• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

KDV Tevkifatı hk.

KDV Tevkifatı hk.

Sayı: 
65771276-130[2021/1]-8201
Tarih: 
14/04/2021

T.C.

AMASYA VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

65771276-130[2021/1]-8201

14.04.2021

Konu

:

KDV Tevkifatı

 

 

İlgi

:

… tarih ve … evrak kayıt numarası ile gelen özelge talep formunuz.

İlgi özelge talep formunda, … ile mamül ambar tahmil tahliye sözleşmesi imzalandığı, tahmil ve tahliye işlerini fabrikanızda yürüten personelin adı geçen işletmenin elemanı olduğu, ücretlerini ilgili işletmeden aldığı, sözleşme hükümlerine göre bu işçilerin Şirketinizin sorumluluğu altında çalıştığı, sevk ve idaresinin Şirketiniz tarafından yapıldığından bahisle söz konusu işlemlerde tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı sorulmaktadır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

- 1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye' de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

- 9 uncu maddesinde, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımızın yetkili olduğu,

hüküm altına alınmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin; (I/C-2.1.3.1.) bölümünde kısmi tevkifatın mahiyeti ve tevkifat uygulayacak alıcılar, (I/C-2.1.3.2.) bölümünde kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler ve (I/C-2.1.3.3.) bölümünde ise kısmi tevkifat uygulanacak teslimler sayılmıştır.

Aynı Tebliğin "I/C-2.1.3.2.5. İşgücü Temin Hizmetleri" başlıklı bölümünün;

- "2.1.3.2.5.1.Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı" başlıklı bölümünde,

"Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanlara, faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili işlemlerde kullanılan işgücünün sağlanması şeklinde verilen hizmetlerde (işgücü temin hizmeti alımlarında), alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır."

- "I/C-2.1.3.2.5.2.Kapsam" başlıklı bölümünde ise, "Gerçek veya tüzel kişiler faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak ihtiyaç duydukları işgücünü kendilerine hizmet akdi ile bağlı ücretli statüsünde hizmet erbabı çalıştırarak temin etmek yerine, alt işverenlerden veya bu alanda ya da başka alanlarda faaliyette bulunan diğer kişi, kurum, kuruluş veya organizasyonlardan temin etmektedirler.

Bu tür hizmetler, esas itibariyle, temin edilen elemanların, hizmet alan işletmenin bilfiil sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılabilmesinin mümkün bulunduğu durumlarda tevkifat kapsamına girmektedir.

Bu şekilde ortaya çıkan hizmetlerde aşağıdaki şartların varlığı halinde tevkifat uygulanır:

-Temin edilen elemanların, hizmeti alana ücretli statüsünde hizmet akdiyle bağlı olmaması gerekmektedir.

-Temin edilen elemanların, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gerekmektedir. Elemanların işletmenin mal ve hizmet üretimi safhalarından herhangi birinde çalıştırılması halinde, sevk, idare ve kontrolün hizmeti alan işletmede olduğu kabul edilir.

Dolayısıyla işgücü temin hizmetinin varlığının tespitinde; hizmetin ifasında kullanılan elemanların işgücü temin hizmetini veren firmanın bünyesinde bulunması ve ona hizmet akdiyle bağlı olması, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırması gibi karineler göz önünde bulundurularak, bu hususların varlığında, taraflar arasındaki sözleşme hükümleri veya sözleşmeye bağlı teknik şartnamedeki işler dikkate alınacaktır.

"

açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre, ... ile Şirketiniz arasında düzenlenen mamül ambar tahmil tahliye sözleşmesi kapsamında temin edilen işgücünün Şirketinizin sevk, idare ve kontrolünde bulunduğu anlaşılmakta olup, bu nedenle söz konusu hizmetin işgücü temin hizmeti olarak değerlendirilmesi ve hesaplanan KDV'nin (9/10) oranında tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

zekeriyademirtas