• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Kiralanan araca ait yapılan giderlerin ticari kazancın tespitinde indirimi ile fuarda tanıtımı yapılacak ürün ve eşyaları muhafaza etmek için satın alınan sırt çantasının amortisman oranı hk.

Kiralanan araca ait yapılan giderlerin ticari kazancın tespitinde indirimi ile fuarda tanıtımı yapılacak ürün ve eşyaları muhafaza etmek için satın alınan sırt çantasının amortisman oranı hk.

Sayı: 
27575268-105[315-2022-97]-267599
Tarih: 
03/07/2023

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü

 

 

 

 

Sayı

:

E-27575268-105[315-2022-97]-267599

03.07.2023

Konu

:

Kiralanan araca ait yapılan giderlerin ticari kazancın tespitinde indirimi ile fuarda tanıtımı yapılacak ürün ve eşyaları muhafaza etmek için satın alınan sırt çantasının amortisman oranı hk.

 

 

 

 

 

İlgi

:

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; faaliyet konunuzla ilgili olarak yurt dışında düzenlenen bir fuar etkinliğine katıldığınızı, bahse konu fuarda tanıtımını yapacağınız ürün ve eşyaları muhafaza etmek amacıyla bir adet sırt çantası satın aldığınızı, bununla birlikte fuarın yapıldığı ülkede ulaşım amacıyla yurt dışı mukimi bir firmadan binek araç kiraladığınızı belirterek, şirket aktifine kaydedilecek olan söz konusu sırt çantasının değerinin doğrudan gider yazılabilecek tutarı aşması nedeniyle, faydalı ömrünün ve amortisman oranının ne olacağı ile yurt dışında kiraladığınız araca ait giderlerin gider kısıtlamasına tabi olup olmayacağı hususlarında Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

 

I- KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME:

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

 

Bu bağlamda, safi kurum kazancının tespit edilmesinde Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesi yanında Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde yer alan giderler indirilebilecektir.

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "İndirilecek Giderler" başlıklı 40 ıncı maddesinde, "Safi kazancın tespit edilmesi için, aşağıdaki giderlerin indirilmesi kabul edilir:

 

1. Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler; (Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 Türk lirasına (323 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2023 yılında uygulanmak üzere 17.000 TL) kadarlık kısmı ile binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 115.000 Türk lirasına (323 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2023 yılında uygulanmak üzere 440.000 TL) kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilir.)

 

7.  Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar. ..."

 

hükümleri yer almaktadır.

 

311 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "Binek Otomobillerin Giderleri ve Amortismanlarının Vergi Matrahından İndirilmesi" başlıklı beşinci bölümünde, binek otomobili giderlerine ilişkin açıklamalara ve örneklere yer verilmiştir.

 

Buna göre, yurt dışında kiraladığınız binek otomobile ilişkin kiralama bedelinin; kiralama süresi ve kiralanan yıl için belirlenen indirim konusu yapılacak kira tutarı dikkate alınarak  hesaplanan kısmının, kiralamanın işle ilgili olması ve katılım sağladığınız fuar  süresi ile uygun olması  kaydıyla, Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi kapsamında kurum kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.

 

Diğer taraftan, fuarda tanıtımını yapacağınız ürün ve eşyaları muhafaza etmek amacıyla satın aldığınızı belirttiğiniz sırt çantasının, şirketiniz faaliyetlerinden ziyade kişisel ihtiyaçlar için de kullanılması mümkün olduğundan, söz konusu çanta için ödediğiniz tutarın, kurum kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün değildir.

 

II- VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME:

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinde, "Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir." hükmü yer almakta olup, söz konusu kayıtların ise mezkûr Kanunun 229 ve müteakip maddelerinde yer alan veya Bakanlığımıza verilen yetkilere dayanılarak kullanılması/düzenlenmesi uygun görülen belgelerle tevsik edilmesi gerekmektedir.

 

Ayrıca, 253 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin "Yurt Dışında Faaliyette Bulunan Mükelleflere Yaptırılan İş ve Hizmetler Karşılığında Alınan Belgelerle İlgili İşlemler" başlıklı (B) bölümünde, yurt dışında mukim kişi veya kuruluşlara yaptırılan iş veya hizmetler karşılığında ödemede bulunan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin, yurt dışında mukim kişi veya kuruluşlardan aldıkları muteber belgeleri gider olarak defterlerine kaydedebilecekleri belirtilerek, yurt dışındaki kişi veya firmalardan belge alan mükelleflerin, bu belgeleri defter kayıtlarında gider olarak göstermeleri sırasında belgelerde yazılı bedelleri, belgelerin düzenlendiği günde Merkez Bankasınca belirlenen döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevirerek kayıtlarında gösterecekleri; ancak, inceleme sırasında inceleme elemanınca lüzum görülmesi halinde, mükelleflerin bu belgelerini tercüme ettirmek zorunda oldukları açıklamalarına yer verilmiştir.

 

Dolayısıyla, yurt dışında yapılan harcamaların işin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilmesi, esas itibarıyla, Vergi Usul Kanununun 229 ve müteakip maddelerinde yer alan (veya Bakanlığımıza verilen yetkilere dayanılarak kullanılması/düzenlenmesi uygun görülen) belgelerle veya ilgili ülkede uygulanan vergi mevzuatı çerçevesinde muteber (geçerli) bir belge ile tevsiki halinde mümkün bulunmaktadır.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

 

zekeriyademirtas