• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Kısmi Tevkifat Uygulamaları hk.

Kısmi Tevkifat Uygulamaları hk.

Sayı: 
E-64597866-130-8742
Tarih: 
27/05/2021

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü 

 

 

Sayı

:

E-64597866-130-8742

27.05.2021

Konu

:

Kısmi Tevkifat Uygulamaları

 

  

İlgi

:

… tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.13) bölümünde sayılan kuruluşlar arasında bulunan bankaların müşterileriniz arasında olduğu, havayolu firmalarının sistemleri tarafından oluşturulan uçak biletlerinin satışına aracılık eden Şirketinizin her bir bilet başına önceden belirlenmiş olan komisyon/hizmet bedelini uçak biletlerine ilişkin düzenlediği faturada ayrı bir kalem olarak göstererek söz konusu müşterilerden tahsil ettiği, ayrıca Şirketinizin oteller ile yaptığı anlaşmalar çerçevesinde söz konusu müşterilerinize konaklama hizmet satışı karşılığında komisyon geliri elde ettiği belirtilerek;

-Uçak bileti bedellerinin KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.4.1) bölümünde belirtilen 1.000 TL sınırını aşması durumunda, bilet bedeli ve komisyon tutarının toplamı üzerinden mi, yoksa yalnızca komisyon bedeli üzerinden mi tevkifat yapılacağı,

-Aynı faturada birbirinden farklı birden fazla işlemin ayrıca gösterilerek fatura edilmesi ve bu şekilde fatura tutarının 1.000 TL sınırını aşması durumunda tevkifat yapılacak tutarın hesabında her bir işlemin bedelinin tek başına mı, yoksa fatura toplamının mı dikkate alınması gerektiği,

-Şirketiniz tarafından aracılık yapılarak sunulan otel konaklama hizmetlerinin kısmi tevkifat kapsamına girip girmediği

hususlarında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

3065 sayılı KDV Kanununun 9/1 inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Hazine ve Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği hüküm altına alınmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.) bölümünde kısmi tevkifat uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmiş olup Tebliğin (I/C-2.1.3.4.1) bölümünde "Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL'yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmaz. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılır.

Tespit edilen tutarı aşan işlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılamaz, aynı işleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın aşılması halinde tevkifat yapılır.

Tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, birden fazla fatura düzenlenmek suretiyle bedelin parçalara bölündüğünün tespiti halinde vergi dairelerince, bütünlük arzettiği anlaşılan alımların toplamının yukarıda belirtilen sınırı aşıp aşmadığına bakılarak gerekli işlemler yapılır.''  açıklaması yer almaktadır.

Öte yandan, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.13) bölümü, KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 35 Seri No.lu Tebliğ ile 1/3/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır." şeklinde değiştirilmiştir.

Buna göre, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.13) bölümünde sayılan bankalara Şirketinizce 1/3/2021 tarihinden itibaren uçak bileti satışı ve konaklama şeklinde verilen hizmetlere ilişkin hizmet bedelinin (komisyon bedeli dahil) 1.000 TL'yi aşması halinde bankalar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.

Ayrıca, birbirinden farklı birden fazla hizmetin tek bir faturada gösterilmesi ve bu faturadaki KDV dahil toplam tutarın 1.000 TL'yi aşması halinde tevkifat uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

zekeriyademirtas