• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Kiralık kasada bulunan ziynet eşyalarına ait veraset ve intikal vergisi

Kiralık kasada bulunan ziynet eşyalarına ait veraset ve intikal vergisi

Sayı: 
63611781-160[1-2022/1]-16595
Tarih: 
19/04/2022

 

 

T.C.

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ

Defterdarlık Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

 

Sayı

:

E-63611781-160[1-2022/1]-16595

19.04.2022

Konu

:

Kiralık kasada bulunan ziynet eşyalarına ait veraset ve intikal vergisi

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, 26.12.2021 tarihinde vefat eden …'nın … Bankasında kiralık kasasının bulunduğu ve kasa açma tutanağında, kasadan çıkan bütün ziynet eşyaları ile nakit para vb. birikimlerinin kasa sahibi …’nın kendi el yazısı ile kız kardeşine ait olduğunu not ettiğinin tespit edildiği belirtilerek, söz konusu menkul malların veraset ve intikal vergisi matrahına dahil edilip edilmeyeceği hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikalinin veraset ve intikal vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 23 üncü maddesinde, bankalar nezdindeki kiralık kasa sahiplerinden birinin ölümü halinde (Sulh hakimi tarafından yapılacak tespit hariç) vergi dairesinin yetkili bir memuru hazır bulunmadıkça kasanın açılmasına ve bu memur huzurunda tespit edilmedikçe muhteviyatının mirasçıları veya kanuni temsilcileri veya vekilleri tarafından alınmasına izin verilmeyeceği belirlenmiştir.

Bu itibarla, kiralık kasa sözleşmesinin sadece muris … ile yapıldığı, kasanın bir başkası tarafından da kullanılabileceğine dair herhangi bir belge bulunmadığı, bu kapsamda kiralık kasada bulunan menkul malların muris …'nın kız kardeşine ait olduğunu gösteren başkaca bir tevsik edici belge ibrazının söz konusu olmadığı hususları dikkate alındığında, murisin imzalı notları tek başına tevsik edici belge olarak değerlendirilemeyeceğinden, söz konusu kiralık kasada yer alan menkul malların murisin mirasçıları tarafından verilecek veraset ve intikal vergisi beyannamesinde matraha dahil edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

zekeriyademirtas