• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Komisyon gelirinden düşülen komisyon ödemeleri neticesinde lehe kalan tutarlar üzerinden BSMV hesaplanıp hesaplanamayacağı

Komisyon gelirinden düşülen komisyon ödemeleri neticesinde lehe kalan tutarlar üzerinden BSMV hesaplanıp hesaplanamayacağı

Sayı: 
39044742-130[Özelge]-850574
Tarih: 
18/10/2021

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü

 

 

 

 

Sayı

:

E-39044742-130[Özelge]-850574

18.10.2021

Konu

:

Komisyon gelirinden düşülen komisyon ödemeleri neticesinde lehe kalan tutarlar üzerinden BSMV hesaplanıp hesaplanamayacağı

 

 

 

 

İlgi

:

….. tarihli ve … evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, Şirketiniz tarafından yatırım bankacılığı faaliyetiyle iştigal edildiği, POS cihazlarınız ile Mastercard müşterilerine verilen hizmet karşılığında anlaşmalı olunan iş yerlerinden komisyon geliri elde edildiği, diğer taraftan; Bankanız ile Mastercard arasında imzalanan üyelik sözleşmesiyle takas komisyon oranı tespit edildiği, bu kapsamda Bankanız POS cihazlarından Mastercard sahiplerince yapılan her bir harcama üzerinden işlemle doğrudan bağlantılı olarak hesaplanıp işlem başına aktarılan bir komisyon tutarının Bankanız tarafından Mastercard'a ödendiği belirtilerek Bankanız POS cihazlarından üye iş yerleri aracılığıyla elde edilen komisyon gelirlerinden sözleşme gereği hesaplanıp Mastercard'a aktarılan tutarların banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) matrahının tespitinde dikkate alınıp alınmayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

 

            6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 28 inci maddesinde, banka ve sigorta şirketlerinin 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden ve hesaben aldıkları paraların BSMV'ye tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

 

            Mezkur Kanunun mükellefi belirleyen 30 uncu maddesinde, BSMV'yi banka ve bankerlerle sigorta şirketlerinin ödeyeceği, matrahı belirleyen 31 inci maddesinde ise BSMV matrahının 28 inci maddede yazılı paraların tutarı olduğu ve vergi matrahından gider ve vergi adı altında indirim yapılamayacağı hükümleri yer almaktadır.

 

            Bu hükümlere göre, bankaların yaptıkları tüm işlemler dolayısıyla lehe aldıkları paralar BSMV'ye tabi olup, vergiyi doğuran olayın meydana gelebilmesi için mükelleflerce bir muamele yapılması ve bu muamele sonucunda lehe nakden veya hesaben para alınması gerekmektedir.

 

            Buna göre, BSMV mükelleflerince verilen hizmet nedeniyle tahsil edilen komisyon tutarlarının tamamının vergilendirilmesi esas olup, komisyon tutarının bir kısmının yurt dışında yerleşik bir kuruluşa aktarılmasının BSMV matrahına etkisi bulunmamaktadır.

 

            Bu itibarla, özelge talep formunun tetkikinden Mastercard firmasının yurt dışında faaliyet gösteren bir kuruluş olduğu, Türkiye'de vergiye tabi olmadığı ve BSMV mükellefiyetinin bulunmadığı anlaşıldığından, Bankanızca üye iş yerlerinde bulunan POS cihazları üzerinden tahsil edilen komisyonlardan Mastercard üyelik sözleşmesi kapsamında Mastercard'a ödenen komisyon tutarlarının düşülmesi suretiyle BSMV matrahının tespit edilmesi mümkün değildir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

zekeriyademirtas