• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

KDV Tevkifatı

KDV Tevkifatı

Sayı: 
61504625-130-30282
Tarih: 
26/05/2021

 

T.C.

KÜTAHYA VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

ACELE

Sayı

:

E-61504625-130-30282

26.05.2021

Konu

:

KDV Tevkifatı

 

 

 

 

 

İlgi

:

… tarihli ve … kayıt sayılı özelge talebiniz.

 

İlgide kayıtlı  özelge talep formunuzda, … Genel Müdürlüğü ve … Ltd. Şti. gibi firmaların taşımacılık hizmetini, Kooperatifinize ait taşıma aracı bulunmaması nedeniyle Kooperatif üyeleri ve dışarıdan sağlanan araçlar ile yerine getirdiğiniz belirtilerek, 1/3/2021 tarihinde başlayan (2/10) katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulamasına istinaden Kooperatifinizin … Genel Müdürlüğü ve … Ltd. Şti. vb. firmalara verdiği hizmetler ile ilgili faturalarda ve Kooperatifinizin üyelerinden ve dışarıdan sağlanan kara taşıtıyla ilgili hizmet alımlarında KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hakkında Defterdarlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

3065 sayılı KDV Kanununun 9/1 maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Hazine ve Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği hükme bağlanmıştır.

 

KDV Genel Uygulama Tebliğinin;

 

 -"Taşımacılık Hizmetleri" başlıklı (I/C-2.1.3.2.11) bölümünde;

 

"2.1.3.2.11.1 Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı

 

Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanların, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.11.2.) bölümü kapsamındaki yük taşımacılığı hizmeti alımlarında (2/10), servis taşımacılığı hizmeti alımlarında ise (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

 

2.1.3.2.11.2. Kapsam

 

 Bu bölüm kapsamına, personel, öğrenci, müşteri ve benzerlerinin belirli bir güzergah dahilinde taşınması amacıyla ihdas ettikleri servis hizmetlerine ilişkin olarak yaptıkları taşımacılık hizmeti alımları ile karayoluyla yapılan yük taşımacılığı hizmeti alımları (kargo işletmeciliği yetki belgesi sahibi mükellefler tarafından yapılan kargo taşıma işleri hariç) girmektedir.

 

Söz konusu hizmetlerin, tahsis edilmiş özel plakalı araçlar ile yapılıp yapılmaması, ilgili birimlerden taşımacılıkla ilgili zorunlu belge ve sertifikaların alınıp alınmaması veya taşıma işinde kullanılan aracın özmal ya da sözleşmeli taşıt olup olmaması tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesisine engel değildir.

 

 ...

 

 

Taşımacılık hizmetini yüklenen bir firmanın, bu işi bizzat ifa etmeyip bir başka firmaya devretmesi durumunda, taşımacılık hizmetini alan tarafından bu kapsamda tevkifat yapılmaz. Ancak taşımacılık hizmetini yüklenen firma tarafından, taşımacılık hizmetini fiilen ifa eden firmadan alınan hizmet için KDV tevkifatı uygulanır."

 

-"Diğer Hizmetler" başlıklı (I/C-2.1.3.2.13.) bölümünde; "KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır."

 

açıklamalarına yer verilmiştir.

 

Buna göre, Kooperatifinizin bizzat ifa etmeyerek Kooperatifinize üye olan nakliyecilere veya üçüncü kişilere yaptırılan taşımacılık işlerine ilişkin olarak Kooperatifiniz tarafından düzenlenen faturalarda Tebliğin (I/C-2.1.3.2.11) bölümü kapsamında tevkifat uygulanmayacaktır. Bununla birlikte söz konusu hizmetin Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümünde sayılanlar arasında yer alan kuruluşlara verilmesi halinde, mezkur bölüm kapsamında tevkifat uygulanması gerekmektedir.

 

Bu itibarla, … Genel Müdürlüğüne verilen taşıma hizmetine ilişkin Kooperatifinizce düzenlenecek faturalarda KDV dahil bedelin 1.000 TL'yi aşması halinde Genel Müdürlük tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacak, bu hizmetin Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümünde yer almayan özel firmalara verilmesi halinde Kooperatifinizce düzenlenecek faturalarda KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.

 

Öte yandan taşımacılık hizmetini fiilen ifa eden nakliyeciler tarafından Kooperatifinize düzenlenecek faturalarda KDV dahil bedelin 1.000 TL'yi aşması halinde Tebliğin  (I/C-2.1.3.2.11) bölümü kapsamında (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

zekeriyademirtas