468 7.157 0 0
Döner sermayeler ve kefalet sandıkları – Revolving funds and caution funds 246.734 37.884 10.471 191.972 6.407 0
Diğer kamu idareleri – Other public institutions 7.274 1.800 2.300 3.154 20 0
Bölüm 2 (3) Toplam – Sub-total of section 2 208.736 8.912 74.989 113.169 11.666 0
Section 2 (3) 233 sayılı KHK kapsamında yer alan KİT’ler (Bağlı ortaklıklar dahil)
State-owned enterprises covered by decree law no.233 (including subsidiaries)
104.603 3.846 43.263 47.041 10.453 0
Özelleştirme programında yer alan kuruluşlar (4) – Organizations in the privatization portfolio (4) 6.550 174 820 4.343 1.213 0
Kamu bankaları (5) – State banks (5) 63.450 0 2.855 60.595 0 0
Özel kanunu bulunan kuruluşlar (6) – Public enterprises with special laws (6) 34.133 4.892 28.051 1.190 0 0
Bölüm 3 (3) Toplam – Sub-total of section 3 709.573 110.908 21.437 572.056 5.172 0
Section 3 (3) İl özel idareleri – Special provincial administrations 12.921 5.334 951 6.094 542 0
Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri – Municipalities, affiliates and local administration units 198.788 105.574 20.486 68.098 4.630 0
BİT’ler – Municipality economic enterprises 497.864 0 0 497.864 0 0

(1) Fiili (dolu) kadro ve pozisyon sayılarıdır.
(1) The numbers refer to actual (occupied) positions.
(2) 1.Dönem: 31 Mart itibariyle, 2.Dönem: 30 Haziran itibariyle, 3.Dönem: 30 Eylül itibariyle, 4.Dönem: 31 Aralık itibariyledir.
(2) First quarter refers to 31 of March, second quarter refers to 30 of June, third quarter refers to 30 of September and fourth quarter refers to 31 of December.
(3) 1. Bölüm Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2.Bölüm Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3.Bölüm Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı verileri esas alınarak doldurulmuştur.
(3) Section 1 is based on Presidency of Strategy and Budget data, 2 is based on the Ministry of Treasury and Finance data and Section 3 is based on Ministry of Environment and Urbanization and Ministry of Interior data.
(4) Sümer Holding,TŞFAŞ ve TDİ’yi kapsamaktadır.
(4) Covers Sümer Holding,TŞFAŞ and TDI.
(5) Kamu sermayeli bankalar İller Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, Eximbank, Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Vakıfbank’tan oluşmaktadır.
(5) State Banks are Iller Bank, Ziraat Bank, Halkbank, Eximbank, Development and Investment Bank and Vakıfbank.
(6) Özel Kanunu bulunan kuruluşlar TRT, PTT ve TÜRKSAT A.Ş.’dir.
(6) Public Enterprises that have a special law are TRT, PTT and TURKSAT.
(7) Bölüm 1’e ilişkin sözleşmeli personel sayılarına, kadro karşılığı sözleşmeli personel sayıları dahil olup söz konusu personel kadrolu personel bilgilerinde de gösterilmiştir. Bu kapsamda çalışan personel sayısı 5.642’dir.
(7) The number of contracted person in Section 1 includes the number of contracted civil servants and this number is also included under the civil servants. The number of persons working on this type is 5.642.
(8) Üniversitelerde sağlık kültür ve spor hizmet alanları için giderleri özgelirden karşılanmak üzere istihdam edilen personel sayıları özel bütçede gösterilmiştir.
(8) The number of employed person whose earnings are given from special income for the service field of health, culture and sport in universities are shown in special budget.

ad

Devamı: Kamu Sektörü İstihdamına İlişkin Veriler II. Çeyrek Haziran 2020 Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas