• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği (Karar Sayısı: 2837)

Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği (Karar Sayısı: 2837)

Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği 2837

21 Ağustos 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31220

Karar Sayısı: 2837

Ekli “Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulmasına, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri gereğince karar verilmiştir.

20 Ağustos 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

KİMLİK PAYLAŞIMI SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü merkezi veri tabanında yer alan verilerin, alıcı kurumlarla çevrimiçi paylaşımına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, merkezi veri tabanındaki verilerin; alıcı kurumlarla paylaşımı, paylaşıma ilişkin başvuru, taahhütnamenin imza, iptal ve fesih süreçleri, yetkilendirilme, paylaşılan verilerin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması, kurumların iş ve işlemlerine ilişkin bilgilerin takibi ve kullanıcıların eğitimine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alıcı kurum: Kimlik Paylaşımı Sisteminden faydalanan Genel Müdürlük dışındaki kurum ve kamu hizmeti sunan tüzel kişilikleri,

b) Alt kullanıcı: Alıcı kurumun, uygulamalar üzerinden web servis yolu ile Kimlik Paylaşımı Sisteminden faydalanması için yetkilendirdiği kişileri,

c) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

ç) Genel Müdürlük: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünü,

d) IP adresi: İnternet ya da diğer paket anahtarlamalı ağlara bağlı cihazların, ağ üzerinden birbirleri ile veri alışverişi yapmak için kullandıkları adresi,

e) İdari kullanıcı: Alıcı kurum adına Kimlik Paylaşımı Sistemi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmeye ve imzaya yetkili kurum temsilcisini,

f) Kanun: 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununu,

g) Kimlik numarası: Genel Müdürlük merkezi veri tabanında tutulan kimlik numaralarım,

ğ) Kimlik Paylaşımı Sistemi: Merkezi veri tabanında tutulan verilerin alıcı kurumlar ile paylaşıldığı sistemi,

h) Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

ı) Kullanıcı: Alıcı kurumca tanımlanan idari kullanıcıyı, teknik kullanıcıları, servis

kullanıcısını ve alt kullanıcıları,

i) Kurul: Merkezi veri tabanında yer alan verilerin paylaşımına ilişkin talepleri değerlendirmek üzere oluşturulan Veri Paylaşımı Kurulunu,

j) Kurum: Genel Müdürlük dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarını,

ad

k) Merkezi veri tabanı: Genel Müdürlükçe elektronik ortamda tutulan verileri,

l) Nüfus müdürlüğü; İl nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü ile ilçe nüfus müdürlüğünü,

m) Portal: Bu Yönetmelikle yetkileri tanımlanmış olan alıcı kurum kullanıcılarının iş ve işlemlerini takip ettiği elektronik ortamı,

n) Servis kullanıcısı; Alıcı kurum adına Kimlik Paylaşımı Sistemi aracılığıyla sunulan web servis hizmetlerinin eklenti yolu ile kullanılabilmesi için merkezi veri tabanında oluşturulan sanal kullanıcıyı,

o) Taahhütname: Alıcı kurumların imzaladığı ve paylaşılan verilerin güvenliğini sağlamaya yönelik almayı taahhüt ettiği idari ve teknik tedbirleri içeren belgeyi,

ö) Teknik kullanıcı: İdari kullanıcı tarafından Kimlik Paylaşımı Sisteminden faydalanması için merkezi veri tabanına tanımlanmış kişileri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Paylaşım Esasları

Verilerin paylaşımına ilişkin esaslar

MADDE 5- (1) Merkezi veri tabanında tutulan veriler, Kanun ile 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda ve bu Kanunların ikincil düzenlemelerinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde alıcı kurumlar ile paylaşılır. Paylaşılacak veriler, alıcı kurumun veri işleme amacı ve yasal dayanağı göz önüne alınarak belirlenir.

(2) Kimlik Paylaşımı Sisteminden, mücbir sebepler dışında güvenli ve kesintisiz bir şekilde hizmet sunulması esastır.

(3) Genel Müdürlük, alıcı kurumlar tarafından tanımlanmış kullanıcılar haricinde Kimlik Paylaşımı Sistemine yetkisiz erişimin engellenmesi için gerekli tedbirleri alır.

(4) Alıcı kurumlar, kendi iş ve işlemlerine esas olmak üzere sadece ilgili kişilerin bilgilerini alabilirler ve aldıkları bilgileri tanımlanmış hizmetlerin yerine getirilmesi dışında başka hiçbir amaçla kullanamaz. Alıcı kurumlar, yaptıkları iş ve işlemleri Kimlik Paylaşımı Sisteminden elde ettikleri güncel verilerle gerçekleştirir.

(5) Kimlik Paylaşımı Sistemi yoluyla merkezi veri tabanından elde edilen veriler, aksi ispat oluncaya kadar geçerlidir.

(6) Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden erişilebilen bilgi ve belgeler, alıcı kurumlar tarafından ilgilisinden veya nüfus müdürlüğünden talep edilemez. Kimlik Paylaşımı Sistemi vasıtasıyla üretilen belgeler, nüfus müdürlüklerinden alınmış belgelerle aynı hukuki değere sahiptir.

(7) Alıcı kurumun, kendi iş ve işlemlerinde kullanmak üzere Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden ürettiği belgeler, gerekli görülmesi halinde alıcı kurumun görevlisi tarafından onaylanır.

(8) Alıcı kurumlar, Kimlik Paylaşımı Sisteminden yaptıkları sorgulamalara ilişkin kullanım bilgilerini takip ve kontrol eder.

Tamamı İçin Tıklayınız

Devamı: Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği (Karar Sayısı: 2837) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas