• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

KKTC`deki banka şubeleri aracılığı ile kullandırılan kredi kartlarında BSMV ve KKDF uygulaması.

KKTC`deki banka şubeleri aracılığı ile kullandırılan kredi kartlarında BSMV ve KKDF uygulaması.

Sayı: 
E-64597866-180-9327
Tarih: 
06/06/2022

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

 

Sayı

:

E-64597866-180-9327

06.06.2022

Konu

:

KKTC`deki banka şubeleri aracılığı ile kullandırılan kredi kartlarında BSMV uygulaması.

 

 

….

 

İlgi

:

…. tarihli özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, özetle; Bankanızın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'nde 1 ülke müdürlüğü ve 7 şube ile faaliyet gösterdiği, bankacılık faaliyetinin başladığı zamandan bu yana KKTC'deki şubeleriniz aracılığı ile KKTC'de yerleşik yaşayan müşterilere kredi kartı ürünlerinizin sunulduğu, 2014 yılına kadar KKTC'de banka kartları ve kredi kartlarını düzenleyen bir yasal çerçeve bulunmadığından Bankanızca KKTC'de çıkarılan kredi kartları ürünlerinin Türkiye'de geçerli kredi kartları uygulamaları ve yasal düzenlemeleri referans alınarak kurgulandığı ve Türkiye'de sunulan bir ürün gibi değerlendirilerek Bankanızın KKTC bilançosunda yer almadığı, Genel Müdürlüğünüz tarafından kaydedilerek muhasebeleştirildiği, KKTC'de kredi kartı ve banka kartı çıkaran tüm kuruluşların uyması gereken usul, esas ve kurallar ile müşterilerin hak ve yükümlülüklerini düzenleyen 2014/58 sayılı "Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasası"nın 2014 yılında uygulamaya girdiği, Bankanızca da KKTC düzenlemelerine uygun olacak şekilde KKTC'de verdiği kredi kartlarını ve kredi kartı uygulamalarını da bu yasaya uyum amacıyla değiştirdiği, bütün banka kartı ve kredi kartı sözleşmelerinin de revize edildiği, sözleşmede vergi tür ve oranları da dahil olmak üzere KKTC'deki tüm ilgili yasal düzenlemelere yer verildiği, kredi kartları bakiye ve alacaklarının, yasal düzenlemeler sonrasında KKTC'deki bilançonuzda yer almaya başladığı, KKTC yerleşik müşterilerine verilen kredi kartları ile yapılan harcama işlemleri için öncelikle yurt içi muhasebe sisteminizde muhasebe hareketi oluşturulduğu ve gün sonunda risklerin KKTC şubesine transfer edildiği belirtilerek, KKTC yasal düzenlemelerine göre Bankanızın KKTC şubelerinden, KKTC yerleşik kişilere verdiği kredi kartlarından KKTC vergi düzenlemeleri gereği faiz, komisyon, diğer gelirler üzerinden doğan ve vergi otoritesine yatırılan banka ve sigorta işlemleri vergisine (BSİV) ilave olarak Türkiye'de de banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) ve kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) hesaplanıp hesaplanmayacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu'nun 28 inci maddesinde, "Banka ve sigorta şirketlerinin 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir." hükmü yer almaktadır.

Mezkur Kanunun 30 uncu maddesinde ise, BSMV'yi banka ve bankerlerle sigorta şirketlerinin ödeyeceği, 31 inci maddesinde ise BSMV'nin matrahının 28 inci maddede yazılı paralar olduğu hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, BSMV'de vergiyi doğuran olayın meydana gelebilmesi için mükellefler tarafından verginin konusuna giren bir muamele yapılması ve bu muamele sonucu lehe nakden veya hesaben para alınması yeterli bulunmaktadır.

Öte yandan, 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 3/a maddesine göre KKDF kesinti oranlarını sıfıra kadar indirmeye veya on beş puana kadar yükseltmeye Cumhurbaşkanı (700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu) yetkilidir.

Söz konusu yetkiye istinaden Bakanlar Kurulu, 25/10/2010 tarihli ve 2010/974 sayılı Kararname ile banka ve finansman şirketlerince kullandırılan tüketici kredilerinde KKDF kesintisi oranını %15, 26/7/2004 tarihli ve 2004/7633 sayılı Kararname ile de banka ve finansman şirketlerince kullandırılan diğer kredilerde KKDF kesintisi oranını % 0 (sıfır) olarak tespit etmiştir.

Buna göre, Bankanızın KKTC şubelerinden KKTC'de yerleşik kişilere verilen kredi kartlarından bu ülkedeki şubelerce elde edilen faiz, komisyon vb. gelirler üzerinden Bankanızca ayrıca BSMV ve KKDF hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır.

Ancak, bahse konu kredi kartları dolayısıyla Bankanızca da faiz, komisyon, ücret vb. adlar altında para alınması halinde, Bankanız tarafından lehe alınan bu paralar üzerinden BSMV, faiz niteliğindeki tutarlar üzerinden (tüketici kredi kartları için) ise KKDF hesaplanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

zekeriyademirtas