• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Kiralama, Baskı ve Basım Hizmetleri İle Ticari Reklam Hizmetlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması – Hamza ERTEKİN, E. Vergi Dairesi Müdür Yrd.

Kiralama, Baskı ve Basım Hizmetleri İle Ticari Reklam Hizmetlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması – Hamza ERTEKİN, E. Vergi Dairesi Müdür Yrd.

Kiralama, Baskı ve Basım Ticari Reklam KDV Tevkifatı

Hamza ERTEKİN
E.Vergi Dairesi Müdür Yrd.
hamzaertekin@bbdas.com.tr
Yazar Hakkında

I.GİRİŞ

16.02.2021 tarih 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:35) ile; “Mükellef Ve Vergi Sorumlusu” başlıklı (I/C.) bölümüne eklenilen “2.1.3.2.15-Ticari Reklam Hizmetleri” alt başlıklı bölümü ile, 01.03.2021 tarihinden itibaren verilecek ticari reklam hizmetlerinde, “3/10” oranında KDV tevkifatı uygulaması başlamıştır.

Bu düzenleme öncesinde; kiralama hizmetlerinde, reklam verme hizmetlerinde, baskı ve basım hizmetleri ile spor kulüplerinin yayın, reklam ve isim hakkı gelirlerinde uygulanmakta olan KDV tevkifatına bir yenisi olan “Ticari Reklam Hizmetleri” de eklenildiğinden, tebliğde ayırt edici ve net belirlemeler yapılmadığından, konu hakkında önceki var olan tevkifat düzenlemeleri ile getirilen yeni düzenlemenin uygulanması bakımından tereddütlü durumlar ortaya çıkmıştır.

Yazımızda önceden var olan; kiralama, baskı ve basım, reklam verme hizmetleri, spor kulüplerinin yayın, reklam ve isim hakkı gelirlerinde uygulanmakta olan KDV tevkifatı uygulaması ile yeni yeni getirilen “Ticari Reklam Hizmetleri” nde tevkifat uygulaması hakkında açıklayıcı bilgilere yer verilecektir.

II. HER TÜRLÜ BASKI VE BASIM İŞLEMLERİNDE KDV TEVKİFATI UYGULAMASI

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.12.) bölümünde, belirlenmiş alıcılara verilecek (KDV mükelleflerine verilecek bu hizmetler kapsam dışı) “Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri” nde “7/10” oranında KDV tevkifatı yapılacağı düzenlenmiştir.

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (35 Seri No.lu) ile getirilen “Ticari Reklam Hizmetleri” bölümünde, “tasarımı yapılmış olan reklamlara ilişkin baskı ve basım hizmeti alımları hizmetlerinin”  KDV tevkifatı uygulaması bakımından Tebliğin bu bölümde yapılan açıklamalara göre değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Buna göre; ticari reklam amaçlı da olsa her türlü baskı ve basım işlemleri hizmetinin belirlenmiş alıcılara verilmesi durumunda bu bölüme göre KDV tevkifatı yapılacak olup, KDV mükelleflerine verilecek baskı ve basım hizmetlerinde KDV tevkifatı yapılmayacaktır.

Sorumlu tayin edilenlere (belirlenmiş alıcılara) verilen; kitap, ansiklopedi, risale, dergi, broşür, gazete, bülten, basılı kağıt, katalog, afiş, poster, dosya, klasör, matbu evrak, makbuz, kartvizit, antetli kağıt, zarf, bloknot, defter, ajanda, takvim, her çeşit belge ve sertifika, davetiye, mesaj ve tebrik kartı, etiket, ambalaj, test gibi süreli veya süresiz yayınlar ile diğer ürünlerin her türlü (cd, vcd, dvd gibi baskılar dâhil) baskı ve basımı hizmeti ile bunların veya sorumlu tayin edilenler tarafından kullanılan her çeşit evrakın ciltlenmesine ilişkin hizmetler  üzerinden bu bölüme göre, KDV tevkifatı yapılacaktır.

personel programı

III. SPOR KULÜPLERİNİN YAYIN, REKLAM VE İSİM HAKKI GELİRLERİNE KONU İŞLEMLERDE KDV TEVKİFATI UYGULAMASI

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.9.) bölümünde “Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri” başlığı altında düzenlenerek, profesyonel spor kulüplerinin (şirketleşenler dahil) reklam ve isim hakkı gelirlerinde, belirlenmiş alıcılar ve KDV mükellefleri tarafından yapılacak ödemelerde; spor kulübünün KDV mükellefi olması durumunda “9/10” oranında, KDV mükellefiyetinin bulunmaması halinde ise tam tevkifat uygulanacağı (tebliğde verilen 1 numaralı örneğe göre) hükme bağlanmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (35 Seri No.lu) ile getirilen “Ticari Reklam Hizmetleri” bölümünde, profesyonel spor kulüplerinin (şirketleşenler dahil) reklam hizmetlerinin KDV tevkifatı uygulaması bakımından, Tebliğin bu bölümde yapılan açıklamalara göre değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

KDV mükellefiyeti bulunmayan profesyonel spor kulüpleri ile amatör spor kulüplerine, oyuncularının formalarında gösterilmek üzere verilen reklam hizmetlerinde ise tam tevkifat uygulanacağından, bu husus tebliğin (I/C-2.1.2.4.) “Reklâm Verme İşlemleri” başlıklı bölümünde düzenlendiğinden, sonraki bölümlerde ayrıca değerlendirilecektir.

IV. KİRALAMA İŞLEMLERİNDE KDV TEVKİFATI UYGULAMASI

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C- 2.1.2.3.) “Kiralama İşlemleri” bölümünde; 3065 sayılı Kanunun (1/3-f) maddesine göre Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi işlemlerinin KDV’nin konusuna girdiği belirtilerek, söz konusu mal ve hakların kiraya verilmesi işleminin ticari, sınaî, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde verilen bir hizmet olmasa dahi KDV’ye tabi olacağı hükme bağlanmıştır.

Bu kiralama işlemleri ile ilgili KDV;

  • Kiraya verenin başka faaliyetleri nedeniyle KDV mükellefiyetinin bulunmaması (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dâhildir),
  • Kiracının KDV mükellefi olması (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dâhil değildir),

şartlarının birlikte var olması halinde, kiracı tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir.

Ayrıca, kiracının;

  • Gelir Vergisi Kanununa göre basit usulde vergilendirilenler (istisnadan vazgeçerek KDVmükellefi olmasalar dahi),
  • Banka ve sigorta şirketleri gibi faaliyetleri KDV’den istisna olan işletmeler,
  • Sadece KDV’ye tabi işlemlerinin bulunduğu dönemlerde KDV mükellefiyeti tesis ettirerek beyanname vermeleri uygun görülenler,
  • 5018 Sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar,

olması hallerinde de, kiralama hizmetine ait KDV söz konusu kiracılar tarafından bu bölüm kapsamında tevkifata tabi tutulacaktır.

KDV’ye tabi olan kiralama işlerinde kiraya verenin başka faaliyetleri dolayısıyla KDV mükellefi olması halinde, tam tevkifat uygulaması söz konusu olmayacak; kiraya veren, kiralama faaliyetlerine ait KDV’yi diğer faaliyetleri ile birlikte genel esaslara göre beyan eder. Faaliyetleri sadece 2 No.lu KDV Beyannamesi vermelerini gerektirenler, bu kapsamda mütalaa edilmeyecektir.

Yukarıda belirtilenler hariç kiracının KDV mükellefi olmaması halinde de (faaliyetleri sadece 2 No.lu KDV Beyannamesi vermelerini gerektirenler de bu kapsamda mütalaa edilecektir) kira bedeli üzerinden hesaplanan KDV, kiraya veren tarafından mükellef sıfatıyla beyan edilir.

Kiraya verenin başka nedenlerle KDV mükellefiyeti olmaması bu uygulamaya engel değildir. Kiralama işleminin KDV’den müstesna olması halinde, mükellef veya sorumlu sıfatıyla KDV beyan edilmeyecektir.

Örneğin; Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde sayılan mal ve haklar arasında yer alan gayrimenkullerin kiralanması işlemleri, bir iktisadi işletmeye dahil olmamaları şartıyla, 3065 sayılı Kanunun (17/4-d) maddesine göre KDV’den müstesnadır.

Dolayısıyla, bir iktisadi işletmeye dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemlerinde KDV ve sorumluluk uygulaması söz konusu olmayacaktır.

Gelir İdaresi Başkanlığı, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 21.02.2012 tarih B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-675 sayılı özelge aşağıdaki gibidir.

“… Buna göre, apartman ve sitelerde bulunan ortak kullanım alanlarının reklam ve tanıtım amaçlı haftalık, on günlük veya aylık kiraya verilmesi işlemi Kanunun 1/3-f maddesi gereğince genel oranda (%18) KDV ye tabi olacaktır. Bu durumda, taşınmazı kiraya verenlerin (bağımsız bölüm malikleri) gerçek usulde KDV mükellefiyetinin bulunmaması, kiracının (reklam şirketi) ise gerçek usulde KDV mükellefi olması kaydıyla kiralama işlemine ait KDV sorumlu sıfatıyla kiracı tarafından beyan edilecektir. Bağımsız bölüm maliklerinin gerçek usulde KDV mükellefi olmaları halinde sorumluluk uygulanmayacak olup, elde ettikleri kira gelirine ait KDV nin kendileri tarafından beyan edileceği tabiidir.

Ayrıca, KDV nin gelir vergisi tevkifatı dahil kira bedeli üzerinden hesaplanması gerekmektedir…”               

Buna göre;

  • 3065 sayılı Kanunun (1/3-f) maddesine göre, Gelir Vergisi Kanunu’nun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi işlemleri KDV’nin konusuna girmekle birlikte, gayrimenkullerin kiralanması işlemleri, bir iktisadi işletmeye dahil olmamaları şartıyla, 3065 sayılı Kanunun (17/4-d) maddesine göre KDV’den müstesna olduğundan dolayı,
  • Tebliğin bu bölümünde yer alan kiralama işlemleri nedeniyle KDV tevkifatına tabi tutulmazken, bir sonraki bölümde ele alınacak “Reklam Verme Hizmeti” bakımından; şahıslara veya kuruluşlara ait bina, arsa, arazi gibi yerlerde duvarlara yazılmak, pano olarak yerleştirilmek suretiyle reklama aracılık edilmesi durumunda tam tevkifata tabi tutulacaktır.
  • İşletme aktifinde yer alan bina, arsa, arazi gibi yerlerde duvarlara yazılmak, pano olarak yerleştirmek vb. surette reklama aracılık edilmesi durumunda ise, önceden sadece fatura düzenlenmesi ve KDV hesaplanması şartıyla KDV tevkifatı yapılmazken 01.03.2021 tarihinden itibaren “Ticari Reklam Hizmeti” kapsamında tevkifata tabi tutulacağı anlaşılmaktadır.

V. REKLAM VERME HİZMETLERİNDE KDV TEVKİFATI UYGULAMASI

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.2.4.) “Reklâm Verme İşlemleri” başlıklı bölümünde önceden beri var olan düzenlemeye göre; KDV mükellefi olan gerçek veya tüzel kişiler (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir), KDV mükellefiyeti olmayan;

  • Amatör spor kulüplerine, oyuncularının formalarında gösterilmek,
  • Şahıslara veya kuruluşlara ait bina, arsa, arazi gibi yerlerde duvarlara yazılmak, pano olarak yerleştirilmek,
  • Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yayımlanan dergi, kitap gibi yazılı eserlerde yayınlanmak, suretiyle ve bunlara benzer şekillerde,

Reklâm verme işlemleri ile ilgili KDV, reklâm hizmeti verenlerin KDV mükellefi olmaması halinde, reklâm hizmeti alanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edileceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, bu düzenleme kapsamındaki reklam hizmetini alanların;

  • Gelir Vergisi Kanunu’na göre basit usulde vergilendirilenler (istisnadan vazgeçerek KDV mükellefi olmasalar dahi),
  • Banka ve sigorta şirketleri gibi faaliyetleri KDV’den istisna olan işletmeler,
  • Sadece KDV’ye tabi işlemlerinin bulunduğu dönemlerde KDV mükellefiyeti tesis ettirerek beyanname vermeleri uygun görülenler,
  • 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar olması hallerinde de,

Reklam hizmetine ait KDV, hizmeti alanlar tarafından, tevkifata tabi tutulacağı belirtilmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 20.03.2017 tarih B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-77772 sayılı özelgede;

… KDV mükellefiyeti bulunmayan apartman yöneticiliklerinden müşteriniz olan/olacak firmalara reklam teşhir etmeleri amacıyla apartman yan duvarlarını kiralama işleminde gayrimenkul kiralanmamakta olup, bu yerlerin belli bir süre kullanım hakkı kiralandığından, kiraya verenlerin gerçek usulde KDV mükellefiyetlerinin bulunmaması halinde KDV’nin gelir vergisi tevkifatı dâhil kira bedeli üzerinden hesaplanması ve tarafınızdan tevkif edilerek sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi gerekmektedir.

Sözleşmede belirtilen toplam kira bedelinin ay cinsinden toplam kira süresine bölünmesi sonucu elde edilen tutara ait katma değer vergisinin, kira bedelinin ödenip ödenmediğine bakılmaksızın, kira sözleşmesinin başlangıcından itibaren aylık vergilendirme dönemleri itibariyle beyan edilmesi gerekmekte olup, KDV tevkifatının da söz konusu aylık beyanlar üzerinden yapılacağı tabiidir.

Apartman yöneticilikleriyle şirketiniz arasında kira sözleşmesi imzalanmadan önce ödenen avanslar, ifa edilmiş bir teslim ve hizmetin karşılığını oluşturmadığından KDV’ye tabi değildir…”      denilmektedir.

Yine Gelir İdaresi Başkanlığı, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 21.02.2012 tarih B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-675 sayılı başka bir özelgede de;

 “… Buna göre, apartman ve sitelerde bulunan ortak kullanım alanlarının reklam ve tanıtım amaçlı haftalık, on günlük veya aylık kiraya verilmesi işlemi Kanunun 1/3-f maddesi gereğince genel oranda (%18) KDV ye tabi olacaktır. Bu durumda, taşınmazı kiraya verenlerin (bağımsız bölüm malikleri) gerçek usulde KDV mükellefiyetinin bulunmaması, kiracının (reklam şirketi) ise gerçek usulde KDV mükellefi olması kaydıyla kiralama işlemine ait KDV sorumlu sıfatıyla kiracı tarafından beyan edilecektir. Bağımsız bölüm maliklerinin gerçek usulde KDV mükellefi olmaları halinde sorumluluk uygulanmayacak olup, elde ettikleri kira gelirine ait KDV nin kendileri tarafından beyan edileceği tabiidir.

Ayrıca, KDV nin gelir vergisi tevkifatı dahil kira bedeli üzerinden hesaplanması gerekmektedir…”  denilmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 17.08.2012 tarih B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-2613 sayılı özelgede;

“… Bu açıklamalar çerçevesinde, Belediyeye ait otopark duvarının reklam almak üzere tarafınızdan kiralanması, söz konusu otoparkın Belediyenin iktisadi işletmesi olması nedeniyle, Kanunun 1/1 inci maddesine göre KDV ye tabi olacağından, reklam verme hizmetine ait KDV, Belediye tarafından bağlı bulunduğu vergi dairesine mükellef sıfatıyla beyan edilip ödenecektir…” denilmektedir.

VI. TİCARİ REKLAM HİZMETLERİNDE KDV TEVKİFATI UYGULAMASI 

1. Ticari Reklam Hizmetlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması:

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:35) ile; Tebliğin (I/C-2.1.3.2.15.) bölümüne eklenilen “Ticari Reklam Hizmetleri” düzenlemesine göre,   01.03.2021 tarihinden itibaren belirlenmiş alıcılara ve KDV mükelleflerine verilecek ticari reklam hizmetlerinde “3/10” oranında KDV tevkifatı uygulaması zorunluluğu getirilmiştir.

2. Ticari Reklam Hizmetinin Tanımı :

Ticari reklam hizmeti; ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak; bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla reklam verenler tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişimi niteliğindeki duyurulardır.

3. Ticari Reklam Hizmetinde KDV Tevkifatının Kapsamı:

Tevkifat kapsamına, mal veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasına yönelik her türlü ticari reklam hizmeti alımları (reklama ilişkin danışmanlık, reklamın planlanması, reklam içeriğinin hazırlanması ve tasarımı, reklamın yayımlanması gibi reklama yönelik hizmetler dahil) girmektedir.

Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere veya daha alt yüklenicilere devredilen ticari reklam hizmetlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılacak olup, reklam hizmetinin, reklam ajansları üzerinden alınması, söz konusu ajansların bu kapsamda alacakları yayın, prodüksiyon gibi reklama yönelik hizmetlerin tevkifata tabi tutulmasına engel teşkil etmeyecektir.

Profesyonel spor kulüplerinin (şirketleşenler dahil) reklam hizmetleri Tebliğin (I/C2.1.3.2.9.) bölümü kapsamında, tasarımı yapılmış olan reklamlara ilişkin baskı ve basım hizmeti alımları Tebliğin (I/C-2.1.3.2.12.) bölümü kapsamında değerlendirilecektir.

4. Ticari Reklam Hizmetlerine Verilebilecek Örnekler:

  • Reklama ilişkin danışmanlık hizmetleri, reklamın planlanması hizmetleri, reklam içeriklerinin hazırlanması (baskı ve basım işleri hariç) işlemleri, reklam yazarlığı hizmetleri, ve reklam tasarım hizmetleri vb.,
  • Herhangi bir mecrada; radyo, televizyon, internet, gazete, dergi, kitap, her türlü nakil vasıtaları ve taşınmaz gibi yerlerde yazılı, görsel veya işitsel olarak, reklamın yayımlanması hizmetinin sağlaması,
  • KDV mükellefiyeti bulunan işletmelere ait; apartmanların yan duvarlarının, arsa ve iş merkezleri, nakil vasıtaları vb. yerlerde reklam panosu/tabelası ve bilbordlar konulması da dahil her türlü yazılı, görsel ve işitsel olarak reklamların yayımlanması hizmetinin sağlanması veya verilmesi,
  • Belediyeye ait otopark duvarının reklam almak üzere kiralanması, söz konusu otoparkın Belediyenin iktisadi işletmesine ait olması nedeniyle, Kanunun 1/1 inci maddesine göre KDV ye tabi olacağından, bu bölüme göre tevkifata tabi olacaktır, (İstanbul VDB’nın 17.08.20212 tarih B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-2613 sayılı özelgesinde KDV’ye tabi olduğu belirtildiğinden)
  • Belediyeye ait otobüsün üzerine reklam alınması durumunda; otobüsün belediyenin iktisadi işletmesine ait olacağından, iktisadi işletme tarafından alınacak reklam hizmeti bedeli üzerinden bu bölüme göre tevkifat yapılacaktır,
  • Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere veya daha alt yüklenicilere devredilen ticari reklam hizmetlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılması gerekmektedir,
  • Reklam hizmetinin, reklam ajansları üzerinden alınması, söz konusu ajansların bu kapsamda alacakları yayın, prodüksiyon gibi reklama yönelik hizmetlerin tevkifata tabi tutulmasına engel teşkil etmeyecektir.

5. Ticari Reklam Hizmetleri Kapsamı Dışında Kalan Hizmetlerde Tevkifat Uygulaması:

  • Tasarımı yapılmış olan reklamlara ilişkin her türlü baskı ve basım hizmetleri ile her türlü promasyon amaçlı baskı ve basım hizmetleri, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.12.) bölümünde yer alan “belirlenmiş alıcılara” yapılması halinde “Her Türlü Baskı ve Basım İşlemleri” kapsamında 7/10 oranında tevkifata tabi tutulacak olup, baskı ve basım hizmetinin “KDV mükelleflerine” yapılması halinde hiçbir şekilde KDV tevkifatı uygulanmayacaktır,
  • KDV mükellefiyeti bulunmayan apartman yönetimleri veya kat maliklerinden, firmalara reklam teşhir etmeleri amacıyla apartmanın yan duvarlarını kiralama işleminde, kiraya verenlerin gerçek usulde KDV mükellefiyetlerinin bulunmaması halinde, KDV’nin gelir vergisi tevkifatı dâhil kira bedeli üzerinden hesaplanarak Tebliğin I/C-2.1.2.4.) bölümünde yer alan “Reklâm Verme İşlemleri” kapsamında tam tevkifat yapılması gerekmektedir,
  • KDV mükellefiyeti bulunan profesyonel spor kulüplerinden sağlanan (şirketleşenler dahil) reklam hizmetleri nedeniyle tevkifat işlemi, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.9.) bölümünde yer alan “Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri” kapsamında 9/10 oranında tevkifata tabi tutulacaktır,
  • KDV mükellefiyeti bulunmayan profesyonel spor kulüpleri ile amatör spor kulüplerine, oyuncularının formalarında gösterilmek üzere verilen reklam hizmetlerinde ise “Reklâm Verme İşlemleri bölümüne göre tam tevkifat uygulanacaktır.

VII. SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER

Yeni uygulamaya başlayan Ticari Reklam Hizmetlerinin, önceden beri var olan tevkifata tabi diğer hizmetler paralelinde tevkifat uygulanmasına tabi tutmaları mükelleflerin menfaatlerine olacaktır.

Ticari reklam hizmetinin kapsamı tam olarak anlaşılmasa da, ilerleyen günlerde verilecek özelgelerle, uygulamaya yön verileceği düşünülmektedir.

 KAYNAKÇA

– KDV Genel Uygulama Tebliği,

– KDV Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:35)

– Gelir İdaresi Başkanlığı, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 21.02.2012 tarih B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-675 sayılı özelge,

– Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 20.03.2017 tarih B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-77772 sayılı özelge,

– Gelir İdaresi Başkanlığı, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 17.08.2012 tarih B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-2613 sayılı özelge,

Devamı: Kiralama, Baskı ve Basım Hizmetleri İle Ticari Reklam Hizmetlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması – Hamza ERTEKİN, E. Vergi Dairesi Müdür Yrd. Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas