• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Katılma paylarının fona iade edilmeksizin kar payı olarak dağıtılması halinde vergilendirme.

Katılma paylarının fona iade edilmeksizin kar payı olarak dağıtılması halinde vergilendirme.

Sayı: 
62030549-120[Geç.67-2018/394]-E.934609
Tarih: 
15/12/2020


T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

62030549-120[Geç.67-2018/394]-E.934609

15.12.2020

Konu

:

Katılma paylarının fona iade edilmeksizin kar payı olarak dağıtılması halinde vergilendirme.

 

 

 

 

 

 

İlgi

:

İnteraktif Vergi Dairesi sistemi aracılığıyla verilen 22/03/2018 tarih ve 980635 sayılı özelge talep formu

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinde; şirketiniz tarafından gayrimenkul yatırım fonu yönetimi faaliyetinde bulunulduğu, yakın dönemde sermaye piyasası mevzuatında yapılan değişikle katılma payının iktisabı için ödenen anaparanın fon bünyesinde işletilmeye devam edilerek fonda biriken getirinin katılımcılara payları oranında kar payı şeklinde ödenmeye başlandığı belirtilerek, yatırım fonu katılma paylarının fona iade edilmemesi durumunda katılımcıların söz konusu katılma paylarından elde etmiş olduğu kar payının 193 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesi kapsamında vergilendirilip vergilendirilemeyeceği hususunda tereddüt hasıl olduğu anlaşılmış olup, konu hakkındaki Başkanlığımız görüşüne aşağıda yer verilmiştir.

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında,

 

"Bankalar ve aracı kurumlar takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla;

 

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark,

 

b) Alımına aracılık ettikleri menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası araçlarının itfası halinde alış bedeli ile itfa bedeli arasındaki fark,

 

c) Menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının tahsiline aracılık ettikleri dönemsel getirileri (herhangi bir menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracına bağlı olmayan),

 

d) Aracılık ettikleri menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası araçlarının ödünç işlemlerinden sağlanan gelirler Üzerinden % 15 (2006/10731 sayılı BKK uyarınca %10) oranında vergi tevkifatı yaparlar.5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki mükellefler ile münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler için bu oran % 0 olarak uygulanır.

 

..."

 

hükmü yer almakta olup, aynı maddenin (1) numaralı fıkrasının altıncı paragrafında "... tam mükellef kurumlara ait olup, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri ile sürekli olarak portföyünün en az % 51'i İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin elden çıkarılmasında ve hisse senetleri kâr paylarının hisse sahipleri adına tahsilinde bu fıkra hükümleri uygulanmaz.

 

..."

 

hükmüne yer verilmiştir.

 

Gerçek kişi ve kurumlarca sahip olunan ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilen yatırım fonları katılma belgelerinden elde edilen gelirler, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun geçici 67 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde tevkifat yoluyla vergilendirilmektedir.

 

Söz konusu katılma paylarından elde edilen gelirlerin;

 

-Katılma paylarının fona iadesinden doğan gelirler (menkul sermaye iradı),

 

-Katılma paylarının üçüncü kişilere satışından doğan gelirler (değer artışı kazancı) ve

 

-Katılma paylarının elde tutulduğu dönemde elde edilen dönemsel gelirler (menkul sermaye iradı),

 

olarak gruplandırılması mümkün bulunmaktadır.

 

Gayrimenkul yatırım fonları, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 52 nci ve 54 üncü maddelerine dayanılarak  III-52.3 sayılı Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği ile düzenlenmiştir.

 

Söz konusu Tebliğin;

 

- 4 üncü maddesinde, gayrimenkul yatırım fonu, nitelikli yatırımcılardan katılma payları karşılığında toplanan paralarla, pay sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından belirlenmiş varlık ve işlemlerden oluşan portföyü işletmek amacıyla portföy yönetim şirketleri ve gayrimenkul portföy yönetim şirketleri tarafından süreli veya süresiz olarak kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan malvarlığı olarak tanımlanmış,

 

- 18 inci maddesinde, fon kurucusunun ve portföy yöneticisinin tebliğdeki sınırlar saklı kalmak şartıyla yapabileceği işlemler sayılmış,

 

-27 nci maddesinde ise, fon ihraç belgesinde yer verilen esaslar çerçevesinde fon tarafından katılma payı sahiplerine kar dağıtılabileceği açıklanmıştır.

 

Bu hüküm ve açıklamalara göre, gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarının fona iade edilmemesi durumunda katılımcıların elde etmiş olduğu kar paylarının, elde tutulduğu dönemde elde edilen dönemsel getiri olarak değerlendirilmesi ve 193 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında (2006/10731 sayılı BKK uyarınca) tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

zekeriyademirtas