• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Kök muristen sonra vefat eden mirasçıların veraset ve intikal vergisi ilişiği hk.

Kök muristen sonra vefat eden mirasçıların veraset ve intikal vergisi ilişiği hk.

Sayı: 
97895701-160[2020/5.1-25]-475035
Tarih: 
17/06/2021

T.C. 

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

97895701-160[2020/5.1-25]-475035

17.06.2021

Konu

:

Kök muristen sonra vefat eden mirasçıların veraset ve intikal vergisi ilişiği hk.

 

 

  

İlgi

:

a)

… tarih ve … evrak kayıt sayılı özelge talep formunuz.

b)

…tarih ve … evrak kayıt sayılı özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formlarınız ve eklerinden, …tarihinde vefat eden … T.C. kimlik numarasında kayıtlı dedeniz …'dan intikal eden taşınmazların adınıza tescili veya üçüncü kişilere devir işlemlerinin tesis edilebilmesi amacıyla veraset ve intikal vergisi beyannamesinin verildiği, tahakkuk eden vergi ödenmek suretiyle ilişik kesme belgesinin alındığı belirtilerek; bu durumun taşınmazların intikal ve satışına engel teşkil edip etmeyeceği ile torunlar tarafından vefat eden anne ve babalar için beyanname verilmesi ve bu kişiler üzerinden ilişik kesme belgesi alınması durumunda verginin mükerrer olup olmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

 

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikalinin veraset ve intikal vergisine tabi olduğu, 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, "mal" tabirinin, mülkiyete mevzu olabilen menkul ve gayrimenkul şeylerle mameleke girebilen sair bütün hakları ve alacakları ifade ettiği, 5 nci maddesinde, verginin mükellefinin kim olduğu, 7 nci maddesinde de veraset yoluyla veya sair suretle ivazsız mal iktisap edenlerin iktisap ettikleri malları bir beyanname ile beyan etmeye mecbur oldukları hüküm altına alınmıştır.

 

Aynı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında,

 

"Tescil tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde sonucu ilgili vergi dairesine bildirilmek üzere, intikal eden gayrimenkullerin tescil işlemi veraset ve intikal vergisinin tahakkuku beklenilmeksizin yapılır. Ancak, intikali yapılan gayrimenkule isabet eden veraset ve intikal vergisi tamamen ödenmedikçe devir ve ferağı yapılamaz ve üzerinde herhangi bir ayni hak tesis edilemez. Tapu memurları vergi dairesince verilmiş ilişik kesme belgesi olmaksızın devir ve ferağ işlemi yapamazlar, aksi halde verginin ödenmesinden mükellefler ile birlikte müteselsilen sorumlu olurlar.

 

Ancak, mükelleflerce tahakkuk eden vergiye karşılık 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde yazılı cinsten (Bu maddenin 5 inci bendinde yazılı menkul mallar hariç) teminat gösterildiği takdirde intikal eden gayrimenkullerin bir kısmının veya tamamının devir ve ferağına izin verilebilir. Teminat olarak gösterilecek gayrimenkullerin değeri 6183 sayılı Kanunun 91 inci maddesine göre tespit edilir."

 

hükmü yer almaktadır.

 

Bu hükümlere göre, gayrimenkullerin ilk sahibi kök murisin mirasçıları ile bu mirasçılardan daha sonra vefat edenlerin mirasçılarına intikal eden gayrimenkullerin tapuda devir ve ferağının yapılabilmesi için vergi dairesinden alınan ilişik kesme belgesinin verilmesi gerekmektedir.

 

Öte yandan, her bir ölüm olayı sonucu malların veraset yoluyla bir şahıstan diğer şahsa intikalinde veraset ve intikal vergisi yönünden ayrı bir vergiyi doğuran olay meydana geldiği dikkate alındığında, ölümler nedeniyle veraset yoluyla intikal eden mallara ilişkin ayrı ayrı veraset ve intikal vergisi beyannamesi verilmesinin mükerrer vergileme anlamı taşımadığı tabiidir.

 

Bu itibarla, dedenizden kalan taşınmazların mirasçılara intikal işlemlerinde dedeniz ve dedenizden sonra meydana gelen ölümler için ayrı ayrı beyanname verilmesi ve her intikal için de ayrı ayrı ilişik kesme belgesi alınması gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

zekeriyademirtas