• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

KDV Tevkifatı Hk.

KDV Tevkifatı Hk.

Sayı: 
48816587-130-24581
Tarih: 
10/06/2021

 

T.C.

ELAZIĞ VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

 

Sayı

:

E-48816587-130-24581

10.06.2021

Konu

:

KDV Tevkifatı Hk.

 

 

 

 

 

İlgi

:

… tarihli özelge talebiniz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, İş Ortaklığınız ile … İl Özel İdaresi arasında imzalanan "… Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Deprem Güçlendirme ve Genel Onarım İşi"ne ait sözleşme bedelinin 5 milyon TL'nin altında olması nedeniyle düzenlenecek faturalarda hesaplanan katma değer vergisinin (KDV) tevkifata tabi tutulup tutulmayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

 

3065 sayılı KDV Kanununun 9/1 inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Hazine ve Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği hükme bağlanmıştır.

 

KDV Genel Uygulama Tebliğinin;

 

(I/C-2.1.3.) bölümünde;

 

" 2.1.3.1 Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar

 

...

 

a) KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir)

 

b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın):

 

- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,

 

...",

 

-(I/C-2.1.3.2.1.) bölümünde;

 

" 2.1.3.2.1.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı

 

Tebliğin;

 

- (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen yapım işleri,

 

- (I/C-2.1.3.1/a) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri

 

ile bu yapım işleriyle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, alıcılar tarafından (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

 

Projenin genişlemesi, sözleşme bedelinin güncellenmesi ve benzeri nedenlerle iş bedelinin daha sonra 5 milyon TL'yi aşması halinde, bu durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren tevkifat uygulanır.

 

2.1.3.2.1.2. Kapsam

 

Bu bölüm kapsamına aşağıdaki hizmetler girmektedir:

 

- Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, dekapaj, taşkın koruma ve benzerlerine ilişkin her türlü inşaat işleri.

 

- Yukarıda sayılan yapılar ve inşaat işleri ile ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, ısıtma-soğutma sistemleri, ses sistemi, görüntü sistemi, ışık sistemi, tamamlama, boya badana dahil her türlü bakım-onarım, dekorasyon, restorasyon, çevre düzenleme, dekapaj, sondaj, yıkma, güçlendirme, montaj, demontaj ve benzeri işler. Bu işler, yukarıda belirtilen yapılarla ilgili olmakla birlikte inşaat işinden sonra veya inşaat işinden bağımsız olarak yapılmaları halinde de bu kapsamda tevkifata tabi tutulur.

 

- Yapım işleri ile birlikte ifa edilen; mimarlık, mühendislik, etüt, plan, proje, harita (kadastral harita dâhil), kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hazırlama ve benzeri hizmetler. Bu hizmetler yapım işlerinden ayrı ve bağımsız olarak verildiği takdirde Tebliğin (I/C-2.1.3.2.2.) bölümü kapsamında değerlendirilir.

 

..."

 

açıklamalarına yer verilmiştir.

 

Buna göre, İş Ortaklığınız tarafından "… Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Deprem Güçlendirme ve Genel Onarım İşi" kapsamında Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayrımında yer alan … İl Özel İdaresine karşı ifa edilen yapım işinin, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.1.) bölümüne istinaden (4/10) oranında KDV tevkifatına tabi tutulması gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

zekeriyademirtas