• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Konkordato Komiserliği Temel Eğitim Kitabı

Konkordato Komiserliği Temel Eğitim Kitabı

Konkordato Komiserliği Temel Eğitim Kitabı

GİRİŞ

Konkordato, 09.06.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 285 ve devamındaki maddelerinde düzenlenen bir yeniden yapılandırma yöntemidir.

Konkordato, borçlunun, yaptığı teklifin alacaklılar tarafından kanunda öngörülen çoğunlukla kabul edilmesi ve diğer şartları da taşıyor ise yetkili makam olan asliye ticaret mahkemesince tasdik edilmesi sonucunda, belirli bir zaman dilimi içerisindeki adî borçlarının yaptığı teklif doğrultusunda ödemesini mümkün kılan bir hukuki imkân ve cebrî bir anlaşmadır.

Konkordato, çeşitli aşamalardan oluşur. Bu aşamalardan en önemlisi, konkordato mühletidir. Mühlet içinde borçlu, hem işlerine devam etme şansını bulur, hem konkordato projesini geliştirmek suretiyle alacaklıları ile yapacağı müzakereye hazırlık yapar.

Konkordato mühleti içinde, borçlunun işlem ve eylemlerine resmi bir organ tarafından nezaret edilmesi, gerekirse borçlunun denetlenmesi ve hatta yönetilmesi gerekir. Bu organ konkordato komiseridir. Komiser, mahkemeye yardımcı olarak, borçlunun ve alacaklıların menfaatini gözetmek suretiyle görevini ifa edecektir. Konkordato komiserinin uzmanlık alanı ne olursa olsun, sürece ilişkin gerekli hukukî ve malî hususlar hakkında asgari bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Bu çalışmada hem hukuki hem de mali hususlar hakkında asgari bilgi sahibi olunabilmesi amacıyla konkordato müessesesi, birinci kısımda icra ve iflâs hukukunun temel düzenlemeleri ışığında hukuki açıdan; ikinci kısımda ise mali açıdan incelenmiştir.

Çalışma ile amaçlanan, konkordatoya ilişkin temel hususların komiserlik eğitimini alacak kişilere aktarılması ile sınırlı olduğundan, doktrinde ve uygulamada üzerinde görüş birliği bulunmayan konularda açık bir tercihte bulunulmaktan kaçınılmıştır.

2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda 7101 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile getirilen yeniliklerden biri olan konkordato komiserliği eğitimi, komiser adaylarının mesleklerine ve uzmanlık alanlarına yönelik bir eğitim olmayıp, komiserlik görevinin ifası sırasında ihtiyaç duyacakları temel bilgilerin verildiği bir eğitimdir.

Temel eğitim sayesinde, konkordato komiserlerinin icra ve iflas hukukunun genel ilkeleri, konkordato komiserliği mevzuat hükümleri, komiserin taşıması gereken nitelikler, komiserlerin yetkileri ve yükümlülükleri, uyması gereken ilkeler, konkordato sürecinin yürütülmesi, muhasebe, finansal tabloların analizi, işletme yönetimi, konkordato sürecinde hazırlanacak raporlar ve bu raporların hazırlanmasının usul ve esasları gibi konkordato komiserliği görevinin ifası sırasında ihtiyaç duyacakları temel bilgileri kazanmaları hedeflenmektedir.

Temel Eğitim Kitabı sade bir dille kaleme alınmış olup bölümler içerisinde özellikle önem arz eden hususlara ayrıca dikkat çekilmiş, bölüm sonlarında konuların anlaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla özet bilgilere ve konuları somutlaştırıcı örneklere yer verilmiş olup kitabın son kısmına ilk toplantı tutanağı, talep ve karar yazı örnekleri eklenmiştir.

Konkordato komiserliği temel eğitimi verecek eğitim kuruluşları, eğiticiler ve katılımcıların kullanımına sunulan bu kitapla, konkordato komiserliği temel eğitiminden beklenen faydanın sağlanması ve eğitimlerde standart bir uygulamanın tesisi amaçlanmaktadır.

Tamamı İçin Tıklayınız

Kaynak: T.C. Adalet Bakanlığı

personel programı

Devamı: Konkordato Komiserliği Temel Eğitim Kitabı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas